Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Park pełen kosmicznych technologii

W Parku Technologii Kosmicznych powstanš hale umożliwiajšce m.in. testowanie satelitów i komponentów kosmicznych
Urzšd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Pod Zielonš Górš powstaje projekt z dziedziny high-tech, czyli park technologii kosmicznych. Przedsięwzięcie będzie korzystać z potencjału firm z regionu.

– Wiele najnowoczeœniejszych technologii wywodzi się z badań dotyczšcych przestrzeni kosmicznej – mówiła na wrzeœniowym spotkaniu samorzšdowców, przedsiębiorców i naukowców zaangażowanych w projekt marszałek Elżbieta Anna Polak. Kosmiczne zagłębie będzie składało się z „parku kosmicznego", powołanego w ramach Parku Naukowo – Technologicznego w Nowym Kisielinie i zapowiadanej filii Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. - Interesuje nas tzw. „kosmos użyteczny", czyli aplikacja technologii kosmicznych w gospodarce. Będziemy starali się pozyskać œrodki unijne na sfinansowanie projektu, w tym na laboratoria, których w Polsce w tym sektorze jest zaledwie kilka – opowiada nam Bogusław Wontor, doradca marszałek województwa lubuskiego.

Prawdopodobnš formułš prawnš projektu będzie konsorcjum, w którego skład wszedłby także potentat branży kosmicznej w Polsce, czyli zielonogórska firma Hertz Systems. Centrum Badań Kosmicznych PAN jest współwłaœcicielem kilku spółek, powišzanych z tym sektorem i jest możliwe, że częœć z nich będzie chciała przenieœć się do zielonogórskiego oœrodka. – Nasi pracownicy, czy to przez współpracę z wiodšcš spółkš, czyli Hertzem, czy w ramach naszych spółek, będš brali udział w tym projekcie. Myœlę, że park kosmiczny może się zajšć projektami nawigacyjnymi, z zakresu łšcznoœci czy rozpoznania obrazowego. Jesteœmy w stanie podzielić się naszymi doœwiadczeniami z projektów, w których braliœmy udział wraz z NASA czy Europejskš Agencjš Kosmicznš – mówi „Rz" prof. dr hab. Iwona Stanisławska, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Brała ona udział w spotkaniu, podczas którego rozmawiano o szczegółach powołania parku.

Uniwersytet Zielonogórski ma silny zespół astrofizyków i fizyków, ale również kompetencje z obszaru mechaniki, automatyki, elektroniki, które mogš służyć budowie obiektów kosmicznych i wykorzystaniu technologii kosmicznych w życiu codziennym. - Możliwoœci uczelni zainteresowały partnerów. Widzimy przyszłoœć parku między innymi w opracowywaniu technologii inteligentnego transportu czy spod znaku smart city, w szczególnoœci jeœli chodzi o optymalizację ruchu. Park jest położony blisko centrów uczelnianych, które majš bogato wyposażone laboratoria. W parku w Nowym Kisielinie siedzibę ma kilka perspektywicznych firm, na przykład może się okazać niezbędne doœwiadczenie firmy Ekoenergetyka w procesie produkcji systemów zasilania czy firmy Patentfactory z zakresu elektroniki – wyjaœnia „Rz" prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. inż. Andrzej Pieczyński.

Na całym œwiecie firmy z branży kosmicznej posiadajš własne oœrodki naukowo-badawcze, parki technologiczne lub œciœle współpracujš z takimi oœrodkami. Wiodšcy podmiot projektu, czyli Hertz Systems, ma swój dział badań i rozwoju od ponad 10 lat. - W kooperacji z polskimi firmami i instytucjami naukowymi pracujemy nad polskim satelitš AIS, do monitorowania i komunikacji z obiektami na morzu. Projekt realizowany jest na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Majšc na uwadze to przedsięwzięcie, dšżymy do tego aby stworzyć wraz Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym platformę do budowy małych satelitów – mówi „Rz" Rafał Trzaskowski, prezes Hertz Systems.

Trzaskowski uważa, że powołanie parku jest konieczne do rozwoju zarówno jego przedsiębiorstwa, jak i całego polskiego sektora kosmicznego. – Planujemy zbudowanie hal, w których będš integrowane i testowane satelity oraz komponenty kosmiczne. Muszš spełniać odpowiednie wymogi i parametry, aby móc w nich wytwarzać urzšdzenia o najwyższym zaawansowaniu technologicznym. Odpowiednie laboratoria zapewniš właœciwš pracę naukowo-badawczš. Jestem pewny, że w takim parku zostanie zbudowany niejeden satelita oraz powstanie wiele urzšdzeń opartych na technologiach kosmicznych – dodaje Trzaskowski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL