Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiętokrzyskie

Wielkie odnawianie miast

Sandomierz chce przeprowadzić kompleksowš rewitalizację całej gminy, na co ze œrodków UE otrzymał 23 mln zł.
AdobeStock
Place i ulice, parki i tereny na osiedlach zostanš odnowione dzięki wsparciu unijnemu. Powstanš miejsca do działania dla grup lokalnych.

Do siedmiu œwiętokrzyskich miast trafiš dotacje na rewitalizację. Na co dokładnie?

W Busku-Zdroju będzie realizowany projekt „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta poprzez działania rewitalizacyjne". Jego całkowita wartoœć to 33,4 mln zł, z czego dofinansowanie ze œrodków unijnych to niemal 20 mln zł.

– Celem projektu jest stworzenie przestrzennych warunków do jakoœciowego i zrównoważonego rozwoju obszaru rewitalizacji, jego wyprowadzenie ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej czy technicznej – wylicza Tomasz Mierzwa, zastępca burmistrza. Dodaje, że chodzi o poprawę jakoœci życia mieszkańców.

Miasto planuje m.in. rozbudowę budynku Galerii „Zielona", zagospodarowanie terenów zielonych między osiedlem Koœciuszki a osiedlem Pułaskiego czy przebudowę kilku ulic. Powstanš stoiska targowe przy ul. Mickiewicza, a budynki przy ul. Bocznej zostanš zaadaptowane na cele społeczne. Przybędzie też kontenerów do zbierania odpadów.

Na obszarze, który będzie rewitalizowany, zostanie zamontowany spójny system monitoringu, zagospodarowany będzie teren między blokami i wokół kaplicy œw. Anny.

– Częœć prac ruszyła już w 2017 r., ale główny front robót ruszy w momencie podpisania umów o dofinansowanie projektu – mówi Tomasz Mierzwa.

Ogród zdrowia na Ogrodach

Ostrowiec Œwiętokrzyski otrzymał 23 mln dofinansowania na projekt „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta". Całkowita wartoœć projektu to 34,8 mln zł.

– W ramach projektu, wspólnie z partnerami – spółdzielniami mieszkaniowymi – planowanych jest 11 różnych zadań inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym, œrodowiskowym, społecznym, kulturowym, przestrzennym – mówi Dominik Smoliński z Urzędu Miasta.

Władze chcš m.in. wybudować drogę łšczšcš ul. Furmańskš z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi, dzięki czemu powstanie alternatywny dojazd do Targowiska Miejskiego. Sam plac targowy zyska zadaszenie.

Poza tym przebudowana zostanie ulica Kwiatkowskiego oraz zagospodarowana częœć dziedzińca browaru Saskich. Powstanš tam parkingi, drogi dojazdowe, oœwietlenie, a także tereny zielone.

– Będzie można tam rozłożyć scenę, będš też miejsca do ekspozycji rzeŸb i wystaw plenerowych, a także plac zabaw czy siłownia plenerowa – wylicza Dominik Smoliński.

Strefa rekreacji i wypoczynku powstanie na osiedlu Częstocice. Miasto zaplanowało także Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody. Będzie obejmował pięć stref zmysłów służšcych terapii (wzrokiem, węchem, dŸwiękiem, dotykiem i smakiem) i leczeniu osób uzależnionych. Rewitalizowany ma też być park na Osiedlu XXV-lecia. Odnowione będš budynki przy ul. Osadowej, Œwiętokrzyskiej i Parkowej.

Poza tym w Ostrowcu zaplanowano przebudowę budynku kina Etiuda oraz adaptację pomieszczeń na Centrum Tradycji Hutnictwa. Prace majš rozpoczšć się w tym roku. – Kończone sš ostatnie dokumentacje projektowe. Prace zostanš ostatecznie zakończone w 2021 roku – zapowiada urzędnik.

Cel: uzdrowisko

Kazimierza Wielka w styczniu podpisała preumowę o dofinansowaniu z UE projektu „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka". Jego wartoœć to 19 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO 13,8 mln zł. Zmodernizowany tu zostanie m.in. plac Dworcowy, Rynek Miejski, plac Targowy, zagospodarowane tereny wokół zbiorników wodnych. Utworzone zostanie Centrum Aktywnoœci Obywatelskiej, które ma integrować społecznoœć lokalnš. Poza tym nastšpi kompleksowa modernizacja oœwietlenia ulicznego czy rewitalizacja budynku przy ul. ŁabędŸ.

W sumie obszar objęty rewitalizacjš to 8,2 ha. – Celem projektu jest przywrócenie utraconych i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych zniszczonym i zaniedbanym budynkom, obiektom i terenom – tłumaczy Agnieszka Możdżeń z Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta.

Podkreœla, że inwestycje podniosš atrakcyjnoœć miasta, co z kolei przyczyni się do uzyskania statusu uzdrowiska.

Na terenie rewitalizacji krzyżujš się drogi wojewódzkie nr 776 Kraków–Busko-Zdrój i nr 768 Jędrzejów–Brzesko o dużym natężeniu ruchu. Tu także znajduje się obsługa transportu zbiorowego. – Jest to więc rejon, który najczęœciej odwiedzajš przyjezdni, turyœci i mieszkańcy. Odnowiona przestrzeń publiczna stanowić będzie zatem wizytówkę miasta, promujšcš jego zalety i podkreœlajšcš charakter. Poza tym podkreœlony zostanie kierunek rozwoju gminy, jakim jest lecznictwo uzdrowiskowe – mówi Agnieszka Możdżeń.

Podkreœla, że dzięki tym inwestycjom zwiększy się atrakcyjnoœć gospodarcza miasta, a co za tym idzie, stworzona zostanie szansa na powstanie podmiotów gospodarczych i tworzenie nowych miejsc pracy. Cały projekt ma zostać ukończony do 2020 roku.

Nowy domek Baby Jagi

Do Starachowic na projekt „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieœcie, które znalazło pomysł na siebie" trafi w sumie 22,9 mln dotacji.

Największa częœć projektu będzie wykonana nad Zalewem Lubianka. Zaplanowano tam m.in. zagospodarowanie otoczenia, poszerzenie plaży, budowę œcieżki pieszo-rowerowej, strefy rekreacji, molo, zaplecze sanitarne, gastronomiczne i techniczne.

Z kolei przy Zalewie Pasternik ma być zagospodarowana północna linia brzegowa. Powstanie plac zabaw i siłownia plenerowa. Posadzone będš drzewa, krzewy, ustawione altany ogrodowe i stojaki na rowery.

Zmodernizowany będzie też pałacyk i jego otoczenie. Ma tu powstać kawiarnia z oranżeriš, punkt informacji, sala biurowo-ekspozycyjna, toalety. Dobudowane zostanie nowe skrzydło, gdzie powstanie sala konferencyjna na ok. 100 osób.

Wyremontowane zostanie też Starachowickie Centrum Kultury, zmiany zajdš też w jego otoczeniu. – Powstanš parkingi, podjazdy, scena plenerowa, przebudowana będzie fontanna, nasadzona zieleń, zamontowane nowe oœwietlenie, zewnętrzny monitoring oraz schody łšczšce Osiedle Wzgórze z SCK – wylicza Iwona Ogrodowska z Urzędu Miasta.

Zmiany zajdš też w budynku przy ul. Widok, a także w Parku Miejskim. Tu w pobliżu ul. Radomskiej powstanie kawiarnia, odbudowany będzie amfiteatr, powstanie taras widokowy, tor saneczkowy; przebudowa czeka domek Baby Jagi. W Starachowicach Dolnych ma być przebudowany dworzec, będš nowe trawniki, œcieżka rowerowa, drzewa, ławki, kosze i latarnie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL