Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podlasie

Drogi majš być bezpieczniejsze

Podlasie ma najwyższy w kraju odsetek osób zabitych na 100 wypadków.
Rzeczpospolita, Michał Koœć Michał Koœć
Wypadków w skali kraju jest tu niewiele, ale rekordowo dużo jest tych naprawdę ciężkich. Modernizacje tras to jeden ze sposobów na poprawę sytuacji na Podlasiu.

Od strony statystycznej obraz bezpieczeństwa na drogach regionu uspokaja – województwo podlaskie jest w czołówce tych z najmniejszš liczbš wypadków. Problem w tym, że jeżeli do nich dochodzi, to w wielu przypadkach skutki sš tragiczne.

Wcišż dużo zabitych

W 2016 r. na drogach regionu doszło do 684 wypadków (to o 13 mniej niż rok wczeœniej), w których jednak zginęło 120 osób, a 831 zostało rannych. W porównaniu ze stanem sprzed roku mniej było rannych – o 43 osoby, ofiar œmiertelnych o dwie więcej. Podobnie jak w innych regionach przybyło kolizji – było ich ponad 12 tys., czyli o niecały tysišc więcej.

Co naturalne, najwięcej wypadków miało miejsce w stolicy regionu – Białymstoku (łšcznie 257, to kilkanaœcie mniej niż rok wczeœniej). Kolejne „wypadkowe" miasta, choć już z dużo mniejszym natężeniem drogowych zdarzeń, to Łomża i Wysokie Mazowieckie – w tym ostatnim wzrost liczby wypadków był największy w regionie (było ich łšcznie 50, czyli o 17 więcej niż w 2015 r.)

Na przeciwnym biegunie miast, gdzie kraks na drogach było najmniej – zaledwie dziewięć i z tylko jednš ofiarš œmiertelnš – sš Sejny, mimo że latem œcišgajš tu tłumy zmotoryzowanych turystów. Co ciekawe, w Sejnach o jednš pištš zmalała liczba kolizji, choć ogólny trend zarówno na Podlasiu, jak i w kraju jest rosnšcy. Procentowo najbardziej spadła liczba wypadków w Siemiatyczach (z 46 do 30 w roku ubiegłym).

Jednak wypadki na Podlasiu majš bardziej dramatyczne skutki niż w innych częœciach kraju – tzw. wskaŸnik zabitych lokuje region na pierwszym miejscu w kraju. Z Raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że na 100 wypadków (do tylu doszło w 2016 r. w województwie) ginie ponad 17 osób. Œrednia krajowa to dziewięciu zabitych. Dla porównania – np. w małopolskim, pomorskim i łódzkim jest ok. pięciu zabitych na 100 wypadków.

Ten wskaŸnik œwiadczy o tym, jak ciężkie sš wypadki w regionie. Na to wskazuje również fakt, że na 120 zabitych na podlaskich drogach w minionym roku ok. 80 proc. zginęło na miejscu. – Co roku spada liczba tragicznych zdarzeń na drogach, również ofiar jest zdecydowanie mniej. W porównaniu z sytuacjš sprzed lat jest zdecydowanie bezpieczniej. Kierujemy więcej patroli, egzekwujemy ograniczenia prędkoœci – podkreœla Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

– Na skalę wypadków œmiertelnych wpływ może mieć to, że na drogach województwa porusza się duża liczba ciężarówek. Nawet jeœli to nie kierowcy tirów sš sprawcami wypadków, to zderzenie z ciężarówkš często pocišga za sobš tragiczne skutki – mówi Tomasz Krupa.

Co ciekawe, badania prędkoœci przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w latach 2014–2015 wykazały, że na drogach Podlasia dozwolone prędkoœci przekracza niecałe 40 proc. kierowców, co plasuje to województwo poniżej œredniej krajowej.

– Na ciężkoœć wypadków mogła mieć wpływ duża liczba zderzeń czołowych oraz wypadki z udziałem pieszych. Sš z reguły bardzo poważne w skutkach – mówi Maria Dšbrowska-Loranc, szefowa Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS. – Warto również zwrócić uwagę na problem zapinania pasów. Na Podlasiu zapina je stosunkowo najmniej kierowców i pasażerów pojazdów – 91 proc., przy œredniej krajowej wynoszšcej 95 proc. – dodaje Dšbrowska-Loranc.

Spokojnie – sšdzšc po statystykach – jeżdżš w regionie cudzoziemcy. W ubiegłym roku spowodowali tylko 13 wypadków (poniżej 4 proc. wszystkich), w których zginęły trzy osoby.

Dobra trasa wybacza więcej

Wcišż prędkoœć i wymuszanie pierwszeństwa to najczęstsze przyczyny drogowych kraks. Jednak analiza groŸnych wypadków wskazuje także na nieostrożne wyprzedzanie jako jednš z przyczyn tragedii – twierdzš policjanci.

Od ubiegłego roku w regionie, jak i w całym kraju, działa „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa", za poœrednictwem której mieszkańcy informujš o niepokojšcych zachowaniach czy incydentach. – Znaczna częœć sygnałów dotyczy naruszeń przepisów ruchu drogowego, w tym przekraczania prędkoœci przez kierowców – mówi Tomasz Krupa.

Mapa cieszy się sporym zainteresowaniem – np. w cišgu półtora miesišca tego roku mieszkańcy Łomży i okolic zaznaczyli na niej ponad sto punktów, gdzie ich zdaniem dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkoœci. Sš to ulice w miastach, jak i główne drogi.

„Dobra droga wybacza kierowcom więcej błędów" – to powiedzenie w przypadku podlaskich dróg się sprawdza. Na wyremontowanych, zmodernizowanych wypadków jest mniej i nie sš tak groŸne.

– Na odcinku drogi S8 z Białegostoku do Jeżewa, gdzie kiedyœ dochodziło do wielu wypadków, po tym jak została gruntownie zmodernizowana, wyposażona w bariery energochłonne, liczba wypadków wyraŸnie spadła – zaznacza Tomasz Krupa. Obecnie trwajš prace na innych odcinkach trasy.

Inwestycje w drogi to jeden z głównych celów władz województwa – budowy lub remontów dróg będzie dotyczyć ok. 40 proc. inwestycji. Przebudowa obejmie m.in. modernizację drogi wojewódzkiej z Dšbrowy Białostockiej do Sokółki, drogę Ciechanowiec–Ostrożany, Nowogród–Łomża, a także Łomża–Œniadowo.

Lepsze sš też drogi krajowe. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, w grudniu 2016 r. został oddany do ruchu m.in. odcinek drogi S8 Wiœniewo–Mężenin. Wyremontowano również wiele innych dróg o łšcznej długoœci ok. 22 km. Wœród zakończonych inwestycji sš także m.in. obwodnica Zambrowa, Wiœniewa, obwodnica Wasilkowa na S19 czy obwodnica Stawisk i S8 Białystok–Katrynka–Przewalanka i inne. W 2016 r. zmodernizowano np. skrzyżowanie w Sokółce, przebudowano wiele odcinków dróg i skrzyżowania.

W trzecim kwartale tego roku w planach jest oddanie do użytku m.in. odcinka drogi S8 od granicy województwa do Zambrowa, a także odcinka Mężenin–Jeżewo. Trwa budowa obwodnicy Suwałk w cišgu drogi S61. Docelowo na Podlasiu sieć dróg ekspresowych ma sięgać ponad 467 km.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: g.zawadka@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL