Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Priorytetem gospodarka i mieszkańcy

ŁódŸ
Fotorzepa/Marian Zubrzycki
Łódzcy laureaci zestawienia najlepszych samorzšdów w Polsce majš bardzo różne problemy, ale łšczy ich jedno – starania, by tym wyzwaniom stawiać czoło.

Ranking Samorzšdów to zestawienie najlepiej zarzšdzanych samorzšdów w Polsce, które w oparciu o zrównoważony budżet i nowoczesnš administracjš sukcesywnie podnoszš jakoœć życia mieszkańców, wspierajš dialog społeczny i rozwój przedsiębiorczoœci na terenie swoich małych ojczyzn.

Poznaj najlepsze gminy w Polsce
Wyniki Rankingu Samorzšdów 2017 "Rzeczpospolitej"

W tegorocznej, XIII już edycji Rankingu Samorzšdów na ponad 200 sklasyfikowanych jednostek znalazło się osiem miast i gmin województwa łódzkiego. Wœród nich najlepiej poradziła sobie stolica regionu – ŁódŸ, która zajęła pište miejsce w kategorii miast na prawach powiatu.

Różne problemy

ŁódŸ, na tle innych miast, może pochwalić się stosunkowo dobrymi wynikami w prawie wszystkich ocenianych przez nas wskaŸnikach. Znakomicie zaœ wypada pod względem wysokoœci budżetu obywatelskiego, który sięga 40 mln zł. To 1,36 proc. wydatków bieżšcych, co jest jednym z najwyższych poziomów w kraju.

Łódzka metropolia może pochwalić się także dużymi postępami w cyfryzacji administracji czy dosyć rozbudowanš infrastrukturš spędzania wolnego czasu. W mieœcie działa już 31 œwietlic i klubów dla dzieci i młodzieży, powstało też 83 placów zabaw, a liczba obiektów sportowych sięga ponad 200.

Tego typu projekty, czy inaczej mówišc, inwestycje w kapitał ludzki, mogš pomóc Łodzi w starciu z chyba najpoważniejszym wyzwaniem, jakim jest wyludnianie się miasta. W 2016 r. w stolicy regionu mieszkało o 14 tys. osób mniej niż cztery lata wczeœniej.

Z zupełnie innymi problemami boryka się za to Kleszczów, który w naszym rankingu zajšł 48. pozycję wœród gmin wiejskich. To najbogatsza gmina w Polsce, której dochody na mieszkańca wyniosły w 2016 r. ok. 47 tys. zł, czyli ok. 10 razy więcej niż œrednio w Polsce. Kleszczów korzysta z obecnoœci odkrywkowej Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, nie tylko finansowo. Sukcesywnie, o 150–200 na rok, zwiększa się liczba mieszkańców, których przycišga i atrakcyjny rynek pracy i sama gmina, która oferuje wysokiej jakoœci usługi publiczne.

Co dalej?

Ale przed Kleszczowem wyzwanie znacznie większego kalibru. – W perspektywie paru lat kopalnia Bełchatów zakończy wydobycie węgla na naszym terenie – mówi „Rzeczpospolitej" Sławomir Chojnowski, wójt gminy Kleszczów. – Częœć mieszkańców zakończy wtedy pracę w górnictwie. Będš musieli się przekwalifikować do pracy w nowych branżach – dodaje.

Dlatego gmina robi wiele, by zadbać o nowe miejsca pracy. – Mocno stawiamy więc na rozwój Kleszczowskich Stref Przemysłowych, w których grunty sprzedajemy po 15 zł za 1 mkw. Musimy przycišgać do nich kolejnych inwestorów -– zaznacza wójt.

Pytanie co dalej zadajš też sobie władze Strykowa (34. pozycja w kraju wœród gmin miejskich i miejsko-wiejskich). Gmina zasłynęła jako jedno z najlepszych miejsc do inwestowania ze względu na kluczowe położenie przy skrzyżowaniu dwóch autostrad. W efekcie zainwestowało tu wiele firm głównie z branży logistycznej, tworzšc kilka tysięcy miejsc pracy. Od 2004 r. dochody gminy wzrosły z ok. 20 mln zł do 73 mln zł w 2017 r.

Priorytety rozwojowe

Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski jako priorytety wymienia przyspieszenie rozwoju gospodarczego i co za tym idzie – podnoszenie warunków życia mieszkańców. – Rozbudowujemy system zbiorczej kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni œcieków, stawiamy na budowę domów komunalnych. Ważnym wyzwaniem jest budowa nowego domu kultury, kompleksu sportowo-oœwiatowego z pełnowymiarowš halš i boiskami oraz szkołš podstawowš – wylicza burmistrz.

Podobnš wizję rozwoju ma gmina Kutno (37. miejsce w kraju w swojej kategorii). To rozwój przedsiębiorczoœci i biznesu, infrastruktury miejskiej i kapitału społecznego. To właœnie w tym ostatnim zakresie w naszym rankingu Kutno uzyskało najwięcej punktów wœród łódzkich samorzšdów. Na współpracę z organizacjami pozarzšdowymi przeznacza aż 2,6 proc. swojego budżetu bieżšcego, w mieœcie zbudowano 23 place zabaw dla dzieci, a mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego majš do dyspozycji 1 mln zł.

Opinie

Hanna Zdanowska | prezydent Łodzi

ŁódŸ zajęła w prestiżowym rankingu „Rz" wysokie pište miejsce. To historycznie najlepszy nasz wynik. Tak dynamiczny skok w ostatnich latach pokazuje ogrom wspólnej pracy samorzšdu i mieszkańców włożony w rozwój miasta i poprawę jakoœci życia. Miejsca pracy dla łodzian oraz jakoœć i poziom ich życia nadal pozostajš dla mnie sprawami najważniejszymi, kluczem do rozwoju.

ŁódŸ jest największym w Polsce i Europie obszarem skoncentrowanej rewitalizacji obszarowej, która obejmuje znacznš częœć centrum. Kończymy inwestycje komunikacyjne, wpinajšce ŁódŸ w europejskš sieć szybkich tras drogowych i kolejowych, aby otworzyć kolejne tereny dla inwestorów, a w efekcie pozyskać co najmniej kilkanaœcie tysięcy nowych miejsc pracy. Jednak osobiœcie najbardziej dumna jestem z odbudowy łódzkiej aktywnoœci obywatelskiej. Od lat przodujemy w Polsce we wdrażaniu budżetu obywatelskiego, a nasze partycypacyjne budowanie od podstaw strategii i programów miejskich trafiło do katalogów dobrych praktyk. Š?

Krzysztof Chojniak prezydent Piotrkowa Trybunalskiego

Stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców i inwestorów – taki cel postawiłem sobie, kiedy rozpoczynałem służbę publicznš. Przez ten okres konsekwentnie pracujemy nad rozwojem Piotrkowa Trybunalskiego w sferze gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej. Najważniejszym długofalowym zadaniem jest przywrócenie œwietnoœci najstarszej częœci miasta. Rozpoczynaliœmy od odrestaurowania budynków i uliczek, dziœ realizujemy rewitalizację społecznš i tworzymy osiedle mieszkaniowe, głównie dla młodych ludzi. Rozpoczęliœmy największš obecnie inwestycję – budowę mediateki, czyli centrum kultury i nauki. Równoczeœnie dbamy o budowę mieszkań, obiektów sportowych, dróg, chodników i uzbrajanie działek. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo oraz atrakcyjnoœć inwestycyjnš miasta. Dla przedsiębiorców mamy przygotowane korzystne oferty, m.in. zwolnienie z podatku od nieruchomoœci. Innowacyjnym pomysłem jest Piotrkowska Strefa Aktywnoœci Gospodarczej, w ramach której wydzierżawiamy działki za zaledwie 10 gr za metr kwadratowy. Š?

Piotr Sęczkowski | burmistrz Poddębic

Poddębice położone sš na złożach wód termalnych i to właœnie goršce Ÿródła stanowiš dla samorzšdu szansę rozwoju. Od siedmiu lat gmina wykorzystuje wodę z odwiertu geotermalnego, a geotermalna sieć cieplna obejmuje 80 proc. mieszkańców. Wodę można również pić w Pijalni Wód Termalnych. Do zabiegów balneologicznych wykorzystuje jš Poddębickie Centrum Zdrowia. Ta wielomilionowa inwestycja powstała z myœlš o zastosowaniu Ÿródeł termalnych w rehabilitacji. Podobnš funkcję pełni Ogród Zmysłów i Dom Pracy Twórczej, które powstały na bazie zrewitalizowanego parku i pałacu. Samorzšd stale inwestuje w rozwój geotermii, by utworzyć „strefę leczniczo-uzdrowiskowš", posiadamy grunty pod inwestycje tego typu, pozyskujemy nowe tereny. W przyszłym roku w Poddębicach rozpocznie się rewitalizacja kompleksu geotermalnego. To zadanie warte 60 mln zł, a kompleks będzie służył integracji całej społecznoœci i spełniał funkcję rekreacyjnš, wodoleczniczš oraz rehabilitacyjnš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL