Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiętokrzyskie

Wielkie ocieplanie urzędów

Z pieniędzy na termomodernizację budynków w regionie skorzysta m.in. Ostrowiec Œwiętokrzyski.
Rzeczpospolita, Jakub Hałun
Niemal 60 œwiętokrzyskich samorzšdów dostanie w sumie ponad 150 mln zł unijnego wsparcia na termomodernizację budynków użytecznoœci publicznej.

Dzięki tym œrodkom modernizację energetycznš przejdš przede wszystkim budynki urzędów miast i gmin, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, szpitale czy szkoły.

Na ogłoszony przez œwiętokrzyski Urzšd Marszałkowski konkurs w ramach programu „Poprawa efektywnoœci energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych Ÿródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym" wpłynęły 83 wnioski. Samorzšdy i instytucje mogły się starać o wsparcie na ocieplenie obiektów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oœwietlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianš i podłšczeniem do Ÿródła ciepła lub podłšczeniem do sieci ciepłowniczej, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych, a także montaż instalacji OZE w modernizowanych budynkach czy instalację systemów chłodzšcych, w tym również z OZE.

Poza tym dotacje były przeznaczone na wymianę czy izolację pokrycia dachowego, montaż urzšdzeń energooszczędnych najnowszej generacji, instalację systemów inteligentnego zarzšdzania energiš.

– Kwota na dofinansowanie w konkursie wynosiła 68,4 mln zł, ale ze względu na duże zainteresowanie oraz chęć wsparcia jak największej liczby wnioskodawców zwiększono œrodki do zakontraktowania i wsparcie zostanie udzielone 53 projektom na kwotę 127,6 mln zł – informuje Monika Michalska z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

W innym, podobnym konkursie, ale przeznaczonym dla miast Starachowice, Ostrowiec Œwiętokrzyski i Skarżysko-Kamienna, przyznano 24,1 mln dofinansowania na podobny cel.

– W sumie w ramach tych postępowań wsparcie zostanie udzielone łšcznie 58 projektom na kwotę 151,8 mln zł – wylicza Monika Michalska.

Jedna z wyższych dotacji trafi do gminy Łoniów w powiecie sandomierskim. Za blisko 6 mln zł zostanie tam przeprowadzona termomodernizacja dziesięciu obiektów użytecznoœci publicznej – szkół, oœrodków zdrowia, budynku OSP w Gieraszowicach, Gminnego Oœrodka Kultury w Chodkowie Starym oraz Urzędu Gminy w Łoniowie.

Prace będš polegały m.in. na dociepleniu œcian, wymianie stolarki drzwiowej i Ÿródła ciepła.

– Gdybyœmy te zadania realizowali tylko ze œrodków własnych, to trwałoby to znacznie dłużej i byłoby nam trudniej, a dzięki dotacji możemy przeprowadzić kompleksowš termomodernizację budynków i dostosować je do wymogów zwišzanych z elektrooszczędnoœciš – mówi Andrzej Swajda, sekretarz gminy Łoniów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL