Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

MEN chce zapobiegać nieprawidłowościom przy wyborze podręczników

MEN chce wprowadzić do ustawy o systemie oœwiaty zapisy majšce wyeliminowaćpraktyki nakłaniania szkół i placówek do dokonywania wyboru podręczników szkolnych i innych pomocydydaktycznych ze względu na dodatkowe korzyœci.
Zapisy znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy. W œrodę projekt do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowała minister edukacji Krystyna Szumilas. Niezależnie od tego kuratorzy oœwiaty we wrzeœniu i paŸdzierniku majš przeprowadzić kontrole w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli. Chodzi o zachowanie zasady, zgodnie z którš nauczyciele powinni dokonywać wyboru podręczników kierujšc się wyłšcznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwoœciami uczniów.
Zarówno zapowiedziane zmiany prawne, jak i zapowiedziane kontrole majš zwišzek z ujawnionymi wiosnš nieprawidłowoœciami. Informacje na ten temat upubliczniła fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska "Polska bez korupcji". Według niej szkoły podejmowały się zobowišzań do korzystania przez uczniów z podręczników danego wydawnictwa w zamian za przekazywanie szkole różnego rodzaju sprzętu dydaktycznego. Wskutek tych doniesień MEN zleciło kuratorom doraŸne kontrole w szkołach. W wyniku kontroli prowadzonych od marca do czerwca br. stwierdzono przypadki zawarcia umów z wydawcami podręczników szkolnych w 102 szkołach. Zobowišzały się one do korzystania z okreœlonych podręczników. Z kolei w 311 szkołach stwierdzono przypadki zawarcia z wydawcami podręczników szkolnych umów użyczenia, darowizny, porozumienia lub innych, których przedmiotem był różnego rodzaju sprzęt multimedialny. Umowy te nie zawierały jednak zobowišzań dotyczšcych wyboru bšdŸ korzystania z okreœlonych podręczników. Łšcznie zostało skontrolowanych 935 szkół, w tym 538 szkół podstawowych, 269 gimnazjów, 128 szkół ponadgimnazjalnych. Wœród nich były 524 szkoły, w stosunku do których Fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska "Polska bez korupcji" przekazała do kuratoriów umowy zawarte przez szkoły z wydawcami. Po kontrolach doraŸnych kuratorzy oœwiaty wydali zalecenia dyrektorom szkół dotyczšce niepodejmowania działań i zobowišzań, które ograniczajš prawo nauczycieli do wyboru podręcznika lub wystšpili do organów prowadzšcych szkoły o zbadanie sprawy. Niektórzy z nich przekazali sprawy do prokuratur. Jak poinformował PAP prokurator Janusz Hnatko z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, zawiadomienia o możliwoœci popełnienia przestępstwa dotyczšcego przyjmowania korzyœci majštkowej w zamian za zawarcie umowy skierowano do prokuratur w Olkuszu, Myœlenicach, Suchej Beskidzkiej, Wieliczce i Krakowie-Krowodrzy. W toku postępowań ustaliły one, że przekazanie sprzętu było korzystne dla szkół i stanowiło element zawartych umów cywilno-prawnych. Przedmioty te, m.in. tablice interaktywne, projektory, netbooki, były wpisywane w inwentarz i wykorzystywane w pracy szkoły. Z powodu niestwierdzenia przestępstwa postępowania zostały umorzone. Zawiadomienie lubelskiego kuratora oœwiaty dotyczšce możliwoœci popełnienia przestępstwa łapownictwa przy zakupie podręczników przez placówki szkolne wpłynęły do prokuratur okręgowych w Lublinie i Zamoœciu w połowie kwietnia. Te następnie przekazały sprawy odpowiednio do prokuratur rejonowych m.in. w Lublinie, Puławach, Rykach, Włodawie, Œwidniku, Parczewie, Łukowie, Radzyniu Podlaskim. Wicekurator Anna Szczepińska powiedziała, że dotychczas w 33 przypadkach do kuratorium wpłynęło zawiadomienie odmowie wszczęcia œledztwa, w trzech przypadkach œledztwo zostało wszczęte a następnie umorzone, a w dziewięciu przypadkach prokuratura œledztwo wszczęła i nadal je prowadzi. - W szeœciu innych sprawach czekamy jeszcze na decyzje z prokuratur - zaznaczyła. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Beata Syk-Jankowska powiedziała, że odmowa wszczęcia œledztwa następowała z uwagi na brak znamion czynu zabronionego, a umorzenia miały miejsce wtedy, gdy prokurator uznał, że brak jest danych dostatecznie uzasadniajšcych popełnienie przestępstwa. Œledztwa nadal prowadzš prokuratorzy m.in. w Parczewie i Łukowie. - Sš to postępowania w sprawie. Nikomu dotychczas nie przedstawiono żadnych zarzutów - zaznaczyła Syk-Jankowska. W woj. dolnoœlšskim Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze dwukrotnie prowadziła postępowania, które w obu przypadkach skończyły się umorzeniami. Doniesienie ws. nieprawidłowoœci dotyczšcych podręczników złożył do prokuratury właœciciel księgarni. Jego zdaniem, dystrybucja podręczników z pominięciem placówek detalicznych to także naruszenie zasad wolnego rynku. Prokuratura umorzyła postępowanie, choć faktycznie potwierdziła, że w 5 z 14 placówek szkolnych sprzedawano podręczniki. - Uzasadnieniem decyzji był fakt, że dotyczyło to małych wiejskich szkół, gdzie rodzice mogli kupować podręczniki na raty. Zatem taka sprzedaż pomagała tym osobom nabyć odpowiednie podręczniki - powiedziała rzecznik jeleniogórskiej prokuratury okręgowej Violetta Niziołek. Poinformowała, że drugie postępowanie, zakończone w czerwcu tego roku, choć także zakończyło się umorzeniem, to wskazywało, że dzięki porozumieniu pomiędzy szkołami a wydawcami, te pierwsze odniosły korzyœci materialne. Trzy szkoły dostały od wydawców sprzęt komputerowy i tablice multimedialne. - Umorzono te postępowania ponieważ prokurator stwierdził, że wybór merytoryczny podręczników był właœciwy, a przyjęcie przez szkoły dodatkowych korzyœci jest naganne etycznie, ale nie wyczerpuje znamion przestępstwa korupcji. Postępowanie było prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom - dodała Niziołek. Z kolei Kuratorium Oœwiaty w Katowicach materiały z przeprowadzonej wiosnš kontroli dotyczšcej ograniczenia praw nauczyciela do wyboru podręcznika przekazało policji. Trafiły one do wydziału walki z korupcjš Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jak poinformował PAP podpinspektor Andrzej Gšska, policjanci nadal analizujš materiał przekazany przez kuratorium oœwiaty. Sekcja Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Ksišżki (PIK) w komunikacie przekazanym PAP w lipcu podkreœliła, że w pełni popiera stanowisko MEN bronišce prawa nauczycieli do wyboru podręczników ze względu na przesłanki merytoryczne. "Œrodowisko wydawców już kilka lat temu zdało sobie sprawę, że wyposażanie na preferencyjnych warunkach szkół w nowoczesny sprzęt elektroniczny, wbrew intencjom, może budzić kontrowersje i podjęło stosowne działania regulacyjne" - napisano w komunikacie. Przypomniano w nim, że grupa wydawców edukacyjnych skupionych w PIK podjęła w marcu ub.r. decyzję o dobrowolnym wycofaniu się z tego rodzaju wspierania szkół. Odpowiednie postanowienie zawarto w Kodeksie Dobrych Praktyk. Zabrania on wydawcom wpływania na decyzje nauczycieli w sposób pozamerytoryczny. "Proces wygaszania tego typu promocji trwał kilka miesięcy. Poza tym, nie wszystkie wydawnictwa edukacyjne podpisały Kodeks w marcu 2012 r. Widzšc pozytywne oddziaływanie Kodeksu Dobrych Praktyk członkowie Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 26 kwietnia 2013 r., podjęli decyzję o obowišzkowym przyjęciu Kodeksu przez wszystkich członków SWE PIK pod groŸbš pozbawienia członkostwa PIK te podmioty, którym udowodnionoby nieprzestrzeganie Kodeksu" - podano w komunikacie.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL