Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Ambitnie sięgać do gwiazd

Park Naukowo-Techniczny w Nowym Kisielinie ma być centrum kosmicznych projektów regionu.
materiały prasowe
Nabiera kształtu projekt powołania pod patronatem samorzšdu województwa Lubuskiego Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie.

Województwo stara się o wsparcie Europejskiej Agencji Kosmicznej i powołuje dedykowane przedsięwzięciu konsorcjum.

Powstaniu „kosmicznego zagłębia" pod Zielonš Górš ma towarzyszyć powołanie przy współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie „parku kosmicznego", z odrębnš infrastrukturš i laboratoriami oraz powstanie filii Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Samorzšdowcy chcš, by projekt był rentowny ekonomicznie, stšd duży nacisk na współpracę z biznesem. Na razie głównš rolę po stronie prywatnej w przedsięwzięciu odgrywajš spółki Hertz Systems i SpaceCase, czyli konsorcjum Hertz Systems i Centrum Badań Kosmicznych.

Kosmos celem

Prof. dr hab. Iwona Stanisławska, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, uważa, że zadaniem naukowców w projekcie powinno być wsparcie merytoryczne, a biznesu – szukanie popytu na produkt. Według Stanisławskiej park mógłby być jednym z elementów tzw. planu Morawieckiego. Sprzyja temu fakt, że w kontrakcie terytorialnym dla województwa lubuskiego technologie kosmiczne sš wskazane jako jeden z głównych kierunków rozwoju regionu. Samorzšd będzie miał zatem łatwš drogę do pozyskania kapitału na rozwój parku kosmicznego ze œrodków Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.

– Tworzymy konsorcjum, piszemy umowę, która na poczštku czerwca nabierze ostatecznego kształtu. Następnym krokiem będzie powołanie oddziału PAN. Nam chodzi o to, żeby w parku funkcjonowało jak najwięcej podmiotów. Teraz sš cztery: Centrum Badań Kosmicznych, Uniwersytet Zielonogórski, Hertz Systems i Space Case – mówi „Rzeczpospolitej" Bogusław Wontor, doradca marszałek Elżbiety Anny Polak, który był twórcš i przewodniczšcym Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej w polskim parlamencie. Projektowi patronuje samorzšd województwa, przy współpracy urzędu wojewódzkiego, Polskiej Agencji Kosmicznej i Niemieckiej Agencji Kosmicznej. Sš już niemieckie przedsiębiorstwa deklarujšce współpracę.

– Budujemy to w taki sposób, żeby owocowało wymiernymi korzyœciami gospodarczymi, czyli tworzymy laboratoria pod produkty, na które już jest zapotrzebowanie. Myœlę, że docelowo będzie też współpraca z Thalesem lub Airbusem. Przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej wskazywali na nasz potencjał w dziedzinie produkcji radarów czy odbiorników radiowych. Urzšd marszałkowski szuka wsparcia Europejskiej Agencji Kosmicznej w zwišzku z projektem. Stšd niedawna wizyta w Lubuskiem Miquela Pastora Vinadera, przedstawiciela agencji – dodaje Bogusław Wontor.

– Jestem podbudowany tym, co zobaczyłem w Nowym Kisielinie, i chociaż nie jestem osobš podejmujšcš decyzję, to mogę zarekomendować to miejsce – mówi Miquel Pastor Vinader, zajmujšcy się politykš przemysłowš w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Pełna współpraca

Rafał Trzaskowski, dyrektor zarzšdzajšcy Hertz Systems, mówi „Rzeczpospolitej", że przedsięwzięcie jest doœć duże, wymaga czasu i skrupulatnoœci. – Potrzebujemy profesjonalnej infrastruktury, bierzemy udział w projekcie budowy polskiego satelity, wspólnie z Thalesem francuskim pracujemy nad odbiornikiem Galileo, co jest prestiżowym zadaniem. Mamy zatem potencjał. W Parku Naukowo-Technologicznym korzystamy z laboratorium emisji elektromagnetycznej, tam badamy skomplikowane odbiorniki. Realizujemy również projekt do radarów 3D, do dokowania urzšdzeń satelitarnych czy do łazików kosmicznych. Mamy symulatory, których będziemy też używać w ramach parku technologii kosmicznych. Planujemy w ramach „zagłębia kosmicznego" zakup urzšdzeń specjalistycznych. Chcemy, żeby to powstawało sukcesywnie w miarę pozyskiwania zamówień i projektów. Zabiegamy też o współpracę z firmami informatycznymi, zajmujšcymi się szyfrowaniem czy produkujšcymi urzšdzenia zasilajšce. Chodzi o to, żeby zaangażować jak największe grono firm. Nasze województwo jako jedyne w kraju ma wpisanš jako specjalizację inżynierię kosmicznš. W ramach spółki Hertz Systems planujemy również nakłady finansowe na infrastrukturę w parku – mówi nam Rafał Trzaskowski.

W spotkaniu z przedstawicielem Europejskiej Agencji Kosmicznej uczestniczył także prof. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych PAN, jednego z wiodšcych podmiotów projektu, zapewniajšcego poważnš częœć kadr inżynierskich. – Zależy nam, żeby nauka rozwijała się przy współpracy z przemysłem. Hertz chciałby się specjalizować w rozwišzaniach zwišzanych między innymi z nawigacjš czy odbiornikami. Space Case jest przygotowana w dziedzinie kontroli małych silników jonowych, wyspecjalizowanych układów zasilania, obsługi kamer w kosmosie. Wiem, że Zielona Góra chciałaby zbudować stację odbioru danych satelitarnych, to kluczowe rozwišzanie. Co do parku, to nie uruchomimy go bez zagwarantowanego finansowania, a to raczej będzie, tak że projekt jest pewny. Wyposażenie kupimy najprawdopodobniej u najlepszych œwiatowych producentów, których skšdinšd nie jest zbyt wielu. Na przykład tylko kilka firm na œwiecie produkuje systemy do testowania nawigacji, a takie będš nam potrzebne – wyjaœnia „Rzeczpospolitej" prof. Marek Banaszkiewicz.

Pomysłowi patronuje marszałek Elżbieta Anna Polak. – Wiele najnowoczeœniejszych technologii wywodzi się z badań dotyczšcych przestrzeni kosmicznej. Powołaliœmy na zielonogórskiej uczelni kierunek lekarski, który okazał się strzałem w dziesištkę, teraz czas, żeby pójœć w kierunku technologii kosmicznych – mówi marszałek. Park kosmiczny będzie miał odrębne budynki i laboratoria, swojš siedzibę i infrastrukturę. – Myœmy sobie wymyœlili naszš przewagę konkurencyjnš w ten sposób, że będziemy pewne rzeczy wyprzedzali, stšd zaangażowanie samorzšdu. W Warszawie można liczyć na wsparcie Ministerstwa Rozwoju, ale my musimy być bardziej ostrożni ze względu na peryferyjnoœć województwa. Region ma zapewnione œrodki z programu operacyjnego, kiedy ruszy konsorcjum, pienišdze się szybko znajdš – dodaje Bogusław Wontor.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL