Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Będzie ustawa podwyższajšca świadczenia pielęgnacyjne

Trwajš prace nad ustawš, która w cišgu pięciu lat podniesie wysokoœć œwiadczenia pielęgnacyjnego do kwoty równej minimalnej pensji; w ustawie uwzględniony będzie stopień niesamodzielnoœci dziecka - poinformowała wiceminister pracy Elżbieta Seredyn.
Seredyn odpowiadała w czwartek na pytania posłów Solidarnej Polski Arkadiusza Mularczyka, Piotra Szeligi i Kazimierza Ziobry o sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych. Z poczštkiem lipca częœć osób pobierajšcych œwiadczenia pielęgnacyjne straciła do nich prawo. Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, zgodnie z którš zasiłek pielęgnacyjny przysługuje tylko rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych. Ustawa wprowadziła też nowe œwiadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony od dochodu rodziny. Seredyn przypomniała, że w myœl ustawy prawo do œwiadczenia pielęgnacyjnego majš - niezależnie od dochodu - rezygnujšcy z pracy zawodowej rodzice dzieci z niepełnosprawnoœciš, wymagajšcych stałej opieki, w przypadku gdy niepełnosprawnoœć powstała przed 18. rokiem życia lub 25. rokiem życia, jeœli dziecko się uczy. Uprawnione sš także inne osoby, np. dziadkowie, brat lub siostra, czyli osoby zobowišzane do alimentacji, jednak pod warunkiem, że rodzice dziecka albo sami sš niepełnosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich.
Nowe œwiadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy - w wysokoœci 520 zł miesięcznie - uzależniony jest od dochodu i przysługuje wtedy, gdy niepełnosprawnoœć została stwierdzona czy nabyta po 25. roku życia lub zwišzana jest np. z wiekiem osoby, nad którš trzeba sprawować opiekę. Zasiłek przyznawany jest rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich zrezygnowało z pracy zawodowej. Nie przysługuje rodzicowi, który nigdy pracy nie podejmował lub ma np. prawo do renty czy emerytury. Otrzymywać go mogš również inne osoby, na których cišży obowišzek alimentacyjny i które zrezygnujš z pracy w zwišzku z koniecznoœciš sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymujšcym się orzeczeniem o niepełnosprawnoœci. Nowoœciš jest możliwoœć przyznania tego œwiadczenia małżonkowi osoby niepełnosprawnej. Zasiłek przysługuje, gdy łšczny dochód dwóch rodzin: osoby sprawujšcej opiekę oraz osoby wymagajšcej opieki - w przeliczeniu na osobę - nie przekroczy obowišzujšcego kryterium dochodowego dla osób otrzymujšcych œwiadczenia rodzinne - obecnie 623 zł netto. Seredyn podkreœliła, że od kwietnia tego roku - na mocy rzšdowego programu - opiekunowie dzieci niepełnosprawnych dostajš dodatkowe 200 zł, czyli œwiadczenie pielęgnacyjne wynosi w sumie 820 zł. Opłacane sš też za nich składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, co zsumowane dałoby kwotę powyżej 1 tys. zł. - Z całš pewnoœciš jest to kwota niezadowalajšca i życzylibyœmy sobie, żeby te pienišdze były większe - powiedziała wiceminister. Przypomniała, że w marcu premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie wysokoœci œwiadczeń pielęgnacyjnych w cišgu pięciu lat do kwoty równej minimalnej pensji. Poinformowała, że w MPiPS trwajš prace nad nowelizacjš ustawy, która podwyższy te œwiadczenia. Przypomniała, że rzšdowy program potrwa do końca tego roku; a resort pracy chce, by od 1 stycznia przyszłego roku obecna wysokoœć œwiadczenia była zachowana, ale już na mocy ustawy. "Dlatego skupiliœmy się, żeby gotowa była ustawa, która zapewni kompleksowe rozwišzania i zagwarantuje cišgłoœć œwiadczeń" - powiedziała Seredyn. Zaznaczyła, że w szczególny sposób majš być potraktowani rodzice dzieci niepełnosprawnych, które sš na tyle niesamodzielne, że opieka nad nimi stała się zawodem". "Zgodnie z zapowiedziami pana premiera w cišgu pięciu lat - z uwzględnieniem rodzaju niesamodzielnoœci, bo taki podział też musi nastšpić - będziemy chcieli tak dostosować prawo, żeby ci rodzice, którzy rzeczywiœcie pełniš zawód opiekuna, mogli otrzymywać minimalnš pensję - powiedziała Seredyn.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL