Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podlasie

Czysta kraina zdrowych, czytajšcych ludzi

Podlasie ma największš powierzchnię parków narodowych w kraju (na zdjęciu Biebrzański PN).
Rzeczpospolita, Bogusław Florian Skok Bogusław Florian Skok
Podlasie jest liderem w kraju pod względem produkcji mleka krowiego i iloœci bydła na 100 ha użytków rolnych. Mieszkańcy regionu sš również na drugim miejscu pod względem wypożyczeń księgozbioru z bibliotek publicznych.

Mark Twain mawiał, że „sš trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki". Mylił się, przynajmniej jeżeli chodzi o woj. podlaskie. W obiegowej opinii wschodnie województwo kojarzy się z ekologicznš żywnoœciš, walorami przyrodniczymi, rolnictwem, czystym powietrzem.

Urzšd Statystyczny w Białymstoku przedstawił twarde dane potwierdzajšce te przekonania. 100 proc. œcieków przemysłowych i komunalnych trafia do oczyszczalni. Województwo ma największš powierzchnię parków narodowych w kraju, czyli 92 tys. ha, drugš, jeżeli chodzi o rezerwaty przyrody i trzeciš w kategorii obszarów chronionych. Region może się również pochwalić niskš masš zanieczyszczeń gazowych – 98 tony na km kw. wobec œredniej w Polsce przekraczajšcej 600 ton, i pyłowych – 0,05 tony na km kw. przy œredniej dla kraju 0,14 tony na km kw. (drugie pod względem czystoœci województwo). Na Podlasiu jest niemal 90 sztuk bydła na 100 ha, przy czym w Polsce œrednia wynosi 41, co daje pierwszš pozycję w kraju. Liderem region jest również w produkcji mleka krowiego na 1 ha użytków rolnych, to ponad 2400 litrów, przy œredniej prawie 900 litrów. – Choć trzeba przyznać, że słabiej wypadamy w udoju, co może wynikać z tego, że na „logikę" mamy po prostu więcej krów mlecznych na pastwiskach. Podlasianie jedzš też najwięcej mięsa i ryb. Generalnie statystyka żywieniowa pokazuje, że żyjemy doœć tradycyjnie. Podlasianie zawsze lubili kuchnię staropolskš opartš na mięsie i rybach. Żywnoœć na Podlasiu jest też coraz zdrowsza, zajmujemy wszak trzeciš pozycję w kategorii ekologiczne gospodarstwa rolne. Jest ich z górkš 2800 – mówi „Rz" Ewa Kamińska-Gawryluk, dyr. Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Według dr. Adama Szczepanowskiego z Wyższej Szkoły Finansów i Zarzšdzania w Białymstoku walory przyrodnicze to trzeci najważniejszy element w badaniach nad jakoœciš życia w regionie. – Na ten czynnik jako najważniejszy w grupie walorów przyrodniczych wskazali również przedstawiciele branży turystycznej woj. podlaskiego. Pozostałe walory przyrodnicze, które majš wpływ na rozwój turystyki, a zarazem na poprawę jakoœci życia mieszkańców regionu, to: istnienie dużej iloœci obszarów leœnych (około 40 proc.), bardzo dobre walory krajobrazowe eksponowane między innymi w trzech parkach krajobrazowych – czytamy w analizie „Walory przyrodnicze regionu w kształtowaniu jakoœci życia – na przykładzie woj. podlaskiego".

Podlasianie lubiš też czytać. Przeciętny czytelnik publicznej biblioteki wypożycza rocznie 20 woluminów, co daje drugš pozycję w Polsce. Œrednia dla kraju to 18 woluminów. Ewa Kamińska-Gawryluk uważa, że może to wynikać z faktu, iż mieszkańcy Podlasia sš nieco ubożsi niż œrednia statystyczna podaje, w zwišzku z czym rzadziej kupujš ksišżki.

Podobnš opinię wyraża Wiesława Kłosińska, dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Łomża. – To może wynikać ze względów finansowych, niemniej dbamy o swoich czytelników i ich liczba oraz aktywnoœć rosnš. Robimy zakupy, bioršc pod uwagę głos klientów. Zbudowaliœmy między innymi plac zabaw dla dzieci, a rodzice zaczynajš przy okazji rozglšdać się za ksišżkami. Coraz więcej jest też czytelników, którzy wczeœniej w ogóle nie czytali – mówi „Rz" Wiesława Kłosińska. Biblioteka Gminy Łomża od lat należy do krajowej czołówki wœród bibliotek wiejskich i w miastach kilkudziesięciotysięcznych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL