Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wielkopolska

Ostatni taki sezon?

Za emisję pyłów PM10 odpowiadajš głównie domowe paleniska, lokalne kotłownie oraz niewielkie zakłady przemysłowe i usługowe.
Rzeczpospolita, Bartosz Jankowski
Wielkopolskie uchwały antysmogowe sš już na ostatniej prostej.

To może być ostatni taki sezon grzewczy. W województwie wielkopolskim w przyszłym roku majš wejœć w życie zapisy uchwał antysmogowych. Projekty trzech aktów prawnych – osobnych dla Poznania, Kalisza i reszty województwa – przeszły już konsultacje społeczne i czekajš na głosowania radnych sejmiku.

W regionie przekroczeń stężenia pyłów PM10 dopuszczalnych w skali roku co prawda się nie notuje, ale wartoœci wyższe niż dopuszczalne dla 24 godzin zdarzajš się w większoœci wielkopolskich stacji pomiarowych częœciej, niż powinny.

Częste przekroczenia

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska (WIOŒ) w Poznaniu w ubiegłym roku tylko na czterech spoœród 15 stacji pomiarowych w województwie (w Poznaniu przy ul. Szymanowskiego, w podpoznańskich miejscowoœciach Tarnowo Podgórne i Borówiec oraz w Koninie) dopuszczalne normy dobowe PM10 nie zostały przekroczone więcej razy, niż jest to dozwolone. Dodatkowo stacje pomiarowe w Kaliszu i Pleszewie odnotowały wyższe niż dopuszczalny poziom stężenia drobniejszego pyłu zawieszonego – PM2,5.

Niechlubnym rekordzistš jest w tym roku słynšcy z produkcji kotłów centralnego ogrzewania Pleszew. WIOŒ informuje, że przez pierwszych dziesięć miesięcy tego roku odnotowano tu aż 57 przekroczeń dopuszczalnego dla 24 godzin poziomu pyłu PM10 w powietrzu. I na tym z pewnoœciš nie koniec, bo dane te nie obejmujš dwóch ostatnich miesięcy roku, kiedy emisja pyłów wzmaga się w zwišzku z trwajšcym sezonem grzewczym. Tymczasem poziom dopuszczalny to 35 przekroczeń w skali roku.

Pleszew nie jest jedynym wielkopolskim miastem, w którym poziom PM10 dopuszczalny dla 24 godzin jest często przekraczany. Do końca paŸdziernika ponad 35 przekroczeń odnotowano też w Nowym Tomyœlu, Ostrowie Wielkopolskim, Wšgrowcu i GnieŸnie. W tym czasie ich dopuszczalnš liczbę osišgnięto również w Pile, Kaliszu oraz na dwóch z czterech stacji pomiarowych w Poznaniu.

Idzie nowe

Jak wyjaœnia tegoroczny raport WIOŒ dotyczšcy stanu œrodowiska w Wielkopolsce, za pogarszajšcš powietrze emisję PM10 odpowiadajš w głównej mierze domowe paleniska, lokalne kotłownie oraz niewielkie zakłady przemysłowe i usługowe. Wiele gospodarstw domowych wcišż używa do ogrzewania nie tylko przestarzałych pieców, ale i kiepskiej jakoœci opału. I niekoniecznie jest to węgiel. Często spalane sš œmieci. Na takie przypadki w ostatnich latach coraz bardziej wyczuleni sš strażnicy miejscy.

Lokalne samorzšdy w większoœci robiš co mogš, dofinansowujšc programy likwidacji pieców kaflowych i przestarzałych kotłów węglowych oraz ich wymiany na urzšdzenia nowe, spełniajšce ekologiczne normy, bšdŸ podłšczenia do miejskich sieci ciepłowniczych.

Uchwały antysmogowe, które majš obowišzywać w przyszłorocznym sezonie grzewczym, zakazywać będš używania przez gospodarstwa domowe opału złej jakoœci oraz pieców i kotłów o wysokiej emisji pyłów drobnych i niskiej efektywnoœci energetycznej.

Na poczštku roku rzšd ogłosił rozpoczęcie prac nad programem „Czyste powietrze", który ma pomóc w rozwišzaniu problemu smogu w skali kraju. Do tej pory udało się wprowadzić w życie tylko jeden z 14 jego punktów – wydano rozporzšdzenie okreœlajšce wymagania dla kotłów na paliwo stałe. Samorzšdowcy czekajš m.in. na obiecane wprowadzenie norm jakoœci paliw stałych. Dopiero wówczas będš mieli narzędzie do egzekucji swoich uchwał.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL