Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Szpital nareszcie uniwersytecki

Zielonogórski szpital będzie rozbudowywany.
materiały prasowe
W placówce powstałej z połšczenia szpitala wojewódzkiego i poradni akademickiej wykształcš się nowi lekarze.

Od przyszłego roku akademickiego studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) będš się uczyć w Szpitalu Uniwersyteckim. Nowa placówka powstała z połšczenia Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. K. Marcinkowskiego i Poradni Akademickiej UZ.

Dzięki połšczeniu spółek: samorzšdowej i uniwersyteckiej, nowy Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego będzie mógł liczyć na większe o 40 mln zł finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Dodatkowe 40 mln zł

Powodem zmiany była jednak nie nazwa, ale ustawa o sieci szpitali, która finansowanie ze œrodków publicznych wszystkich oddziałów specjalistycznych gwarantuje tylko szpitalom przy uczelniach medycznych – takim, które kształcš przyszłych lekarzy, a także pielęgniarki, położne i ratowników medycznych. Decyzja o połšczeniu zielonogórskiego szpitala wojewódzkiego z poradniš akademickš zapadła na nadzwyczajnym posiedzeniu sejmiku województwa lubuskiego.

– Szpital uniwersytecki przejmuje zarówno prawa, jak i obowišzki dotychczasowego podmiotu, nowy podmiot jest jego następcš prawnym. Samorzšd województwa zachowuje prawo własnoœci wszystkich nieruchomoœci i ruchomoœci – podkreœliła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Udziały większoœciowe w nowym szpitalu uniwersyteckim będzie miała uczelnia – 51,5 proc. do 48,5 proc. samorzšdu województwa. Spoœród trzyosobowego zarzšdu prezes i wiceprezes ds. finansowych zostanš wskazani przez uniwersytet. Samorzšd wybierze wiceprezesa ds. rozwoju.

Nowy szpital uniwersytecki będzie mógł liczyć na zakwalifikowanie do poziomu szpitali ogólnopolskich w tzw. sieci szpitali, która zacznie obowišzywać od paŸdziernika tego roku. Kwalifikacja do tak wysokiego poziomu w sieci gwarantuje mu wyższe œrodki z NFZ. Dzięki tzw. współczynnikowi korygujšcemu dla œwiadczeń szpitalnych 1,2 obecny, 200-milionowy kontrakt placówki zwiększy się o kolejne 40 mln zł. Dotychczasowa forma działalnoœci pozwalała mu na kwalifikację zaledwie do III poziomu sieci – szpitali wojewódzkich – i ten sam wskaŸnik. Tymczasem, o czym pracownicy szpitali akademickich przekonujš od dawna, szpital kształcšcy przyszłych medyków wymaga znacznie większego finansowania. Przede wszystkim dlatego, że zatrudnia więcej lekarzy, i to takich, którzy majš zdolnoœci pedagogiczne. Szpitale kliniczne wymagajš też zwykle więcej personelu.

Samorzšdowcy podkreœlajš również, że nowy szpital poprawi dostęp mieszkańców do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, co ma się przełożyć na lepszš, nowoczeœniejszš diagnostykę i leczenie.

Dotacje na lekarzy

Samorzšd województwa chwali się, że nowy szpital jest beneficjentem wartych 121 mln zł inwestycji, zrealizowanych w cišgu ostatnich dziewięciu lat zarówno z pieniędzy unijnych, krajowych, jak i samorzšdowych. I przyszłych, wartych kolejne setki milionów. W najbliższych latach blisko 110 mln zł ma zostać przeznaczonych na onkologię.

Status lecznicy uniwersyteckiej zapewni też wyższe dotacje na kierunek lekarski z Ministerstwa Nauki – dodatkowe 4 mln zł rocznie, które wpłynš na konto uczelni. Zmiana statusu daje lecznicy również prawo do pozyskania większej dotacji z budżetu państwa na działalnoœć dydaktycznš oraz możliwoœć skorzystania ze œrodków z programu operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko".

– Ten szpital jest warunkiem sine qua non, aby lekarze mogli dalej kształcić się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ponadto, uzyskanie statusu szpitala klinicznego otworzy możliwoœci pozyskania funduszy z nowego portfela œrodków europejskich – tłumaczył senator Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju regionalnego w rzšdzie PO.

Prof. Wojciech Strzyżewski – prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ds. studenckich, zapewnił, że uczelnia już zatrudnia specjalistów w klinikach przy wydziale lekarskim. – Chcemy, żeby kierownicy oddziałów byli w szpitalu, a kierownicy katedr ds. naukowych – na wydziale – wyjaœnił. Na działajšcym od trzech lat kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ kształci się obecnie 180 studentów, a w najbliższej rekrutacji zostanie przyjętych kolejnych 120. Obecnie o jedno miejsce walczy 52 kandydatów. Chęć studiowania medycyny właœnie w Zielonej Górze wyraziło 3145 osób.

Najlepszy w regionie

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego, na bazie którego utworzono nowy szpital uniwersytecki, może się pochwalić najlepszym wynikiem finansowym spoœród wszystkich czterech spółek szpitalnych w Lubuskiem. Uzyskał aż 1,9 mln zł, podczas gdy Lubuskie Centrum Ortopedii w Œwiebodzinie – 934,9 tys. zł, Lubuski Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu – 35,1 tys. zł, a Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim – 100,6 tys. zł. Łšczny wynik finansowy spółek szpitalnych w województwie lubuskim na koniec ubiegłego roku wyniósł 2,9 mln zł.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL