Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiętokrzyskie

Tu przebywały bohaterki „Korony królów”

To z chęcińskiej warowni polskie wojska wyruszyły na jedne z najważniejszych bitew w historii kraju: pod Płowcami i pod Grunwaldem.
AdobeStock
Władze Chęcin chcš, by tamtejszy zamek królewski znalazł się na liœcie Pomników Historii.

Wniosek w tej sprawie miasto ma złożyć jeszcze w styczniu. O ten tytuł stara się też Zamek Krzyżtopór w UjeŸdzie.

Prace nad wnioskiem trwały około pięciu miesięcy. Trafił on już do Ministerstwa Kultury. Władzom zależy, by zamek uzyskał ten prestiżowy tytuł na 100-lecie niepodległoœci Polski. – Budowanie tożsamoœci narodowej, propagowanie historii oraz krzewienie kultury to jeden z priorytetowych obowišzków każdego samorzšdowca. Dbałoœć o przeszłoœć dla władz lokalnych jest wyznacznikiem budowania teraŸniejszoœci i przyszłoœci – mówi Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.

– Czuję się w obowišzku dbać o dynamiczny i zrównoważony rozwój ziemi chęcińskiej, a jednoczeœnie podkreœlać gospodarczš i politycznš rolę Zamku Królewskiego w Chęcinach w dziejach naszego kraju. Nie sposób nie docenić wysiłków i trudu budowania historii Polski przez naszych przodków – tłumaczy.

W listopadzie prezydent Andrzej Duda wpisał na listę Pomników Historii Dawny Pałac Biskupów Krakowskich z zespołem katedralnym oraz Stare Miasto w Sandomierzu. Pomnik Historii to najbardziej prestiżowa forma ochrony zabytków w Polsce, nadawana od 1994 r. Dotychczas na liœcie było 70 miejsc, m.in. zamek krzyżacki w Malborku, pole bitwy na Westerplatte czy klasztor na Jasnej Górze.

Ze Œwiętokrzyskiego przez lata były na niej tylko kopalnie krzemienia z okresu neolitu w Krzemionkach pod Ostrowcem Œwiętokrzyskim. A w marcu 2017 r. dołšczyły Œwięty Krzyż i zespół opactwa cystersów w Wšchocku. Teraz taka szansa otwiera się przed zamkiem królewskim w Chęcinach.

– Tytuł przyznawany jest obiektom o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. I stanowi jednš z form ochrony zabytków – podkreœla burmistrz Jaworski.

Dodaje, że w dobie masowego rozwoju obiektów typu centra handlowe, przejmujšcych powoli rolę kulturalno-rozrywkowš, trzeba włożyć jeszcze więcej wysiłku w podkreœlanie i propagowanie historii i kultury. – Rola i znaczenie dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym jest trudna do przecenienia. Pełne i zrównoważone jego wykorzystanie jest jednym z najważniejszych wyzwań, stojšcych przed większoœciš historycznych miast polskich – mówi burmistrz Chęcin.

Przypomina, że warownia to nie tylko historia gminy i miasta, ale obiekt o ogromnym znaczeniu w historii Polski. – To właœnie zjazd zwołany przez Władysława Łokietka w 1331 r. jest jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie odbyły się na zamku w Chęcinach. Dziœ przez wielu historyków uznawany za poczštek polskiego parlamentaryzmu – opowiada Robert Jaworski. Dodaje, że był to pierwszy zjazd dostojników wszystkich ziem małopolskich i wielkopolskich.

Poza tym zamek odnosił sukcesy jako forteca militarna i więzienia stanu, pozostał niezdobyty przez 250 lat.

– Był obiektem wysokiej rangi, oœrodkiem życia politycznego. Był tu również zdeponowany skarbiec archidiecezji gnieŸnieńskiej, a także przez dziesięć lat przechowywano tu skarbiec koronny – opowiada burmistrz.

Dodaje, że twierdza od końca XIV w. pełniła funkcję więzienia, była też rezydencjš rodzin królewskich, królowych i wdów. To tu przebywała m.in. Adelajda, druga żona Kazimierza Wielkiego, oraz jego siostra Elżbieta, sprawujšca rzšdy w imieniu syna Ludwika Węgierskiego. Jak wieœć niesie, przebywała tu także królowa Bona ze swym królewskim skarbem.

– Król Władysław Łokietek traktował Chęciny niemalże jako stolicę. To z tego właœnie miejsca polskie wojska wyruszyły na jedne z najważniejszych bitew w historii naszego kraju: pod Płowcami i pod Grunwaldem – przypomina Robert Jaworski.

Ubiegły rok był bardzo udany dla zamku w Chęcinach. Odwiedziło go ok. 200 tys. goœci. Uzyskał też certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i znalazł się wœród dziesięciu najlepszych produktów turystycznych kraju.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL