Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Upragniona lekkość bytu

Dominik Zdort
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Być może ktoœ jeszcze pamięta ten plakat. Z czarnego tła wyłaniały się trzy słowa... „moc, przygoda, tajemnica". Poniżej napisano mniejszymi literami: „potrójna moc wybielania", „usługi non stop w całym kraju" i „robimy to dla Ciebie – gratis".
Co miała promować ta ilustracja zamieszczona w 1996 roku w jednym z pierwszych numerów kwartalnika „Fronda"? Dopiero uważniej przyjrzawszy się, można było dostrzec w mroku zarysy... konfesjonału. Towarzyszył mu jeszcze jeden napis: „pełna gwarancja – pełna dyskrecja", najlepiej chyba charakteryzujšcy reklamowanš usługę. Z rozbawieniem słuchałem ostatnio, jak nierozumiejšcy Koœcioła i istoty spowiedzi œwiętej komentatorzy polityczni pokrzykiwali gniewnie, że czas już, żeby papież Franciszek coœ zrobił z tš tajemnicš spowiedzi, bo to tylko pretekst do ukrywania pedofilii. „Koœciół powinien się podporzšdkować prawu powszechnemu" – gardłował jeden z najbardziej zajadłych publicystów starszego pokolenia w audycji radiowej. Nieœwiadomy być może, że akurat w tej sprawie polskie prawo powszechne akceptuje zasady Koœcioła katolickiego. Kodeks cywilny zezwala spowiednikowi na odmowę zeznań na temat tego, co usłyszał w konfesjonale, a kodeks postępowania karnego mówi, że w żadnym wypadku nie wolno przesłuchać „duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi" – i jest to, obok tajemnicy adwokackiej, jeden z dwóch nienaruszalnych wyjštków w tej kwestii. Sš jeszcze inne tajemnice zawodowe, jak choćby lekarska, ale w tamtych przypadkach sšd może zwolnić zeznajšcego z zachowania sekretu. Podejrzewam, że dla większoœci katolików, tak jak dla mnie, spowiedŸ to pewna życiowa ucišżliwoœć. Nawet jeœli wierzy się głęboko, że ksišdz siedzšcy w konfesjonale spowiada nas w imieniu Pana Jezusa, nie jest łatwo opowiadać mu o swoich winach, wysłuchiwać w pokorze pouczeń i zaleceń. Przecież – jak myœli wielu z nas – to tylko człowiek, któremu mówimy o sprawach najbardziej osobistych, o tym, o czym czasem nie usłyszy nigdy nikt inny, o grzechach niekoniecznie tak przerażajšcych, jak pedofilia, ale czasem po prostu o wstydliwych drobiazgach. Rozmowa na tak prywatne, intymne wręcz tematy z kimœ obcym ma sens tylko pod dwoma warunkami: po pierwsze, gdy mamy pewnoœć, że jej treœć nie zostanie nigdy ujawniona, po drugie, gdy wierzymy w to, że ów obcy naprawdę na moc odpuszczania grzechów.
Rozumiem, że nawołujšcy do likwidacji (bšdŸ ograniczenia) tajemnicy spowiedzi komentatorzy może nie odwiedzajš konfesjonału, może nie rozumiejš duchowego znaczenia sakramentu pokuty i pojednania. A niemal na pewno nie sš w stanie zrozumieć, jak to możliwe, że księża gotowi byli ponieœć œmierć, byle tylko nie zdradzić tajemnic ludzi, których spowiadali. Spójrzmy zatem na spowiedŸ z zewnštrz, z czysto praktycznej perspektywy niewierzšcych. Na poziomie trywialnej logiki, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych. Jakie byłyby praktyczne skutki, gdyby Koœciół w wyjštkowych przypadkach – gdy w grę wchodzš najobrzydliwsze zbrodnie, morderstwo, pedofilia, a może coœ jeszcze (na przykład homofobia...) – nakazywał duchownym zdjęcie owej „pieczęci sakramentalnej" i zawiadomienie policji? Otóż najpewniej większoœć sprawców owych zbrodni, wiedzšc, jak się to dla nich skończy w wymiarze doczesnym, przestałaby chodzić do spowiedzi, zostawiajšc sakrament pokuty na póŸniej. A więc i tak nie doszłoby do ujawnienia popełnionych przez nich przestępstw organom œcigania. Sš natomiast poważne argumenty za tajemnicš spowiedzi, i to nie tylko natury duchowej, ale także dotyczšce œwieckiej, pozakoœcielnej rzeczywistoœci. Jeœli bowiem grzech jest równoczeœnie przestępstwem, spowiednik powinien zachęcać grzesznika, aby wyznał winę odpowiednim organom. A gdy w grę wchodzi zbrodnia, duchowny może nawet odmówić rozgrzeszenia, jeœli penitent (czyli przystępujšcy do spowiedzi) odmówi zgłoszenia się na policję. Choć oczywiœcie sprawca zbrodni nie musi posłuchać księdza, a ksišdz nie ma prawa wtedy uczynić nic więcej poza odmowš rozgrzeszenia. Czy komentatorzy, którzy tak protestujš dziœ przeciw tajemnicy konfesjonału, nie zdajš sobie z tego sprawy? Ależ oczywiœcie, że zdajš sobie sprawę. W rzeczywistoœci jednak wcale nie chodzi im o to, że za spowiedziš œwiętš kryjš się pedofile i mordercy, ale irytuje ich sama instytucja „pieczęci sakramentalnej". Drażni ich, że Koœciół ma swoje zasady i swoje tajemnice. SpowiedŸ œwięta jest dla nich czymœ niemal równie potwornym jak Opus Dei – niby wiadomo, co tam się dzieje, ale boli pewna dyskrecja, boli, że nie zawsze funkcjonariusze państwa mogš wszystko podsłuchać, ocenić i zatwierdzić. Że coœ dzieje się poza kontrolš. Pedofile to tylko pretekst, aby uderzyć w samš instytucję spowiedzi. Może przyczynš tej niechęci jest jakaœ zazdroœć, że katolicy majš tę tajemniczš œredniowiecznš maszynę z drewnianš kratkš, która gwarantuje „potrójnš moc wybielania", do której idzie się często z wielkim ciężarem, ale wraca z poczuciem lekkoœci bytu? Lekkoœci nie tylko znoœnej, ale wręcz upragnionej. Choć niestety w niektórych sytuacjach niemożliwej do osišgnięcia.
ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL