Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Adwokaci i radcy razem chcš podnieść stawki taksy

Adwokaci sprzeciwiajš się poradzeniu spraw karnych przez radców prawnych
rp.pl
Dopłata za prawnika z urzędu, a także wyższe taksy dotyczšce rozliczeń między stronami – to pomysły korporacji na zmiany w przepisach.
Przedstawiciele samorzšdów adwokackiego i radcowskiego rozmawiajš o propozycjach zmian stawek adwokackich i radcowskich. W tej chwili okreœlajš je rozporzšdzenia ministra sprawiedliwoœci. Od dawna adwokaci i radcy prawni przekonujš, że wskazane w nich stawki sš zbyt niskie. ? – Od lat ich nie waloryzowano – mówi Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. ?– Chcemy opracować rozwišzanie, które nie będzie miało negatywnych skutków dla budżetu – mówi z kolei Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Delikatnie z budżetem

Radcy prawni już wczeœniej proponowali, by oddzielić w przepisach stawki, które sš podstawš wyliczenia wynagrodzenia dla pełnomocnika z urzędu, od tych, które sšd bierze pod uwagę, zasšdzajšc zwrot kosztów dla strony, która wygrała. Dziœ to jedno rozporzšdzenie. – Dzięki rozdzieleniu można by podnieœć stawki, które służš do rozliczania między procesujšcymi się stronami, bez narażania na dodatkowe koszty budżetu. Uregulowanie tych kwestii oddzielnie jest tym bardziej możliwe, że sš dwie delegacje ustawowe – mówi mec. Bereza.
Przychylnie do tego rozwišzania podchodzš także adwokaci.

Kto jest najuboższy

Dodatkowš kwestiš sš stawki dla prawników wyznaczanych z urzędu. Tu także zespół adwokacko-radcowski pracuje nad propozycjami. – Uporzšdkowanie pomocy prawnej dla najuboższych, zarówno sšdowej, jak i przedsšdowej, wymaga zmian systemowych – ocenia mec. Dębowski. Jego zdaniem możliwe jest rozważenie, by ci, których na to stać, dopłacali do prawnika z urzędu, ewentualnie pokrywali te koszty z wygranej. – Konieczne jest także uszczelnienie systemu. Dziœ często œrodki trafiajš do osób, które niekoniecznie ich potrzebujš. W procesach sšdowych weryfikowanie prawdziwoœci oœwiadczenia następuje, gdy zakwestionuje je druga strona. Warto rozważyć model, w którym sšd warunkowo podejmuje decyzję o przyznaniu prawnika z urzędu i przekazuje oœwiadczenie o stanie majštkowym do weryfikacji, np. do oœrodków opieki społecznej – mówi mec. Dębowski. Dodaje, że te propozycje zmian będzie jeszcze musiał zaakceptować samorzšd. Na koniecznoœć uszczelnienia systemu zwraca też uwagę mec. Bereza. Jego zdaniem dzisiaj pienišdze nie zawsze sš wydawane racjonalnie. Wczoraj prezydent RP Bronisław Komorowski upublicznił Zielonš Księgę dotyczšcš dostępu do pozasšdowej pomocy prawnej dla potrzebujšcych. Zawiera ona m.in. analizy dotychczas proponowanych rozwišzań. – Chciałbym, by akcja Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych mogła się przekształcić w systemowe rozwišzanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych dla najuboższych –mówił prezydent. Jak do prac samorzšdów nad propozycjami zmiany prawa podchodzi Ministerstwo Sprawiedliwoœci? – Faktem jest, że stawki adwokacko-radcowskie sš często bardzo niskie, np. w niektórych sprawach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stawka minimalna to 60 zł. Jest też jednak niestety tak, że mamy pewne ograniczenia budżetowe – mówi Jerzy Kozdroń, wiceminister sprawiedliwoœci. – Wiemy, że adwokaci i radcowie przygotowujš propozycje zmian. Na pewno się z nimi zapoznamy – deklaruje wiceminister. Zmiany w pomocy prawnej zwišzane sš z wchodzšcš za rok w życie nowelizacjš kodeksu postępowania karnego. Tylko na etapie przedsšdowym wyznaczenie obrońcy będzie uzależnione od sytuacji majštkowej oskarżonego. W procesie już każdy oskarżony będzie mógł liczyć na obrońcę z urzędu. Jeœli jednak przegra i zostanie skazany, będzie obcišżany kosztami. Prawnicy poradzš za darmo

Pro bono z prezydentem

W akcji pro bono adwokaci i radcy prawni współdziałajš z prezydentem. Bronisław Komorowski objšł patronat nad inicjatywš udzielania bezpłatnych porad prawnych przez te korporacje. Podczas wczorajszego brefingu prasowego poinformował, że ustalił z prezesami samorzšdów prawniczych, że akcje będš organizowane częœciej. Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich jest planowany na najbliższš sobotę. – Planujemy także dodatkowš akcję na jesieni – zapowiedział Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej podczas wczorajszego brefingu. Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, zapowiedział z kolei, że szczegóły udzielania bezpłatnych porad prawnych dla potrzebujšcych ustala w szerszym zakresie z dziekanami poszczególnych izb i wkrótce będzie mógł poinformować o szczegółach.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL