Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Czas to wróg innowacyjności

materiały prasowe
Dziœ nie wystarczš œwietne wyniki z laboratoriów. Sukces jest mierzony liczbš wdrożonych na rynku rozwišzań – mówi Lechosław Ciupik, prezes firmy LfC.

Rzeczpospolita: Co oznacza bycie innowacyjnym w XXI wieku?

Lechosław Ciupik: Najważniejsze to znaleŸć pasję, której chce się poœwięcić, i dšżyć do rozwoju. Mierzyć wysoko, konkurować z najlepszymi, zaistnieć w branży, œrodowisku, w Europie, w œwiecie! Podstawš sukcesu jest „chcenie". Do innowacyjnej działalnoœci potrzebna jest interdyscyplinarna wiedza oraz doœwiadczenie, elastycznoœć w rozwišzywaniu problemów oraz wyczucie w wytyczaniu kierunków rozwoju.

Innowacyjna działalnoœć to nieustanny wyœcig z czasem. Trzeba być cišgle na bieżšco, œledzić poczynania konkurencji i odkrycia w swojej dziedzinie. Dziœ nie wystarczš œwietne wyniki osišgane w zaciszu laboratorium. Sukces jest mierzony liczbš efektywnie wdrożonych na rynku rozwišzań. My szczycimy się tym, że dzięki technologiom LfC skutecznie wyleczono już ponad 50 tys. pacjentów na całym œwiecie.

Spółka powstała w 1989 r. Wówczas innowacyjnoœć nie była tak popularna i pożšdana jak teraz. Od poczštku swojego istnienia staraliœcie się wyprzedzać rynek?

Firma od poczštku działa w bardzo konkurencyjnej branży. Wyznaczyliœmy sobie ambitne cele, tworzšc efektywne technologie medyczne do leczenia układu kostno-neuro-mięœniowego człowieka. LfC od lat realizuje zasadę: jeœli coœ robimy, robimy to lepiej. Każdy pomysł musi być lepszy od poprzedniego, doskonalszy. W naszej firmie wprowadziłem tę zasadę w życie w 1992 r., a więc na długo, zanim pojawiło się pojęcie innowacji. Sięgamy po najnowszš wiedzę, staramy się wyprzedzać aktualny stan wiedzy w zakresie chirurgii kręgosłupa. Nie skupiamy się na konkurencji regionalnej, krajowej. Punktem odniesienia jest dla nas najwyższy, najpierw europejski, potem œwiatowy poziom. Konsekwentna realizacja tych zasad pozwoliła LfC na odnalezienie niszy rynkowej i sprostanie wymogom œwiatowej konkurencji. Obecnie technologie medyczne LfC znane sš m.in. w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Izraelu, USA, Meksyku, Brazylii, Chinach, Rosji.

Pana firma od lat postrzegana jest jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm w województwie. Opłaca się być innowacyjnym?

Innowacyjnoœć jest głównš zasadš obowišzujšcš w firmie i œwiadomie przyjętš strategiš rozwoju. LfC od poczštku swojej działalnoœci prowadzi intensywne prace B+R, co pozwala firmie sprostać wymagajšcej konkurencji, a co ważne, zdobyć jej uznanie. Z tego powodu LfC jest dobrze oceniana przez organy rzšdowe i inne instytucje. Wielokrotnie otrzymywaliœmy wsparcie na prowadzenie działalnoœci badawczej, m.in. w ramach projektów celowych KBN, Phare, SPO-WKP, POIG, IniTech itd. i byliœmy stawiani za wzór efektywnego wykorzystania œrodków publicznych.

Jakie cele stawia przed sobš spółka na ten rok i kolejne lata?

Innowacyjne technologie medyczne dla chirurgicznego leczenia kręgosłupa wymagajš szczególnego podejœcia, także z zakresu ochrony wartoœci niematerialnych i prawnych. Odzwierciedleniem działalnoœci innowacyjnej jest liczba patentów. Obecnie szczycimy się 48 patentami i ponad 200 zgłoszeniami wynalazczymi w kilkudziesięciu krajach. Tak szeroka ochrona własnoœci intelektualnej (Intlectual Property – IP) pozwala na budowanie przyszłoœci, podnosi prestiż firmy. Uzyskanie patentu to przedsięwzięcie wymagajšce pracy wielu osób, multidyscyplinarnej wiedzy oraz czasu i œrodków finansowych. Każdy patent to 30-, 40-stronicowa ksišżka odzwierciedlajšca wiedzę i zaangażowanie niezbędne do jego uzyskania.

LfC dysponuje autorskš strategiš zarzšdzania IP, zwanš Quick Patent (QPa), która wzmacnia pozycję firmy w hierarchii innowacyjnoœci krajowej i międzynarodowej. Jednym z sukcesów firmy jest uzyskanie patentów w USA i Chinach, czyli w krajach szczególnie dbajšcych o rodzime wynalazki.

Wielkim osišgnięciem w 2007 r. była pierwsza w historii powojennej Polski sprzedaż całego IP, w tym patentu do USA. Nadal zbieramy pokłosie tego sukcesu. Firma amerykańska, która kupiła od nas IP, mimo że jest aktualnym właœcicielem patentu, podkreœla przy jego prezentacji pochodzenie jego twórców. To przykład kultury gospodarczej, szacunku dla dokonań œwiata biomedycznego i inżynierskiego.

Obecnie wyzwaniem dla wielu polskich firm sš koszty zwišzane z utrzymaniem ochrony patentowej. Liczymy na wsparcie w tej kwestii na szczeblu centralnym i regionalnym. Warto dbać o poprawę wskaŸników Polski na tym polu, co wzmocni naszš pozycję gospodarczš.

Województwo lubuskie ma predyspozycje do tego, żeby być inkubatorem przedsiębiorczoœci?

W naszym województwie jest duże zrozumienie i dšżenie do rozwoju innowacyjnego. Poszukuje się branż, miejsc i œrodków, ale wymaga to czasu i nabycia kultury proinnowacyjnej. Każdy winien znać swoje miejsce, rozumieć, że dobrobyt i przyszłoœć zależy w pierwszej kolejnoœci od gospodarki, która jest sprzężeniem zwrotnym innych gałęzi życia społecznego, m.in. kultury, w tym nauki, ochrony zdrowia, sportu. Istnieje infrastruktura zapewniajšca rozwój regionu, mamy jednostki naukowo-badawcze, przemysł, parki naukowo-technologiczne, ale czy to wystarczy? Ważna jest zasada, że innowację „cišgnie" jej twórca. Potrzebni sš prężnie działajšcy innowatorzy-wizjonerzy, podšżajšcy za marzeniami i nie poddajšcy się napotkanym trudnoœciom.

Nasz rzšd wystarczajšco dobrze wspiera innowacyjnoœć Polaków?

Nie podejmujemy się oceny wsparcia innowacyjnoœci w imieniu wszystkich Polaków, ale z pewnoœciš żyjemy w okresie wielkich możliwoœci. Mamy już ostatniš szansę, by rozwinšć gospodarkę opartš na innowacyjnoœci. Jesteœmy narodem odważnego myœlenia, brak natomiast nam cierpliwego i skutecznego działania. Rozwój gospodarczy to nie jest incydent, to cierpliwa i dobrze wykorzystana wiedza. Wielkš szansš sš programy UE i krajowe wspierajšce działalnoœć B+R w perspektywie finansowej 2014–2020, dajšce możliwoœć rozwoju polskiej myœli proinnowacyjnej. Teraz dużo zależy od podejmowanych decyzji i szybkoœci działania naszego rzšdu, bo – jak to wielokrotnie podkreœlam – czas jest wrogiem innowacji.

Lechosław Ciupik jest założycielem firmy LfC oraz głównym twórcš innowacyjnego i unikatowego w skali œwiatowej systemu kręgosłupowego DERO wspierajšcego leczenie dysfunkcji układu kostno-neuro-mięœniowego człowieka. Od ponad 30 lat jest zwišzany z branżš bioinżynieryjnš. Jest również członkiem wielu krajowych towarzystw naukowych i zawodowych, w tym Sekcji Biomechaniki Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, oraz zagranicznych: International Cold Forging Group, American Society for Testing and Materials, Japan Society for Technology of Plasticity, Spine Society of Europe. Jest także przewodniczšcym Lubuskiej Rady Innowacji przy marszałku województwa.

CV

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL