Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

200. rocznica urodzin Oskara Kolberga

22 lutego 1814 r. urodził się wybitny polski etnograf, folklorysta i kompozytor Oskar Kolberg. W przeddzień 200. rocznicy jego urodzin, w Przysusze w woj. mazowieckim – gdzie, przyszedł na œwiat – odbędzie się inauguracja Roku Oskara Kolberga.
W Przysusze mówi się, że Oskar Kolberg miłoœć do polskiej muzyki ludowej wyssał z mlekiem... mamki, chłopki ZuŸki Wawrzek. W autobiografii spisanej w 1871 r. Kolberg napisał bowiem: „urodziłem się w miasteczku Przysusze, (...) na rynku polskim – bo sš tam trzy rynki: polski, żydowski i niemiecki (...). Pamiętam, żem miał mamkę Zuskę wieœniaczkę, która mi cišgle nad kołyskš wyœpiewywała (a była jeszcze u nas w służbie w Warsz. 1822)". „Niewštpliwie jednak wszechstronny rozwój zapewnili Oskarowi i jego czterem braciom – rodzice" – podkreœla kierownik Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze Katarzyna Markiewicz. Ojciec Juliusz Kolberg - kartograf, geodeta, metrolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pochodził z Meklemburgii. Matka wywodziła się ze spolonizowanej rodziny emigrantów z Francji. W latach 1810-1817 Kolbergowie mieszkali w Przysusze, gdzie ojciec pracował jako zarzšdca zakładów hutniczych w dobrach należšcych do Ignacego Dembińskiego. W 1817 r. Juliusz Kolberg dostał nominację na profesora miernictwa i geodezji Uniwersytetu Warszawskiego i rodzina zamieszkała w stolicy. U Kolbergów zaczęli bywać ważni przedstawiciele ówczesnego œrodowiska kulturalnego Warszawy – Samuel Bogumił Linde, ojciec Fryderyka Chopina – Mikołaj Chopin, Kazimierz Brodziński.
Duży wpływ na zainteresowania muzyczne Kolberga - zdaniem Markiewicz - wywarła młodzieńcza znajomoœć z Fryderykiem Chopinem, z którym szczególnie przyjaŸnił się starszy brat Oskara – Wilhelm, póŸniejszy uznany inżynier i projektant mostów i wodocišgów. Rodziny Kolbergów i Chopinów mieszkały w jednym domu na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Oskar od poczštku œledził karierę Fryderyka i do końca życia był zafascynowany jego twórczoœciš. W ocenie Markiewicz, Kolbergowie - Oskar, Wilhelm i ich młodszy brat Antoni, majš udział w tworzeniu wspomnień o dzieciństwie Fryderyka Chopina. Sporzšdzili oni relację, w której opowiadajš o wspólnych zabawach, korepetycjach z języka angielskiego. Oskar Kolberg kształcił się najpierw w Liceum Warszawskim, a następnie Akademii Handlowej w Berlinie. Pobierał lekcje gry na fortepianie, m.in. pod kierunkiem Józefa Elsnera oraz studiował w Berlinie kompozycję i teorię muzyki. W 1836 Elsner, będšcy także nauczycielem Chopina, zaliczył Kolberga do „znakomitszych artystów miasta Warszawy". Muzykš interesował się Kolberg głównie pod kštem folkloru i etnografii. Sam także komponował. Jego spuœciznę muzycznš stanowiš utwory inspirowane motywami ludowymi, pieœni na głos, kompozycje fortepianowe i kompozycje sceniczne. Komponował przede wszystkim utwory taneczne: polonezy, mazury i mazurki, walce, polki, obertasy, kujawiaki, kontredanse. Jednym z najbardziej znanych utworów Kolberga jest opera sielska „Król pasterzy" do libretta T. Lenartowicza. Wystawiono jš po raz pierwszy w 1853 roku w salonie muzycznym Faustyna Żylińskiego, a szeœć lat póŸniej w warszawskim Teatrze Wielkim. Jednak to badaniom spuœcizny ludowej Kolberg poœwięcił całe życie. Pierwszš wyprawę badawczš na Mazowsze odbył w 1839 r. Rozpoczšł pracę nad dokumentacjš folkloru muzycznego, m.in. uzupełniajšc wczeœniej wydane zbiory pieœni ludowych o zapis melodii. Jako pierwszy w historii polskiej etnografii zebrał i usystematyzował według regionów rodzimš kulturę ludowš w monumentalnym dziele zatytułowanym „Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieœni, muzyka i tańce". W latach 1857–1890 wydał 33 tomy „Ludu...". Niedługo po œmierci wydano jeszcze trzy tomy jego spuœcizny. Dokumentujšc pieœni szczególnš wagę przykładał do wiernoœci zapisu melodii. Natomiast w ich publikacjach, stanowišcych repertuar dla muzykowania domowego, zamieszczał opracowany przez siebie akompaniament fortepianowy. „Kolberg z czasem uznał sens dokumentacji folkloru wyłšcznie w autentycznej formie, zmienił koncepcję wydawania pieœni ludowych, z pozycji kompozytora przeszedł na pozycję muzyka - folklorysty i etnografa" – zauważa Markiewicz. Wyrazem tego była – według niej - publikacja „Pieœni ludu polskiego", wydana w 1857 r., jako zbiór ballad i melodii tanecznych z przyœpiewkami w wariantach z różnych regionów Polski. W życiu dorosłym – aby zapewnić sobie utrzymanie i pienišdze ma działalnoœć edytorskš i badania terenowe – Kolberg pracował m.in. jako nauczyciel muzyki, księgowy w Zarzšdzie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej oraz w Zarzšdzie Dróg i Mostów, pisał recenzje w czasopismach, rozprawy i artykułu naukowe, publikował hasła z dziedziny muzyki i muzykologii w Encyklopedii powszechnej Samuela Orgelbranda. W 1871 r. osiedlił się w Mogilanach, a następnie w Modlnicy pod Krakowem, u przyjaciela Józefa Konopki - ziemianina, zbieracza i wydawcy pieœni. „Bez reszty pochłonięty pracš, potrzeby osobiste ograniczał do minimum, skromny i cichy, starał się swš osobš nie sprawiać kłopotu, a dbał jedynie o powodzenie swoich poczynań naukowych. JeŸdził – jak to okreœlał – „na zbierałki" we wszystkie strony kraju, utrzymujšc jednoczeœnie szerokie kontakty ze œwiatem naukowym" – pisała o Kolbergu muzykolog, dr Katarzyna Janczewska–Sołomko. W 1878 roku Kolberg wyjechał do Paryża na wystawę œwiatowš, na której zaprezentował w pawilonie austriackim swoje wydawnictwa i kolekcję ikonograficznš polskich strojów ludowych, za którš otrzymał złoty medal. W 1880 r. objšł patronat naukowy nad wielkš wystawš etnograficznš zorganizowanš w Kołomyi, która rozsławiała Karpaty w Europie. W 1884 r. zamieszkał w Krakowie i zajšł się głównie działalnoœciš edytorskš. Wczeœniej został członkiem Akademii Umiejętnoœci. W 1889 r. – na rok przed œmierciš - przyjaciele z inteligencji krakowskiej urzšdzili mu uroczysty jubileusz 50-lecia pracy. „Nie polityk, nie człowiek stronnictwa, lecz bezprzykładnie skromny, cichy a sumienny i skrzętny badacz, chluba narodu, dziœ już uznany przez obcych, zazdroszczšcych go nam, jako znakomity etnograf polski – Oskar Kolberg zbudował sobie monumentalny pomnik, który potomnoœć podziwiać będzie" – pisano o jubilacie w upamiętniajšcych obchody wydawnictwie Krakowskiego Towarzystwa Oœwiaty Ludowej. W uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele władz, œwiata nauki i kultury oraz delegacja chłopów. „Na uœcisk dłoni, jakim Kolberg darzył wieœniaków, odpowiedzieli oni ucałowaniem jego pracowitych dłoni, a moment ten obchodów niezawodnie głęboko utkwił w pamięci wszystkich zebranych" – relacjonowano przebieg jubileuszu. Ostatnie miesišce życia spędził Oskar Kolberg w domu swego przyjaciela Izydora Kopernickiego, lekarza i antropologa, badacza kultury ludowej, którego uczynił wykonawcš testamentu i opiekunem spuœcizny naukowej. Niedługo przed œmierciš – jak pisze Janczewska–Sołomko - Kolberg wypowiedział następujšce słowa: „Umieram, Bogu dzięki, z tš pociechš, że według sił moich zrobiłem co mogłem, że nikt mnie za próżniaka nie ma i mieć nie będzie. Co po sobie zostawiam przyda się ludziom na długo". Oskar Kolberg zmarł 3 czerwca 1890 r. w Krakowie.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL