Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiętokrzyskie

To będzie plac miejskich spotkań

Koszty przebudowy i modernizacji placu Wolnoœci wraz z budowš parkingu podziemnego szacowane sš na ok. 42 mln zł.
materiały prasowe
Zamiast samochodów – miejsce wypoczynku i interakcji społecznych. Władze Kielc chcš zmienić charakter placu Wolnoœci.

Teraz szukajš pieniędzy na ten cel. Samorzšd liczy, że inwestycja może zostać zrealizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym. Plac Wolnoœci leży w centrum. Dziœ jest tam jeden wielki parking. Władze miasta chcš to zmienić.

– Przebudowa tego miejsca jest jednym z wielu zadań zaplanowanych do realizacji w obszarze zabytkowego œródmieœcia Kielc. Tak silny postulat koncentracji działań naprawczych i modernizacyjnych przestrzeni publicznych w obrębie kieleckiej starówki sformułowany był w pierwszej edycji strategii rozwoju miasta „Kielce 2015" z 2000 roku – mówi Artur Hajdorowicz, dyrektor z Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji kieleckiego ratusza.

Auta pod ziemię

Przypomina, że zakres kompleksowych działań dla zabytkowego œródmieœcia Kielc przedstawiono w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych uchwalonym w maju 2004 r.

– Przebudowa i modernizacja placu Wolnoœci została tam wskazana jako jedno z wielu wyspecyfikowanych zadań rewitalizacyjnych, a w przedstawionej wówczas analizie obszarów zdegradowanych pod względem przestrzennym, społecznym i ekonomicznym zabytkowe œródmieœcie Kielc cechowało się koncentracjš najbardziej negatywnych wskaŸników – tłumaczy dyr. Hajdorowicz.

Według zamierzeń urzędników plac Wolnoœci zostałby uwolniony od samochodów – miejsce dla 250 aut znalazłoby się na podziemnym parkingu – a zwolniona przestrzeń zostałaby przeznaczona na cele wypoczynku i rekreacji.

– Chcemy wykorzystać potencjał placu do uzyskania przestrzeni o głównej użytecznoœci rekreacyjno-wypoczynkowej, która zachęcałaby do spotkań, spacerów, odpoczynku, komunikacji społecznej itp. rozmaitych aktywnoœci – wylicza urzędnik.

Płyta placu ma zostać podzielona – w południowej częœci ma powstać obszerna strefa zielona, wyciszona, nasycona zieleniš komponowanš i meblami miejskimi, służšca do wypoczynku i wytchnienia. Poza niš oraz strefami dla ruchu pieszego o charakterze tranzytowym zasadnicza powierzchnia płyty głównej ma zostać przeznaczona na stałš plenerowš działalnoœć Muzeum Zabawek i Zabawy.

Dzięki nowej organizacji przestrzeni w tym miejscu będzie można organizować imprezy ogólnomiejskie o rozmaitym charakterze.

Badajš PPP

Trzy lata temu miasto ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy tego miejsca wraz z budowš parkingu podziemnego. W 2015 r. wygrała go eM4 Pracowania Architektury Brataniec z Krakowa. Jej też miasto zleciło opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przedsięwzięcia.

– Projekt budowlany jest w końcowej fazie opracowania – mówi dyr. Hajdorowicz. Dodaje, że dotšd koszty przebudowy i modernizacji placu Wolnoœci wraz z budowš parkingu podziemnego szacowano na ok. 42 mln zł.

– Szacujemy się, że ok. 50 proc. kosztów pochłonie budowa parkingu podziemnego wraz z niezbędnš dla jego funkcjonowania infrastrukturš – dodaje urzędnik.

Zauważa, że nie ma teraz możliwoœci sfinansowania przedsięwzięcia dotacjami unijnymi z przyjętych programów operacyjnych (regionalnego i centralnych), dlatego Kielce rozważajš realizację projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Współpracujš z Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju w sprawie pomocy w zakresie doradztwa.

– Resort pochwalił nasz wniosek, ale okazało się, że sprawa nie jest taka prosta, bo partner prywatny przez kilkadziesišt lat na biletach parkingowych może nie zarobić tyle, ile wyłoży na tę inwestycję. Ministerstwo zasugerowało nam, by miasto wzięło na siebie częœć kosztów zwišzanych z przebudowš placu – mówi Tadeusz Sayor, zastępca prezydenta Kielc.

Dodaje, że władze miasta sš na to otwarte i dalej będš pracować nad inwestycjš w formule PPP z udziałem resortu rozwoju. – Na ten projekt nie udało nam się pozyskać dotacji unijnych, dlatego szukamy innych sposobów jego sfinansowania – tłumaczy prezydent Sayor.

Kolej na dworzec

Nie tylko kielecki plac Wolnoœci czeka na modernizację.

W tym roku majš się rozpoczšć prace zwišzane z gruntownš przebudowš i modernizacjš zespołu dworca autobusowego. Szacowany koszt tego projektu to ok. 40 mln zł.

Poza tym w planach miasta jest przebudowa œródmiejskiego zielonego skweru im. Ireny Sendlerowej przy ul. Paderewskiego, która ma być prowadzona w latach 2019–2020 i kosztować ok. 6 mln zł.

Urzędnicy chcš też poprawić estetykę przestrzeni publicznej obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu œw. Wojciecha. Ta inwestycja, warta ok. 1,6 mln zł, jest również planowa na lata 2019–2020.

Poza tym za ok. 1 mln zł miasto chce wybudować promenadę handlowo-spacerowš między ul. Piotrkowskš a al. IX Wieków Kielc, przebudować ul. Głowackiego (ok. 1,7 mln zł) czy wybudować łšcznik drogowy ul. Silnicznej i Warszawskiej za ok. 6,67 mln zł.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL