Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Twój kredyt, ty spłacasz

Warto zawczasu regulować stosunki majštkowe małżeńskie umowš, a nie zdawać się na ustrój ustawowy.
www.sxc.hu
Małżonek, który nie pożyczał pieniędzy, nie ponosi po rozwodzie żadnej odpowiedzialnoœci wobec banku. Oddaje ten, kto dług zacišgał.
To wnioski z wyroku Sšdu Najwyższego w sprawie, w której Dariusz R. domagał się od byłej żony zrefundowania mu połowy spłacanych przez niego rat kredytu (IV CSK 203/13). Zacišgnšł go jeszcze w trakcie trwania ich małżeństwa. Kredyt był przeznaczony na prowadzenie bieżšcej działalnoœci gospodarczej, w tym spłatę wczeœniejszych kredytów. Choć żona poręczyła weksel, który zabezpieczał spłatę, nie było wštpliwoœci, że kredytobiorcš był tylko mšż. W postępowaniu o podział majštku dorobkowego sšdy rejonowy i okręgowy zostawiły firmę mężowi, zasšdzajšc na rzecz żony spłatę. SO zmniejszył jednak wysokoœć kwoty przypadajšcej żonie. Uznał, że mšż, spłacajšc kredyt, czynił to z własnych œrodków na konto majštku wspólnego, a więc był to jego nakład na majštek, który przy podziale musi być rozliczony. Po podziale majštku kredyt wcišż nie był w częœci spłacony. Dariusz R. musiał uiszczać raty (5 tys. zł miesięcznie). Po roku od podziału wezwał byłš żonę do zwrócenia mu połowy tego, co spłacił. Sšd Rejonowy uwzględnił żšdanie w całoœci, uznajšc, że spłata kredytu zacišgniętego w czasie małżeństwa na finansowanie działalnoœci przedsiębiorstwa wchodzšcego w skład majštku wspólnego stanowi nakład na majštek podlegajšcy rozliczeniu.
Innego zdania był Sšd Okręgowy, który oddalił powództwo. Wskazał, że częœć żšdanej kwoty dotyczyła rat spłaconych przed podziałem dorobku, co wyklucza zgłaszanie takich roszczeń póŸniej. Dariusz R. nie mógł się też domagać udziału w spłacanych ratach już po podziale majštku. Werdykt ten utrzymał SN. – Podział majštku obejmuje tylko aktywa, a nie długi zacišgnięte przez małżonków w czasie trwania wspólnoœci. Mimo podziału małżonkowie, którzy dług zacišgnęli, sš dłużnikami – wskazała Agnieszka Piotrowska, sędzia sprawozdawca. Z chwilš ustania wspólnoœci ustaje odpowiedzialnoœć drugiego małżonka niebędšcego dłużnikiem i za spłatę kredytu jest odpowiedzialny jedynie ten, który osobiœcie dług zacišgnšł. – Drugi małżonek ma obowišzek znosić egzekucję długu z majštku wspólnego, jeœli doszłoby do niej w czasie trwania wspólnoœci ustawowej – dodał SN.

OPINIA dla Rz

Piotr Bodył Szymala - wykładowca Wyższej Szkoły ?Bankowej w Poznaniu, ?dyrektor obsługi prawnej w BZ WBK Warto zawczasu regulować stosunki majštkowe małżeńskie (odpowiedzialnoœć za długi) umowš, a nie zdawać się na ustrój ustawowy. Co nie zmienia faktu, że przez rozwód nikt nie staje się dłużnikiem, jeżeli nim nie był przed jego orzeczeniem. Rozwiedziony małżonek, który nie godził się na zacišgnięcie długu (nie był jego beneficjentem), ma duże szanse na uniknięcie odpowiedzialnoœci. Warto jednak odnotować, że z mocy art. 30 § 1 kodeksu rodzinnego małżonkowie sš odpowiedzialni solidarnie za zobowišzania zacišgnięte przez jedno z nich w sprawach wynikajšcych z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Tyle tylko, że co się tyczy długu zacišgniętego w zwišzku z działalnoœciš gospodarczš, wspomniana opcja jest doœć teoretyczna.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL