Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Ruszył proces kredytobiorcy przeciwko bankowi

Czy brak prawidłowej informacji o ryzyku walutowym pozwoli na unieważnienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich?
Fotorzepa, Łukasz Solski
Przed krakowskim sšdem rozpoczšł się w poniedziałek proces kredytobiorcy przeciwko bankowi o stwierdzenie nieważnoœci umowy kredytowej na mieszkanie we frankach szwajcarskich.
W pozwie Tomasz Sadlik podnosi, iż nie został prawidłowo poinformowany o ryzyku walutowym. Wnosi o stwierdzenie nieważnoœci umowy kredytowej, zasšdzenie od pozwanego banku kosztów sšdowych oraz wstrzymanie prowadzenia egzekucji bankowej z nieruchomoœci objętej kredytem i innych składników majštkowych do czasu zakończenia postępowania sšdowego. Wnosi też o zwolnienie z opłat sšdowych z powodu ciężkiej sytuacji finansowej. Na rozprawie powód zmodyfikował roszczenia, dopuszczajšc także możliwoœć przewalutowania umowy na złotówki. Przedstawiciel pozwanego Raiffeisen Bank Polska wnosił o oddalenie pozwu w całoœci. Według banku, wszyscy klienci, którzy mieli zamiar skorzystać z kredytów walutowych, byli informowani o ryzyku walutowym. Sšd dopuœcił szereg dowodów w sprawie. Z powodu nieobecnoœci jednego ze œwiadków - byłej pracownicy banku, która udzielała kredytu - zobowišzał powoda do ustalenia jej aktualnego miejsca zamieszkania i odroczył rozprawę. Była małżonka powoda skorzystała z prawa do odmowy zeznań.
Tomasz Sadlik we wrzeœniu 2007 roku wraz z ówczesnš żonš wzišł w Raiffeisen Bank Polska kredyt mieszkaniowy na kwotę ponad 290,3 tys. franków szwajcarskich z przeznaczeniem na zakup nieruchomoœci w Krakowie. Spłata kredytu miała się zakończyć w czerwcu 2037 roku. Jak podaje w pozwie, pracownica banku poinformowała kredytobiorców, iż wzięcie przez nich kredytu jest bezpieczne, bowiem bank posiada wystarczajšce zabezpieczenia na wypadek braku możliwoœci spłaty kredytu przez kredytobiorców. O tym, że tak nie jest, kredytobiorcy dowiedzieli się w styczniu 2013 r., kiedy to bank rozwišzał z nimi umowę kredytu mieszkaniowego informujšc, że prowadzić będzie egzekucję z nieruchomoœci obcišżonej hipotekami, a ponadto z innych Ÿródeł majštku kredytobiorców, w tym wynagrodzenia za pracę jednego z małżonków. Wynikało to z faktu, iż wartoœć kredytowanej nieruchomoœci jest mniejsza niż wysokoœć zadłużenia wobec banku. W pozwie napisano, że małżeństwo prowadziło rozmowy i negocjacje z bankiem, jednak ten odmówił udzielenia pomocy, wszczynajšc postępowanie egzekucyjne przeciwko obojgu kredytobiorcom. Dodano, że zawarta umowa kredytu winna zostać uznana za nieważnš w całoœci. Jak napisano w pozwie - gdyby kredytobiorcy nie pozostawali w błędzie co do istotnych elementów umowy, w ogóle nie doszłoby do jej zawarcia. Ponadto - zwracajš uwagę - umowa wprowadziła ich w błšd, gdyż nie zawierała istotnych elementów, co do których bank zobowišzany jest informować kredytobiorców. Sadlik przyznaje, że podpisał z ówczesnš żonš w umowie ogólne klauzule wskazujšce, iż znane im jest ryzyko wynikajšce ze zmiany kursu waluty obcej w stosunku do złotego oraz ryzyko wynikajšce ze zmiennej stopy procentowej kredytu. Jak podkreœlił, klauzule te jednak sš bardzo ogólne i nie wskazujš, na czym owe ryzyka miałyby polegać, a takiej informacji kredytobiorcy nie otrzymali od pracownika banku. Do podpisania klauzul doszło też bez ich uprzedniej znajomoœci, w sytuacji stresu i poœpiechu. Po informacjach o wniesieniu pozwu rzecznik Raiffeisen Bank Polska Marcin Jedliński informował PAP, powołujšc się na tajemnicę bankowš, że wszyscy klienci, którzy mieli zamiar skorzystać i korzystali z kredytów walutowych, byli informowani przez bank o ryzyku walutowym, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji kredytowej, a ostatecznš decyzję o wyborze rodzaju kredytu i jego waluty zawsze podejmował klient. Tomasz Sadlik zainicjował także powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela "Pro Futuris". Pod koniec listopada 2013 r. złożył w krakowskim sšdzie wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia. Jak zapowiadał w poniedziałek w sšdzie, przygotowywane sš kolejne pozwy kredytobiorców przeciwko bankom w sprawie kredytów we frankach.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL