Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Dwie strategie dla dwóch stolic

58,3 mln euro w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wesprze budowę zielonogórskiego obszaru metropolitalnego
Julo/Wikimedia Commons
Lubuskie jako jedyny region w Polsce ma dwa tzw. ZIT – osobne dla Zielonej Góry i Gorzowa.

ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, to nowa forma współpracy pomiędzy samorzšdami wynikajšca z zasad podziału funduszy unijnych na lata 2014–2020. Opiera się na partnerstwie (w formie formalnego zwišzku) miast i otaczajšcych je gmin, które wspólnie (razem z zarzšdem województwa) ustalajš cele i sposoby ich osišgnięcia. Taka formuła daje możliwoœć wyjœcia poza sztywne granice administracyjne i poniekšd wymusza lepszš współpracę między samorzšdami, co dotychczas w wielu miejscach szwankowało.

W woj. lubuskim sš dwa ZIT-y dla stołecznych obszarów funkcjonalnych – dla Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Majš one kompleksowo uzupełniać pełnione przez te miasta funkcje na poziomie całego regionu i swoich obszarów. – Prezydenci miast muszš porozumiewać się z wójtami oœciennych gmin, by wybrać przedsięwzięcia, które przyniosš korzyœci nie tylko stołecznej aglomeracji (stanowišcej rdzeń obszaru funkcjonalnego), ale i okolicznym gminom – komentuje Elżbieta Polak, marszałek woj. lubuskiego. – Samorzšdowcy muszš po prostu działać wspólnie i w interesie nie jednej, a wielu gmin i wybrać takie inwestycje, których realizacja doprowadzi do umocnienia powišzań interregionalnych – podkreœla marszałek.

Nowoczesny transport

Fundusze na wdrażanie projektów w ramach formuły ZIT pochodzić będš z tzw. rezerwy programowej oraz z podstawowej alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (gdzie w odróżnieniu od poprzedniej perspektywy funduszy UE, mieszczš się pienišdze zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego). ZIT dla Zielonej Góry ma wartoœć 58,34 mln euro, a dla Gorzowa – 49,28 mln euro.

– Postawiliœmy sobie kilka priorytetów – mówi Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Jednym z głównych jest wewnętrzna i zewnętrzna integracja komunikacyjna. W ramach tego priorytetu (ok. 12 mln euro) w ramach ZIT przewidziano np. budowę œcieżek rowerowych. W stosunku do tych małych inwestycji komplementarnie prowadzone będš też duże przedsięwzięcia finansowane z programu krajowego – wymiana taboru komunikacji miejskiej za ok. 100 mln euro czy budowa południowej obwodnicy Zielonej Góry (za ok. 25 mln euro).

– Będziemy mieć najnowoczeœniejszy transport publiczny w całoœci niskoemisyjny, a połowa z 80 pojazdów to będš autobusy elektryczne. Do tego chcemy zbudować centrum komunikacji przesiadkowej, zadaszyć perony na dworcu PKP, zlikwidować wšskie gardło, czyli wiadukt dzielšcy miasto, itp. – wylicza Kaliszuk.

Sporym przedsięwzięciem będzie zapewnienie efektywnego gospodarowania energiš. I tu przewiduje dwa rodzaje projektów – w ramach ZIT to np. termomodernizacja obiektów publicznych i komunalnych, ale też budowę sieci ciepłowniczej przez EC Zielona Góra. – Ale ZIT to także rewitalizacja, ochrona dziedzictwa kulturowego, projekty zwišzane z rozwojem szkolnictwa zawodowego, zwiększeniem dostępnoœci do edukacji oraz rozwojem przedsiębiorczoœci – podkreœla prezydent Zielonej Góry.

Nacisk na gospodarkę

Także Gorzów Wielkopolski w swojej strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego postawił sobie ambitne cele. To między innymi tworzenie warunków dla rozwoju małych i œrednich firm oraz działalnoœci badawczo-rozwojowej (np. rozwój sieci inkubatorów i przygotowywanie terenów inwestycyjnych). Władze miast wychodzš z założenia, że to gospodarka, co więcej, innowacyjna gospodarka, jest kluczem do trwałego rozwoju, który decyduje o podnoszeniu standardu życia mieszkańców. Istotne sš też przedsięwzięcia zwišzane z rozbudowš regionalnej infrastruktury drogowej, gospodarkš niskoemisyjnš, ochronš œrodowiska i kultury, poprawš oferty edukacyjnej itp.

Na liœcie projektów strategicznych z gorzowskich ZIT znalazły się m.in. Budowa Centrum Edukacji Zawodowej, system œcieżek rowerowych, budowa infrastruktury komunikacji publicznej w strefie zewnętrznej obszaru itp. Towarzyszyć im będę duże projekty z programów krajowych, np. modernizacja infrastruktury i taboru transportu publicznego, budowa II etapu Centrum Edukacji Artystycznej, Gorzowskiego Oœrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy i kilka projektów przedsiębiorstw zwišzanych z gospodarkš komunalnš i sektorem energetycznym.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki, a.cieslak@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL