Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Rower – ekologiczna alternatywa

Nowa trasa w powiecie nowosolskim wykorzysta infrastrukturę nieczynnej linii kolejowej Wolsztyn–Żagań.
Rzeczpospolita, Karol Kolba
W Lubuskiem trwa budowa nowych œcieżek rowerowych, na które przeznaczono 32 mln zł z unijnych dotacji. W tym roku zostanš ogłoszone dwa konkursy, do podziału będzie 16 mln zł. Pienišdze wykładajš też gminy.

Lubuskie staje się coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów. Powstajš nowe szlaki dla amatorów jednoœladów, a samorzšdy już myœlš o kolejnych. Jedna z najdłuższych nowych œcieżek rowerowych powstanie œladem nieczynnej linii kolejowej nr 371 Wolsztyn–Żagań, w granicach powiatu nowosolskiego. Inwestycja będzie powišzana z istniejšcš sieciš dróg rowerowych na terenie powiatu oraz powiatów oœciennych. W sumie trasa będzie liczyła 48,20 km.

Œladem linii kolejowej

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa miasta Nowa Sól i gmin: Nowa Sól, Otyń, Kożuchów i Kolsko oraz powiatu nowosolskiego. – Potrzeba stworzenia takiej drogi wynika z przeprowadzonych badań ankietowych – tłumaczš urzędnicy starostwa. Dodajš, że trasa będzie kolejnym elementem budowy sieci połšczeń rowerowych na terenie powiatu. Ma służyć nie tylko turystom, ale i mieszkańcom korzystajšcym z tego œrodka transportu przy dojazdach do pracy.

Na poczštku kwietnia starostwo powiatowe ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy blisko 50 kilometrów œcieżek rowerowych na nasypie linii kolejowej Stypułów–Sławocin. Wpłynęły dwie oferty za 17,5 i 19,6 mln złotych. Obie nieznacznie przekraczajš zaplanowanš kwotę. W drugim przetargu starostwo wybrało już firmę. Œcieżkę wykona, a wczeœniej zaprojektuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa za kwotę niecałych 17 mln zł.

– Termin zaprojektowania œcieżki to koniec marca 2018, natomiast wykonania – koniec paŸdziernika 2019 roku – opowiada Dagmara Ostrowska ze starostwa powiatowego w Nowej Soli. I wylicza, że 14,85 km trasy będzie przebiegało przez teren gminy Kożuchów, 11,60 km przez tereny gminy Nowa Sól, przez gminę Otyń – 6,75 km, gminę Kolsko – 13,80,a miasto Nowa Sól - 1,2 km. Największš atrakcjš œcieżki będzie przejazd po 600-metrowym moœcie kolejowym w Stanach. Poza tym na trasie pojawiš się punkty, w których rowerzyœci będš mogli odpoczšć. – Oprócz unijnego dofinansowania na inwestycję złożš się zaangażowane w projekt gminy – zapowiada Dagmara Ostrowska.

ZIT pomoże

Kolejna ważna œcieżka powstanie na trasie z Zielonej Góry przez Czerwieńsk do Nietkowa. Ma liczyć blisko 10 kilometrów. W tej chwili rowerzyœci jeżdżš poboczem drogi, a ruch jest duży. Wkrótce powstanie tam trasa dla jednoœladów, bo samorzšd Czerwieńska pozyskał pienišdze ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przyszły wykonawca będzie brał udział w uzgodnieniu przebiegu trasy.

Nowe œcieżki finansowane z dotacji unijnych powstajš też na terenie gminy Sulechów czy w Gorzowie. W tym mieœcie jest obecnie ok. 44 km dróg rowerowych. Trwa budowa kolejnych. Powstajš przy okazji modernizacji miejskich ulic. – Do końca tego roku powinny być gotowe nowe trasy dla rowerzystów wzdłuż ul. Walczaka (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Warszawskiej), Warszawskiej (od ul. Walczaka do ul. 9 Muz) oraz Kobylogórskiej (pomiędzy ul. Krótkš a mostem Koniawskiego) – wylicza Ewa Sadowska-Cieœlak, rzecznik Gorzowa Wielkopolskiego. Dodaje, że w ramach pierwszego etapu ZIT do końca tego roku majš być też gotowe œcieżki na ul. Szczecińskiej od ul. Mosiężnej do granic miasta) oraz Podmiejskiej.

– Do końca tego roku powstanie około 4,35 km tras – mówi rzecznik Gorzowa. Miasto planuje kolejne. W ramach I i II etapu ZIT w najbliższych latach w Gorzowie powstanie ponad 20 km nowych dróg rowerowych.

– Realizacja inwestycji zwišzanych z powstawaniem oraz przebudowš œcieżek rowerowych możliwa jest m.in. dzięki pienišdzom pochodzšcym z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – mówi Tatiana Mikułko-Kozłowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Dodaje, że ich powstawanie ma bowiem zwišzek z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń, a œcieżki rowerowe tworzš alternatywę dla pozostałych œrodków transportu.

Takie projekty realizowane sš w ramach działania 3.3. „Ograniczenie niskiej emisji w miastach". W ramach już podpisanych umów w Lubuskiem powstanie ponad 60 kilometrów œcieżek rowerowych. – Po większoœci z nich rowerem pojedziemy już w przyszłym roku. Łšczna wartoœć tych inwestycji wynosi blisko 32 miliony złotych – wylicza Tatiana Mikułko-Kozłowska. Zdradza, że oprócz budowy infrastruktury projekty te łšczš w sobie aspekty edukacyjne, dotyczšce podniesienia œwiadomoœci ekologicznej mieszkańców województwa. A to nie wszystkie drogi rowerowe, które powstanš w ramach lubuskiego RPO w perspektywie finansowej 2014–2020. – Jeszcze w tym roku czekajš nas dwa konkursy na łšcznš kwotę ponad 16 milionów złotych z działania 3.3, w ramach których jednym z typów projektów możliwych do realizacji jest właœnie budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym œcieżek rowerowych – mówi Tatiana Mikułko-Kozłowska.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL