Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiętokrzyskie

Wykorzystaliśmy wielkš szansę

materiały prasowe SIPH
Atutem regionu sš bogate zasoby surowców, potencjał sektora hutniczo-metalowego, a także sadownictwa i przetwórstwa owoców. Minusem jest spadek nakładów na inwestycje ogółem w 2016 r. – wymienia Cezary Tkaczyk, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

Rz: Jak pan ocenia potencjał gospodarczy regionu i w jakim stopniu jest on wykorzystywany?

Cezary Tkaczyk: Œwiętokrzyskie ma 2,4 proc. udziału w tworzeniu PKB i wyprzedza jedynie trzy województwa. Jeœli jednak wzišć pod uwagę powierzchnię, która stanowi 3,7 proc. obszaru kraju i plasuje je na 15. miejscu, oraz ludnoœć na poziomie 3,3 proc. krajowej populacji i niekorzystne zjawiska demograficzne, jest to wynik na miarę możliwoœci. W przemyœle, rozwiniętym szczególnie wokół Kielc i w północnej częœci województwa, dominujš działy zwišzane z produkcjš i obróbkš metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców skalnych i mineralnych. Ważnš dziedzinš jest budownictwo, choć kryzys zapoczštkowany w 2008 roku podcišł skrzydła wielu firmom. Na południu i wschodzie skoncentrowana jest produkcja rolnicza, ze szczególnš rolš sadownictwa i przetwórstwa owoców.

Jakie sš największe plusy i minusy œwiętokrzyskiej gospodarki?

Plusem sš bogate zasoby surowców, potencjał rozwojowy sektora hutniczo--metalowego, a także sadownictwa i przetwórstwa owoców. Nie bez znaczenia jest fakt, iż w wielu oœrodkach regionu – m.in. w Kielcach, Starachowicach i Ostrowcu Œwiętokrzyskim – dobrze funkcjonuje szkolnictwo zawodowe.

Centralne położenie i dobre warunki przyrodnicze sprzyjajš rozwojowi turystyki, w tym uzdrowiskowej. Znane sš znakomite wody lecznicze w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju, czekajš na zagospodarowanie kolejne Ÿródła w okolicach Kazimierzy Wielkiej.

Oknem na œwiat regionu sš Targi Kielce, drugi co do wielkoœci oœrodek targowy w Polsce. Słynš z organizowanego co roku Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, największych po Londynie i Paryżu targów militarnych w Europie.

Naszym minusem, wynikajšcym z bieżšcej sytuacji, jest spadek nakładów na inwestycje ogółem w 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego o 25 proc., a w przemyœle nawet o 35 proc. Nadal kuleje infrastruktura, słaba jest zwłaszcza dostępnoœć komunikacyjna, mimo położenia w centrum kraju.

Œwiętokrzyskiemu brakuje też silnych marek, takich jak Społem z majonezem kieleckim eksportowanym na cały œwiat. Twarzš gospodarki regionu jest niewštpliwie biznesmen Michał Sołowow i jego firmy.

Jakie sš największe problemy biznesu w regionie?

Podstawowym problemem dla przedsiębiorców jest gorsza dostępnoœć kredytów i rosnšce koszty prowadzenia działalnoœci, ostatnio zwišzane choćby ze wzrostem wynagrodzeń. Sytuacja na rynku pracy sprawia, że coraz trudniej o wykwalifikowanych pracowników i kadrę zarzšdzajšcš. Pokonanie tej bariery to wyzwanie dla firm, które decydujš o rozwoju gospodarczym regionu.

Czy œwiętokrzyscy przedsiębiorcy nauczyli się już korzystać z unijnego dofinansowania? Co wcišż sprawia trudnoœci?

Wiedza o œrodkach pomocowych, o programach wspierajšcych rozwój przedsiębiorstw wymaga cišgłej nauki i aktualizacji. Nasi przedsiębiorcy, szczególnie ci, którzy korzystali już wczeœniej ze wsparcia unijnego (w ramach Phare, sektorowego programu operacyjnego „Wzrost konkurencyjnoœci przedsiębiorstw", programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka"), posiadajš te umiejętnoœci.

Naszym firmom brakuje umiejętnoœci współpracy i tworzenia projektów wspólnych, angażujšcych kilka podmiotów. Ich celem jest uzyskanie lepszych rezultatów dzięki współpracy i synergii działań, np. w klastrach. Warto takš umiejętnoœć kształcić, majšc œwiadomoœć, że takie projekty sš szczególnie cenione i poszukiwane w ramach konkursów międzynarodowych, w których jeszcze zbyt rzadko uczestniczš firmy polskie.

Co powinno się zmienić w polskim prawie, by przedsiębiorcy – także w państwa regionie – mogli działać dynamiczniej i łatwiej?

Konieczne jest uproszczenie i stabilizacja przepisów, przede wszystkim prawa podatkowego. Warto tworzyć atmosferę zaufania do przedsiębiorstw, które od lat rzetelnie działajš. Urzędnicy skarbówki powinni przede wszystkim, wzorem innych krajów, służyć radš i zachęcać do zgodnego z prawem działania, a nie karać „na dzień dobry".

Polscy przedsiębiorcy zdecydowanie zbyt rzadko korzystajš z sšdownictwa polubownego (sšdy arbitrażowe). A jest to powszechna praktyka w krajach zachodnich.

Postępowania w arbitrażu sš tańsze i krótsze, a sam przebieg rozwišzywania sporów jest bardziej przyjazny. Obie strony dokonujš wyboru arbitrów i majš wpływ na przebieg rozpraw. Warto, by przedsiębiorcy częœciej korzystali z tej polubownej formy. Przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (SIPH) działa od 2008 r. Sšd Arbitrażowy, który rozstrzyga spory gospodarcze firm działajšcych w naszym regionie. To jedyna u nas tego typu instytucja.

Czyli takie organizacje jak Staropolska Izba sš w regionach potrzebne?

Zdecydowanie tak. Izba animuje dialog między przedsiębiorcami a władzami, przede wszystkim samorzšdowymi. Uczestniczymy w licznych gremiach doradczych, na których forum wypowiadamy zawsze opinie zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców, choć często nie sš one zbieżne z poglšdami władz.

Tworzymy też warunki współpracy i integracji œrodowiska biznesowego. Izba realizuje liczne projekty wspierajšce przedsiębiorców. Jest założycielem i liderem Œwiętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR.

Najważniejszym osišgnięciem klastra jest opracowanie nowych technologii, będšcych rezultatami szeœciu projektów badawczych, dofinansowanych ze œrodków programu operacyjnego „Rozwój Polski wschodniej".

SIPH utworzyła w 2014 roku Staropolski Fundusz Kapitałowy, którego celem jest inkubacja innowacyjnych firm. Jest również partnerem Urzędu Marszałkowskiego w realizacji Regionalnej Strategii Innowacji. Od 2015 roku koordynuje działalnoœć dwóch konsorcjów pobudzajšcych rozwój kluczowych specjalizacji regionu: oszczędnego budownictwa i branży metalowo-odlewniczej.

Oœrodek Enterprise Europe Network przy SIPH upowszechnia wiedzę w zakresie polityk Komisji Europejskiej i ma dostęp do Międzynarodowej Bazy Ofert Współpracy – Business Cooperation Database, w której znajduje się ponad 3000 ofert firm z całej Europy.

Od 2007 roku izba promuje najlepsze przedsięwzięcia innowacyjne w województwie œwiętokrzyskim nagrodš NOVATOR. Solidnym firmom przyznaje „Certyfikat Staropolski – Rzetelny Przedsiębiorca".

Jak pan widzi izbę na mapie innych podobnych organizacji w Polsce?

SIPH należy do najaktywniejszych organizacji samorzšdu gospodarczego w kraju. Wykorzystaliœmy wielkš szansę, jakš stworzyło wstšpienie Polski do Unii Europejskiej. Jako jedyna w kraju izba gospodarcza SIPH pełni rolę regionalnej instytucji finansujšcej i we współpracy z Polskš Agencjš Rozwoju Przedsiębiorczoœci uczestniczy we wdrażaniu unijnych programów wsparcia. To pozwoliło nam umocnić się organizacyjnie, zdobyć kompetencje i rozwinšć ofertę usług dla przedsiębiorców.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL