Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Reklama dietetycznego środka spożywczego Zdrovit powinna zwierać źródło badań

Jeœli reklama nie jest łatwo odróżnialna od materiału redakcyjnego w myœl ustawy o radiofonii i telewizji, rozgłoœnia powinna odmówić przyjęcia takiego materiału
www.sxc.hu
Dane użyte w reklamie emitowanej w radiu RMF oraz w Programie 3 Polskiego Radia odnoszšce się do niezależnych badań powinny wskazywać Ÿródło, gdzie konsumenci znajdš informacje na ich temat.
To sedno niedawnej uchwały Komisji Etyki Reklamy, która rozpatrywała skargi konsumentów wniesione przeciwko spółce Natur Produkt Zdrovit. Przedmiotem skarg była reklama radiowa dietetycznego œrodka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego o nazwie Profichol Forte, majšca formę wywiadu radiowego, którego goœciem jest pani doktor przedstawiona z imienia i nazwiska, powołujšca się na bliżej nieokreœlone niezależne badania, które majš dowodzić skutecznoœci Proficholu Forte (sygn. skarg: K/156/13/01-02).

Ważne Ÿródło

Konsumenci w złożonych skargach podnieœli, iż odbiorca może mieć problem ze zidentyfikowaniem czy mamy do czynienia z reklamš, gdyż użyte sformułowania "dzisiaj goœcimy w studiu paniš doktor..." oraz forma rozmowy mogš sprawiać wrażenie, że jest to wywiad radiowy. Poza tym poprzez powołanie się w reklamie na opinię nieistniejšcego doktora medycyny, narusza ona zaufanie odbiorcy.
Ponadto zdaniem skarżšcych powołujšc się na "niezależne badania" bez podania Ÿródła, reklama budzi poważne wštpliwoœci co do poprawnoœci metodologicznej. Skargi poparł arbiter-referent.

Nie było odmowy

W pisemnej odpowiedzi Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. zaprzeczyła stawianym zarzutom. Tłumaczyła, że reklama produktu Profichol Forte została przygotowana i emitowana w trzech różnych wersjach. Pierwsza - 60 sekundowa - była emitowana w Polskim Radiu natomiast druga i trzecia wersja - 46 i 30 sekund - była zamiennie emitowana w stacjach komercyjnych w tym w radiu RMF. Spot został przygotowany w formie rozmowy z lekarzem, który wymienia jakie mogš być przyczyny złego stanu zdrowia oraz jakie czynniki wpływajš negatywnie na poziom cholesterolu, aby poinformować konsumenta jakie sš wskazania do zastosowania promowanego produktu. Identycznie zatem jak w każdym przekazie reklamowym promowany jest konkretny produkt - lekarz poleca Profichol Forte, który pomaga obniżyć poziom cholesterolu. - Każda wersja reklamy emitowana była wyłšcznie w blokach reklamowych, w czasie szczegółowo uzgodnionym z poszczególnymi rozgłoœniami. Treœć spotu została ponadto poprzedzona słowem „reklama", które stanowi wyraŸnš zapowiedŸ bloku reklamowego. Nie ma zatem możliwoœci, aby słuchacz odebrał reklamę produktu Profichol Forte jako program radiowy - podkreœliła spółka. Jej zdaniem, jeœli reklama nie jest łatwo odróżnialna od materiału redakcyjnego w myœl ustawy o radiofonii i telewizji, rozgłoœnia powinna odmówić przyjęcia takiego materiału, co jednak w tym przypadku nie miało miejsca. W ocenie spółki niezasadny jest również zarzut dotyczšcy nadużycia zaufania odbiorcy poprzez powołanie się w reklamie na nieistniejšcego doktora medycyny, gdyż w każdej z nich występuje osoba wykonujšca zawód lekarza. - W wersji 46 i 30 sekund nie ma wskazanego nazwiska, ponieważ takie były uzgodnienia pomiędzy stronami umowy. W wersji 60 sekund produkt poleca doktor Anna Janaszek - Borek. Każda z osób ma prawo do wykonywania zawodu lekarza - dodała. - Ponadto wszystkie badania sš opublikowane i ogólnie dostępne na stronie internetowej www.efsa.europa.eu. Natomiast badania dotyczšce monakoliny czyli substancji czynnej zawartej w produkcie Profichol Forte zawarte sš na stronie internetowej organizacji EFSA skupiajšcej ekspertów zajmujšcych się bezpieczeństwem żywnoœci i opiniujšcych substancje dodawane do żywnoœci - podkreœlił spółka.

Tylko modyfikacja

Zespół orzekajšcy uznał, że przedmiotowa reklama wymaga modyfikacji w postaci uzupełnienia Ÿródła badań (uchwała nr ZO 23/14). Jego zdaniem, użyte w spocie dane odnoszšce się do niezależnych badań powinny wskazywać Ÿródło, bšdŸ odnoœnik, gdzie konsumenci znajdš informacje na temat badania. Poza tym skład orzekajšcy nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy i w tym zakresie oddalił zarzuty konsumentów.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL