Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Imigranci w Niemczech. Kryzys przycišga do Niemiec

Kanclerz Merkel ze zwierzchnikiem greckiego Koœcioła prawosławnego Apostolosem Malamoussisem w czasie wtorkowego szczytu imigracyjnego
AFP
Tylko dzięki imigrantom ludnoœć RFN wzrosła w ubiegłym roku o prawie 400 tys. Największy w tym udział Polaków.
Od dwu dekad nie było takiego szturmu na Niemcy jak w roku ubiegłym. Przybyło do kraju niewiele ponad milion imigrantów, o jednš szóstš więcej niż rok wczeœniej. Wyjechało o 387 tys. mniej. Takie dane niezwykle cieszš niemieckich polityków. – Jest to z korzyœciš dla wszystkich, gdyż przybysze sš znacznie młodsi i lepiej wykształceni niż œrednia w naszym społeczeństwie – mówi Ursula von der Leyen, minister pracy. Œwieża krew jest Niemcom potrzebna jak nigdy, gdyż jak wynika z prognoz demograficznych, do 2060 roku Niemcy stracš jednš pištš obywateli z obecnych 82 mln. Nie będš już więc najliczniejszym narodem w Europie i przegoni ich zapewne Francja, może Wielka Brytania czy Włochy. Niemcy czyniš jednak wszystko, aby nie utracić wiodšcej pozycji gospodarczej. A tym samym swego poziomu życia i przyszłych emerytur zagrożonych starzeniem się społeczeństwa.

Ziemia obiecana

Przed laty Niemcy otworzyli swe granice dla gastarbeiterów. Od lat 60. ubiegłego stulecia przez niemal trzy dziesięciolecia przewinęło się przez Niemcy ponad 30 milionów imigrantów przybywajšcych z Turcji, Włoch, Portugalii czy Grecji, bez których niemiecki cud gospodarczy by się nie zdarzył. Gdy Niemcy stanęły gospodarczo na nogi, pozbyli się gastarbeiterów bez skrupułów.
W dobie kryzysu imigranci pchajš się drzwiami i oknami do niemieckiej ziemi obiecanej, liczšc na pracę i lepsze życie. Sš mile widziani. Już na stałe. Rzšd czyni starania, aby ułatwić im integrację, o czym dyskutowano we wtorek w Berlinie intensywnie z udziałem pani kanclerz i przedstawicieli zainteresowanych na tzw. szczycie integracyjnym. Sš tym bardziej mile widziani, że pochodzš z krajów niemuzułmańskich. W roku ubiegłym Niemcy opuœciło więcej Turków niż przybyło. Za to rekordy bijš imigranci z Grecji, Hiszpanii czy Portugalii. To młodzi ludzie nierzadko z dyplomami wyższych uczelni. W roku ubiegłym przybyło ich do Niemiec dwa razy więcej niż przed kryzysem. – To nie może dziwić w sytuacji, gdy bezrobocie w krajach ogarniętych kryzysem sięga szczytu – mówi Herbert Brückner z Instytutu Rynku Pracy. W Niemczech bez pracy jest 5,4 proc. obywateli. W Grecji i Hiszpanii współczynnik ten sięga 27 proc., nie mówišc o 60-proc. bezrobociu młodzieży. – Musimy być otwarci na młodych ludzi, którzy do nas przyjeżdżajš, gdyż już dzisiaj wiemy, że w 2025 roku będziemy mieli szeœć milionów pracowników mniej – powtarza kanclerz Angela Merkel. Niemcy już w 2011 roku zastšpiły Wielkš Brytanię jako główny cel imigrantów zarobkowych w Europie.

Andrzej K. z Polski

Jednak najwięcej imigrantów przybywa do Niemiec po staremu z Polski. W minionym roku osiedliło się na zachód od Odry 176 tys. naszych rodaków. Wróciło do Polski 108 tys. Jednym z takich imigrantów jest Andrzej K. z okolic Poznania. Jeszcze dwa lata temu pracował w poznańskiej firmie jako œlusarz. Od kolegi otrzymał informację, że niewielka firma w Turyngii poszukuje pracownika o jego specjalnoœci. Pojechał w ciemno bez znajomoœci języka. Pracę otrzymał od ręki. Niewielka firma zatrudnia zaledwie szeœciu pracowników. Na takich i nieco większych przedsiębiorstwach opiera się siła niemieckiej gospodarki. Po kilku miesišcach œcišgnšł żonę i trójkę dzieci. Ukończył obowišzkowy kurs niemieckiego i potrafi już dogadać się w sprawach zawodowych. Zarabia obecnie niewiele ponad tysišc euro netto. Liczy, że wkrótce będzie znacznie więcej. W Polsce zarabiał 1,4 tys. zł. Żona znajduje dorywcze zajęcia jako pomoc domowa. Rodzinny budżet uzupełniajš dodatki na dzieci, w sumie ponad 400 euro miesięcznie. Rodzina nie myœli o szybkim powrocie do kraju. Dzieci, gdy skończš w Niemczech edukację, zapewne nie wrócš na stałe nigdy. Takich rodzin sš w Niemczech tysišce. – Nie ma u nas miejsca dla tych, którzy przybywajš, aby kasować pomoc społecznš – ostrzega szef niemieckiego MSW Hans-Peter Friedrich.

Kto oszukuje

Wszyscy wiedzš, że ma na myœli imigrantów z Bułgarii i Rumunii. Tych ostatnich przybyło w roku ubiegłym nad Łabę 116 tys. Bułgarów było o połowę mniej. Ministrowi Friedrichowi wtóruje premier Bawarii Horst Seehofer, mówišc, że Niemcy nie mogš być celem „masowej imigracji Romów”. Podobnego zdania sš obywatele. Z ostatnich sondaży wynika, że dwie trzecie z nich opowiadajš się za ograniczeniem imigracji z państw UE. Przy tym z badań wynika, że imigranci nie nadużywajš w większym stopniu niż Niemcy dobrodziejstw pomocy społecznej. – Już chociażby dlatego, że prócz dodatku dla dzieci, który przysługuje im niemal natychmiast, inne œwiadczenia, i to w ograniczonym zakresie, przysługujš im dopiero po roku pracy w Niemczech – tłumaczy „Rz” Benjamin Elsner z Instytutu Przyszłoœci Pracy w Bonn. Zwraca także uwagę, iż jest mało prawdopodobne, aby imigranci pomogli wyjœć Niemcom z demograficznej zapaœci. – Odsuwajš problem w czasie, ale nic więcej – mówi Elsner.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL