Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podlasie

Warto postarać się o bon na podniesienie kwalifikacji

Na podniesienie kwalifikacji zawodowych można dostać nawet 15 tys. zł.
AdobeStock
Sš pienišdze na kursy językowe, cyfrowe, szkolenia zawodowe, a także studia podyplomowe dla mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego i sokólskiego. Wszystko dzięki unijnym dotacjom.

Subregion białostocki otrzymał ponad 50 mln zł z funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. – Region w ostatnich latach szybko się rozwija, zwłaszcza dzięki wsparciu z funduszy europejskich, ale cały czas brakuje tam odpowiednich kadr. Dlatego tak ważne jest podnoszenie kwalifikacji i inwestowanie w wykształcenie mieszkańców – tłumaczy Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.

Białostocki projekt „Bony na szkolenia" jest jednym ze sposobów na rozwišzanie tego problemu. Wojewódzki Urzšd Pracy w Białymstoku, działajšc w imieniu Zarzšdu Województwa, rozstrzygnšł konkurs na dofinansowanie projektów wspierajšcych kształcenie ustawiczne w województwie podlaskim. Już od poniedziałku 15 stycznia wszyscy, którzy chcš podnieœć swoje umiejętnoœci zawodowe, będš mogli aplikować o takie dofinansowanie. Biura projektu znajdujš się w Białymstoku, Sokółce i Łapach, poza tym będzie też można rejestrować się online na stronie www.bonynaszkolenia.pl. – Następnym krokiem będzie składanie dokumentów w biurze projektu, w Białymstoku mieœci się ono przy ul. œw. Rocha 3. O wsparcie będš mogły się ubiegać osoby, które ukończyły 18 lat, zarówno pracujšce, jak i bezrobotne czy też prowadzšce działalnoœć gospodarczš, a także studenci i absolwenci uczelni.

– Białostoczanie, którzy z własnej inicjatywy chcš podnosić kwalifikacje i rozwijać umiejętnoœci, mogš skorzystać z unijnego wsparcia. Dzięki temu będš mogli lepiej odnaleŸć się na lokalnym rynku pracy – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Łšcznie dotacje na naukę otrzyma ponad 4,7 tys. osób mieszkajšcych na terenie powiatów białostockiego i sokólskiego. Finansowane będš m.in. kursy: językowe i kwalifikacyjne zawodowe oraz szkolenia informatyczne, czy studia podyplomowe. W zależnoœci od formy kształcenia będzie można dostać od 9 do 15 tys. zł. Wkłady własne uczestników projektu wyniosš 12 proc. kosztów szkolenia. – Oczekiwania uczestników projektu będš weryfikowane podczas doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wtedy ustalane będš formy i zakres kształcenia w powišzaniu z faktycznymi potrzebami lokalnego rynku pracy – tłumaczy Agnieszka Błachowska z białostockiego ratusza.

Wsparcie kształcenia ustawicznego jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014–2020. – To działania zintegrowane, łšczšce dwa odrębne projekty o wspólnych celach. Pierwszy z nich dotyczy m.in. technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i kompetencji ogólnych. Natomiast drugi obejmuje kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętnoœci zawodowych – tłumaczy Agnieszka Błachowska. Projekt będzie realizowany przez powiat sokólski w partnerstwie z miastem Białystok, powiatem białostockim i Polskim Centrum Edukacji i Analiz Ordo. Dofinansowanie na jego realizację wynosi ponad 50 mln zł, wartoœć całego pomysłu zaœ – prawie 55 mln 730 tys. zł. Dla mieszkańców samego Białegostoku przeznaczono ponad 24 mln 500 tys. zł. W projekcie weŸmie udział ok. 2740 białostocczan, w tym prawie 1400 kobiet i ponad 1300 mężczyzn. – Rekrutacja odbywa się w sposób cišgły, do wyczerpania przewidzianej w projekcie kwoty dofinansowania bonów na szkolenie. Kryterium decydujšcym o przyjęciu jest kolejnoœć zgłoszeń – podkreœlajš urzędnicy. Ze wsparcia będzie można skorzystać do 30 czerwca 2020 roku.

Identyczne projekty na Podlasiu sš też realizowane w subregionach łomżyńskim i suwalskim. Łšcznie w całym regionie na dokształcanie dorosłych zgodne z potrzebami rynku pracy, z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014–2020 jest przeznaczonych ponad 118 mln zł. – To nie wydawanie pieniędzy, a ich inwestowanie w kompetencje mieszkańców – mówi Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL