Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurowybory 2014

Twój Ruch: program oparty na pięciu wartościach i znane nazwiska do PE

Przewodniczšcy TR Janusz Palikot podczas posiedzenia Krajowej Rady Politycznej Twojego Ruchu.
PAP/serwis codzienny, Tomasz Gzell Tomasz Gzell
Praca, wolnoœć, zaufanie, równoœć, postęp to pięć wartoœci, opisujšcych program Twojego Ruchu - powiedział lider TR Janusz Palikot podczas Krajowej Rady Politycznej partii. Poinformował, że w eurowyborach "jedynkš" na Œlšsku będzie Kazimierz Kutz.
Nawišzujšc do kalendarza wyborczego Palikot podkreœlił, że nie jest ważne, kto wygra najbliższe eurowybory, wybory samorzšdowe, parlamentarne i prezydenckie, ale czy Polska rozwišże swoje gigantyczne problemy. Jak mówił, można je opisać za pomocš pięciu wartoœci: praca, zaufanie, postęp, równoœć i wolnoœć. Podkreœlił, że na tych wartoœciach opiera się program Twojego Ruchu.

Emerytura obywatelska, likwidacja ZUS i NFZ

Zaznaczył, że Polska dzięki œrodkom unijnym powinna stworzyć 2,5 mln brakujšcych miejsc pracy, a także rozwišzać problem niskich płac. Palikot mówił, że aby mógł się dokonać "skok technologiczny", potrzebny jest plan gospodarczy kraju, którego Polska obecnie nie ma. Odnoszšc się do równych praw na rynku pracy, zaznaczył, że rozwišzaniem problemu umów œmieciowych jest likwidacja ZUS-u i wprowadzenie emerytur obywatelskich wypłacanych z budżetu państwa. TR proponuje wprowadzenie emerytury obywatelskiej - systemu emerytalnego, który polega na wypłacaniu œwiadczeń z budżetu państwa w jednakowej wysokoœci wszystkim osobom powyżej ustawowo okreœlonego wieku emerytalnego - wynika z informacji "Plan Zmian 2014-2019".
Partia opowiada się za likwidacjš NFZ, który miałyby zastšpić kasy chorych oraz za wprowadzeniem dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Mniej praw dla posłów, sędziów i prokuratorów

TR opowiada się także za zniesieniem immunitetów poselskich, sędziowskich i prokuratorskich. Proponuje, by obywatele zdecydowali w referendum o wprowadzeniu limitu dwóch kadencji w przypadku posłów, radnych samorzšdowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Partia chciałaby też zakazu łšczenia funkcji partyjnych z pracš w organach zarzšdczych spółek będšcych własnoœciš samorzšdów lokalnych i spółek Skarbu Państwa. Kolejnym pomysłem jest, aby wielkoœć parlamentu zależała od frekwencji wyborczej (maksymalnie 460 posłów). Twój Ruch jest za likwidacjš Senatu.

Zwiększenie aktywnoœci i wyrównanie szans na rynku pracy

Partia proponuje zmianę formuły działania urzędów pracy, uzależniajšc wynagrodzenia urzędników od liczby bezrobotnych, którym znajdš pracę. Zapowiada także sieć inkubatorów przedsiębiorczoœci oferujšcych m.in. doradztwo biznesowe, szkolenia. W projekcie zaznaczono, że rozwišzaniem sprzyjajšcym wzrostowi aktywnoœci zawodowej jest upowszechnienie pracy w niepełnym wymiarze godzin. TR zaznacza, że państwo powinno podjšć bardziej zdecydowane działania na rzecz wyrównania szans kobiet na rynku pracy. Opowiada się za zrównaniem płac kobiet i mężczyzn zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach, systemu suwakowego (naprzemiennego umieszczania nazwisk kobiet i mężczyzn na listach wyborczych) na listach wyborczych. Ponadto TR proponuje możliwoœć zakładania "firmy na próbę" dla osób po raz pierwszy rozpoczynajšcych działalnoœć gospodarczš, uproszczenie podatku VAT oraz "podatek wyjœcia" dla wielkich korporacji zagranicznych - inwestorów, którzy chcieliby zaprzestać działalnoœci w Polsce.

Legalizacja, legalizacja, legalizacja

W dziedzinie edukacji TR opowiada się za wyższymi płacami i dłuższš œcieżkš awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzeniem wiedzy o zdrowiu jako obowišzkowego przedmiotu we wszystkich klasach szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum z programem edukacji seksualnej. Podkreœlono, że z programów nauczania, podręczników szkolnych i akademickich oraz z praktyki pedagogicznej trzeba wyeliminować treœci utrwalajšce stereotypy płciowe i kulturowe. W założeniach programowych znalazły się także: legalna aborcja, in vitro i eutanazja. Tak jak alkohol i tytoń, według propozycji partii, legalna miałaby być także marihuana. TR chciałby także jak najszybszego wprowadzenia instytucji zwišzków partnerskich, które mogłyby być zawierane także przez partnerów tej samej płci.

Twój Ruch wybiera "jedynki" do PE. Na Œlšsku - Kutz

Palikot poinformował, że Kutz (senator niezrzeszony) będzie startował jako "jedynka" z list Europy Plus do Parlamentu Europejskiego (Twój Ruch startuje w eurowyborach z list Europy Plus). Lider TR poinformował, że dziœ wieczorem spotka się z przedstawicielkami Kongresu Kobiet ws. wyborów do PE. Konsultacje ws. startu w wyborach TR prowadzi m.in. z Magdalenš Œrodš i Kazimierš Szczukš. Niemal pewne sš "jedynki" na listach TR dla Marka Siwca (Wielkopolska) i Ryszarda Kalisza (Warszawa), Roberta Kwiatkowskiego (Dolny Œlšsk-Opolskie), Jana Hartmana (Małopolska-Œwiętokrzyskie), Pawła Piskorskiego (woj. zachodniopomorskie i lubuskie). Listy kandydatów Europy Plus w eurowyborach majš zostać przedstawione 30 stycznia.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL