Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wielkopolska

Inwestujš w ludzi i przyszłość

Poznań
Pixabay
Wielkopolska słynie z zaradnoœci, a laureaci Rankingu Samorzšdów doskonale wpisujš się w ten wizerunek.

Wœród ponad 200 samorzšdów wyróżnionych w tegorocznej edycji Rankingu Samorzšdów „Rzeczpospolitej" znalazło się 16 gmin i miast z Wielkopolski. Niektóre z nich uzyskały bardzo wysokš pozycję w kraju – Poznań, stolica regionu, uplasował się na pierwszym miejscu w Polsce w kategorii miast na prawach powiatu, zaœ Krobia na pištym miejscu w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Ale wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze.

Poznaj wyniki Rankingu Samorzšdów 2017 "Rzeczpospolitej"

Zdrowe finanse

Do naszego zestawienia w ogóle bowiem klasyfikujš się tylko te jednostki, które mogš pochwalić się wysokš dynamikš dochodów i wydatków prorozwojowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa finansowego lokalnego budżetu. W drugim etapie dodatkowo oceniamy efektywnoœć działań samorzšdów w kluczowych dla rozwoju obszarach – takich jak budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie kapitału ludzkiego i lokalnej gospodarki oraz jakoœć zarzšdzania pracš administracji.

– Dobry wynik w rankingu to efekt dobrej polityki finansowej, która opiera się na kilku założeniach – komentuje Marian Adamek, burmistrz Pleszewa, który w skali kraju (wœród gmin miejsko-wiejskich) uplasował się w œrodku stawki. – Przede wszystkim to stabilizacja, a nawet redukcja poziomu wydatków bieżšcych. Od kilku lat realizowane sš działania majšce na celu optymalizację rozwišzań instytucjonalnych dostosowanych do potrzeb lokalnej społecznoœci, np. w oœwiacie najmniejsze placówki prowadzone sš przez organizacje pozarzšdowe. Podobne rozwišzania przyjęto w opiece nad dziećmi do lat trzech – opisuje Adamek.

 

To nietypowe rozwišzania, ale burmistrz podkreœla, że optymalne rozwišzania w gminie wypracowywane sš w efekcie wielu konsultacji i dialogu z mieszkańcami. Priorytetem w strategii rozwoju gminy jest także duża aktywnoœć inwestycyjna w oparciu przede wszystkim o dotacje, co także dotyczy spółek komunalnych.

Inwestycyjne priorytety

Inwestycje to kluczowa kwestia dla wszystkich samorzšdów. A wielkopolscy laureaci Rankingu Samorzšdów podkreœlajš, że chodzi głównie o takie projekty, które będš procentować w przyszłoœci.

– Jednym z motorów rozwoju naszej gminy jest budownictwo mieszkaniowe. Jesteœmy przekonani, że budowa nowych mieszkań to jeden z obszarów generujšcych dodatkowe dochody do naszego budżetu: pozyskamy nowych mieszkańców, którzy tutaj będš płacili podatki – przekonuje Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina (13. miejsce w naszym rankingu w odpowiedniej kategorii). W Jarocinie powstał też zakładów zagospodarowania odpadów, który będzie służył kilku gminom, a miasto przygotowuje się do ogromnej inwestycji odbudowy gospodarki wodno-œciekowej wraz z szeroko rozumianš rewitalizacjš miasta.

Prezydent Konina Józef Nowicki (24. miejsce w kraju w swojej kategorii) zapowiada, że miasto wkrótce stanie się wielkim placem budowy. Chodzi o przebudowy dróg (w tym także tych prowadzšcych do strefy przemysłowej), budowę œcieżek rowerowych, nowego dworca PKP czy nowego osiedla mieszkaniowego.

Bardzo ciekawie zapowiada się projekt budowy ciepłowni geotermalnej. – Na wyspie Pociejewo dowierciliœmy się do wody solankowej o temperaturze 97,5 st. Celsjusza. Sš to najwyższe parametry spoœród istniejšcych geotermii w naszym kraju. Ciepłownia dostarczy ciepła mieszkańcom lewobrzeżnej częœci Konina, a realizacja projektu pozwoli również na sfinalizowanie rozmów z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi balneologiczno-rekreacyjnym zagospodarowaniem tego złoża – podkreœla prezydent Konina.

 

Dla mieszkańców

Gmina Krobia jest bardzo zainteresowana rozwojem energetyki odnawianej (na terenie gminy działa już jedna farma wiatrowa).

Z kolei Wrzeœnia (28. miejsce w swojej kategorii) nie musi już tak bardzo starać się o nowych inwestorów. Ostatnio w gminie swój drugi zakład produkcyjny uruchomił Volkswagen, co zapewniło okolicznym mieszkańcom miejsca pracy, a budżetowi Wrzeœni – wyższe dochody.

– Wizja rozwoju Wrzeœni jako nowoczesnej, zmodernizowanej, silnej gospodarczo i œwiadczšcej wysokiej jakoœci usługi dla mieszkańców staje się coraz bardziej realna – podkreœla Tomasz Kałużny, burmistrz Wrzeœni.

Zupełnie inne problemy, choć podobne priorytety, ma gmina Gizałki (39. miejsce wœród gmin wiejskich). Gmina liczy sobie tylko 4,7 tys. mieszkańców, rozsianych po 21 miejscowoœciach. – Mamy bardzo niski wskaŸnik zaludnienia, powoduje to szereg problemów zwišzanych z koniecznoœciš budowy kosztownej infrastruktury komunalnej na obszarach o rozproszonej zabudowie – zauważa wójt Robert Łoza. Mimo to Gizałki starajš się rozbudowywać sieć kanalizacji i lokalnych dróg, modernizować infrastrukturę oœwiatowš i rekreacyjnš.

– Mimo kłopotów dochody z podatków PIT i CIT wzrosły w cišgu ostatnich siedmiu lat o 220 proc. To pokazuje, że gmina jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i zainwestowania – podkreœla wójt.

Opinia

Łukasz Borowiak, prezydent Leszna

Nasz cel jest prosty i jasny: Leszno ma być miastem komfortowym, atrakcyjnym i ładnym.

Zarówno dla mieszkańców, jak i dla pracodawców, inwestorów czy turystów. Osišgnięcie tego celu nie jest proste. Ba! Zawsze można zrobić więcej, lepiej, szybciej. Obecnie staramy się maksymalnie wykorzystać fundusze UE. Cieszę się, że pozyskaliœmy dofinansowanie na tak duże i ważne projekty, jak przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta czy Zielone Leszno, który znacznie poprawi tereny zielone w całym mieœcie i pozwoli zadbać o opuszczone i zaniedbane miejsca. Jestem dumny, że realizujemy olbrzymi projekt modelowej rewitalizacji. Poprawia się dostępnoœć komunikacyjna Leszna – budowa drogi ekspresowej S5 dobiega końca, przylegajšce do niej tereny sš atrakcyjnym kšskiem dla inwestorów. A wiemy też, jak o nich zabiegać. Ważne, że w Lesznie przybywa pozytywnych i zaangażowanych społecznie mieszkańców, że prężnie działa trzeci sektor. Fakt, że udało nam się obudzić w leszczynianach obywatelskoœć i wrażliwoœć na sprawy miasta, uważam za jedno z większych osišgnięć.

Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza

Lata 2015–2017 to z pewnoœciš dobry czas dla Kalisza. Miasto buduje, modernizuje i remontuje.

Na zadania inwestycyjne przeznaczyliœmy w tej kadencji w sumie blisko 150 mln zł. Stawiamy na rozwój szkolnictwa – przede wszystkim zawodowego – żeby zaspokoić popyt na lokalnym rynku pracy. Priorytetem jest też sukcesywne podnoszenie znaczenia i jakoœci transportu miejskiego. Inwestujemy w nowoczesne, ekologiczne autobusy. W Kaliszu sukcesywnie poprawia się stan dróg, ale oczekujemy na spełnienie przedwyborczych obietnic, czyli rozpoczęcie prac zwišzanych z budowš drogi S12, kluczowej dla miasta i powiatu. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto pozwoliłoby zaoszczędzić pienišdze wydawane na naprawę zniszczonych dróg. Przybywa œcieżek rowerowych. W tym roku zrealizowaliœmy projekt „Kaliski rower miejski", na który mieszkańcy głosowali w ramach budżetu obywatelskiego. Możemy pochwalić się także bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym. W Kaliszu powstajš nowe mieszkania komunalne oraz – w ramach programu Mieszkanie+ – na wynajem.

Przemysław Dębski, burmistrz Pyzdr

Nie można się nie cieszyć z awansu naszej gminy w Rankingu Samorzšdów, choć oczywiœcie zdaję sobie sprawę, że do ideału trochę nam brakuje. Ale to doskonała motywacja do dalszej pracy. Wspólnie z radnymi od poczštku tej kadencji konsekwentnie wdrażamy strategię rozwoju gminy na lata 2015–2020. Pragniemy, aby Pyzdry były miejscem, gdzie warto inwestować, mieszkać, a także wypoczywać. Dla osišgnięcia tego celu podejmujemy cały szereg działań na różnych płaszczyznach. Rozwój gospodarczy gminy staramy się stymulować proinwestycyjnš politykš podatkowš i planistycznš. Konsekwentnie podnosimy jakoœć życia naszych mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej, podnoszenie jakoœci gminnych usług, szczególnie tych zwišzanych z zagospodarowaniem czasu wolnego. Poprzez zwiększenie nakładów, jak i realizację nieszablonowych pomysłów, wzmacniamy nasz największy atut, którym jest potencjał turystyczny gminy. Co ważne, wszystkie te działania prowadzimy, redukujšc zadłużenie gminy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL