Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Ziemi Lubuskiej

Filharmonia Zielonogórska wychodzi na ulice ze swoim repertuarem

Wizualizacja przebudowanej Filharmonii Lubuskiej wraz z nowym deptakiem.
Okulewicz96/Wikimedia
Lubuskie instytucje kultury czekajš na rozstrzygnięcia konkursów w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz podział œrodków z kontraktu terytorialnego. To dla nich szansa na odzyskanie dawnej œwietnoœci i rozwój.

W ramach kontraktu terytorialnego możliwe sš naprawdę duże inwestycje, które samorzšd traktuje priorytetowo.

– Jeszcze w ubiegłym roku wstępnie udało się zakwalifikować do dofinansowania rozbudowę Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i odnoszšcego sukcesy na festiwalach i występach krajowych i zagranicznych Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego – opowiada Michał Iwanowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego.

Muzeum mieœci się w starym przedwojennym budynku, ma niewielkš powierzchnię wystawowš, wiec rozbudowa o nowoczesny szklany segment pozwoli na zaprezentowanie nowych ekspozycji. Pozwoli też zwiększyć zbyt małš powierzchnię magazynowš. – Wówczas będzie można na stałe prezentować np. duży zbiór ikon lub malarstwa współczesnego – tłumaczy Michał Iwanowski. Dodaje, że połšczenie zabytkowego budynku z nowoczesnš szklanš architekturš może także uatrakcyjnić zielonogórski deptak.

Kontrakt pomoże

To na nim znajduje się zaprojektowany w 1931 r. przez znanego berlińskiego architekta Oskara Kaufmanna budynek Lubuskiego Teatru. Za kwotę ponad 11 mln zł na zapleczu teatru zostanie dobudowana otwarta scena letnia oraz scena dziecięca. Zagospodarowany ma też zostać teren wokół obiektu, gdzie powstanie widownia projektowanej sceny letniej oraz zabudowa handlowo-usługowa. Być może już w przyszłym roku, podczas wrzeœniowego Winobrania, mieszkańcy i przyjezdni będš mogli obejrzeć występy i spektakle na nowej scenie.

Poza tym w ramach kontraktu terytorialnego planowana jest renowacja œredniowiecznych murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich, odbudowa Zamku Piastowskiego wraz z stworzeniem miejsca widokowego w koœciele Œwiętej Jadwigi Œlšskiej w Kroœnie Odrzańskim czy restauracja zabytkowych koœciołów wokół Gorzowa. Jest także szansa na remont unikatowego, uznanego za pomnik historii zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu.

– Obiekty sakralne to ważna częœć dziedzictwa regionu i jego spuœcizny kulturowej – mówi ks. Piotr Kamiński referent zielonogórsko-gorzowskiej kurii. Przypomina, że dzięki poprzedniej perspektywie unijnej udało się naprawdę wesprzeć obiekty sakralne w małych społecznoœciach lokalnych. – Dziękujemy za zrozumienie, że koœcioły to nie tylko obiekty sakralne, ale pełniš także rolę kulturotwórczš, że sš dziedzictwem, o które musimy dbać dla wszystkich pokoleń – dodał ks. Kamiński.

Ambitne plany

Œrodki na inwestycje w obiekty kulturalne w województwie będš pochodzić także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. Najwięcej, bo blisko 18,6 mln zł pochłonie modernizacja, rozbudowa, nadbudowa i zmiana profilu funkcjonowania Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, które mieœci się w dawnej willi niemieckiego przemysłowca Hermanna Suckera. W miejscu, gdzie dziœ stoi drukarnia i garaże, powstanie zupełnie nowy budynek z salš widowiskowš, a w nim różne pracownie. Będzie mógł tam pracować m.in. Lubuski Zespołu Pieœni i Tańca.

Dzięki dotacjom unijnym ma zostać przebudowana Filharmonia Zielonogórska, która dzięki nowej scenie letniej będzie mogła wychodzić na ulice ze swoim repertuarem. – Koncerty letnie Filharmonii cieszš się dużym zainteresowaniem. Jest ona kulturalnš wizytówkš regionu w Niemczech, gdzie co roku z sukcesami koncertuje, a na koncerty w ramach festiwalu Muzyka nad Odrš przyjeżdżajš do Zielonej Góry liczni goœcie zza Odry – opowiada Michał Iwanowski, rzecznik urzędu marszałkowskiego.

Œrodki unijne sš też szansš na przywrócenie dawnej œwietnoœci Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu, która jest administrowana przez Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. W młynie prezentowane sš zabytki techniki oraz kultury ludowej.

Od 2013 roku trwajš prace renowacyjne w zabytkowym Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. Przeprowadzono m.in. remont magazynu dekoracji, tyrystorowni, magazynu akustyków, warsztatu stolarskiego, pracowni krawieckiej, dekoratorni czy biur. Dobudowano magazyn dekoracji o powierzchni 105 mkw. W tym roku ma być wykonana renowacja częœć elewacji wschodniej, a także małej sceny i holu głównego.

Dzięki unijnym œrodkom Wojewódzka Biblioteka im. Z. Herberta w Gorzowie ma się wzbogacić o nowe serwery i systemy informatyczne, a Wojewódzka Biblioteka im. Norwida w Zielonej Górze będzie zabiegać o œrodki na termomodernizację.

– W cišgu najbliższych lat planujemy inwestycje, rozbudowy lub modernizacje instytucji kultury na kwotę przekraczajšcš 80 mln zł. Ponad 63 mln zł chcemy pozyskać ze œrodków Unii Europejskiej – podkreœla Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL