Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Usługi, ceny, zarobki

Era inżynierii prawnej

www.sxc.hu
W œwiecie prawniczym zaczynajš się liczyć sztuczna inteligencja, algorytmy i automatyzacja. To nowe, innowacyjne pomysły na zarabianie pieniędzy.
Specjalny system, stworzony przez prawników, inżynierów i informatyków, ma pomóc w przewidywaniu orzeczeń Sšdu Najwyższego. Na taki pomysł wpadli prawnicy w USA. Brane sš pod uwagę m.in. dane dotyczšce wczeœniejszych decyzji poszczególnych sędziów. Taki pomysł na innowacyjny biznes zaprezentowano podczas konferencji ReInvent Law NYC w Nowym Yorku. Jak podkreœlajš eksperci, w tym właœnie kierunku zaczyna się rozwijać branża. W zwišzku z rosnšcš liczbš prawników i kryzysem ekonomicznym, prawnicy poszukujš innowacyjnych pomysłów na zarabianie.

Start-upy na topie

– Większoœć projektów przedstawionych podczas konferencji to start-upy młodych prawników – zauważa Patryk Zamorski, dyrektor marketingu w firmie prawniczej Dentons. – To spotkanie pokazuje dobitnie, że przyszłoœć rynku prawnego to właœnie nowe technologie, sztuczna inteligencja. Trend, który zaczyna dominować, to zastosowanie inżynierskiego podejœcia do prawa. Wykorzystanie systemów pozwalajšcych na skomplikowane analizy i automatyzację może z czasem wręcz zastšpić tradycyjnš pracę prawniczš – przewiduje.

W Polsce również

A co się dzieje w Polsce? Tu także pojawiajš się innowacyjne pomysły. Jednym z nich jest giełda usług prawniczych. Kancelarie „licytujš" na niej najniższe koszty wykonania danej usługi. Powstała też strona, która pozwala wygenerować proste dokumenty prawnicze. By mieć do nich dostęp, trzeba wykupić abonament. Kancelarie korzystajš już m.in. z systemów elektronicznych, które pozwalajš klientom obserwować przebieg pracy nad projektem. Maciej Bobrowicz, były prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, uważa, że w Polsce także może się pojawiać coraz więcej „prawniczych biznesów". – Mamy coraz więcej prawników, każdy będzie szukał swojego miejsca. A prędzej czy póŸniej któryœ z dostawców specjalistycznych treœci prawnych dostarczy narzędzie pozwalajšce na znajdowanie i porównywanie orzeczeń konkretnego sędziego – mówi Bobrowicz. Podkreœla, że w tych poszukiwaniach ważne jest, by interes klienta był na pierwszym miejscu.

Ważna etyka

Także Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, zwraca uwagę, że w wypadku nowych technologii czy innowacyjnych rozwišzań ważne jest zarówno bezpieczeństwo, jak i etyka. Ta m.in. zabrania adwokatom korzystania z płatnego poœrednictwa w pozyskiwaniu klientów. – Przy NRA powstała Komisja ds. Informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury, które analizuje zarówno szanse, jak i zagrożenia zwišzane ze zmianami – mówi Dębowski. Dodaje, że adwokaci tworzš już nowe narzędzia, np. portal pozwalajšcy znaleŸć zastępstwo procesowe. Opinia Beata ?Niemczuk, partner ?w firmie doradczej TheStorm Na œwiecie prawnicy poszukujš nowych pomysłów na biznes. Najbardziej jest to widoczne na dojrzałych rynkach, takich jak USA ?czy Wielka Brytania. Zmiany w biznesie prawnym wymuszane sš przez trzy nieodwracalne siły: dyktat klientów, rozwój nowych technologii oraz kryzys lub też spowolnienie gospodarcze. Także ?w Polsce widać już innowacyjne pomysły na nowe rodzaje prawniczej działalnoœci. Najwięcej z nich dotyczy wykorzystania nowych technologii w generowaniu różnego rodzaju umów, obsłudze klienta indywidualnego i korporacyjnego oraz w dystrybucji pracy prawnej. Same kancelarie również profesjonalizujš swoje narzędzia technologiczne, które stajš się klasycznymi rozwišzaniami enterprise resource planning (zintegrowany system zarzšdzania) i knowledge management (zarzšdzanie wiedzš). Bardzo ciekawym zjawiskiem – wcišż rzadkim w Polsce – jest sięganie przez dyrektorów działów prawnych dużych przedsiębiorstw po innowacyjne rozwišzania technologiczne w celu edukacji prawnej dużych rzesz pracowników.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL