Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wielkopolska

Duch ważniejszy od celebry

Popularne stały się żywe inscenizacje walk powstańczych, przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne.
Rzeczpospolita, Dariusz Gorajski
Wzniecane przez Polaków od XVIII w. narodowe zrywy kończyły się klęskami. Inaczej było z Powstaniem Wielkopolskim.

6 grudnia 1918 roku, w drodze do Warszawy, Ignacy Jan Paderewski zatrzymał się w Poznaniu. Owacyjnie witany, wygłosił słynne przemówienie przed hotelem Bazar. To była decydujšca, ostatnia iskra, która wznieciła powstanie. Następnego dnia, 27 grudnia, swojš paradę wojskowš na ulicy Œwięty Marcin urzšdzili Niemcy – zrywali polskie flagi, napadali na polskie instytucje. Wybuchły zamieszki, wywišzała się walka, wybuchło powstanie wielkopolskie. Kierowała nim Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego.

Zadanie do wykonania

Polacy wzniecali od XVIII wieku wiele narodowych zrywów. Mimo że nie szczędzili krwi, powstania kończyły się klęskš, następowały po nich przeœladowania, zaostrzenie antypolskiej polityki zaborców i fale emigracji. Po każdym nieudanym powstaniu polskie społeczeństwo przeżywało traumę, dochodziło do narodowych rozrachunków, wiedziono spory „bić się czy nie bić".

Tym razem tak nie było. Powstańcy opanowali praktycznie całš Prowincję Poznańskš, zwyciężyli, powstanie umożliwiło realizację wszystkich założonych celów. Historycy w najdrobniejszych szczegółach rozpracowujš jego przebieg. Ale jednego celu, z którego zresztš nie zdawali sobie sprawy, nie osišgnęli, w każdym razie, nie w pełni: znaczenie powstania wielkopolskiego jeszcze nie w pełni przebiło się do œwiadomoœci narodowej Polaków. Mówi o tym wprost marszałek województwa wielkopolskiego Marek WoŸniak:

– Powstanie było wielkim zbiorowym przeżyciem. To był dla nas egzamin z patriotyzmu i obywatelstwa. Armia powstańcza należała póŸniej do najlepiej wyszkolonych oddziałów w polskim wojsku – jej bohaterski udział w wojnie z bolszewikami jest powszechnie dobrze znany. W okresie PRL, ale i póŸniej, to nasze powstanie z trudem wpisywało się w romantyczno-insurekcyjnš tradycję. Nie było porywajšcej poezji ani charyzmatycznych przywódców. Były za to sztaby, mundury, fronty, broń i zwycięstwo. Było zadanie do wykonania i my je wykonaliœmy.

Powstanie wielkopolskie rozpoczęło się bardzo po polsku, od wybuchu patriotycznych emocji. Ale okazało się, że Polacy byli dobrze zorganizowani, mieli œwietnych dowódców, uciszyli podziały i skupili wiele œrodowisk wokół narodowej sprawy. W cišgu trzech miesięcy powołali pod broń 70-tysięcznš Armię Wielkopolskš. Dziœ, z perspektywy czasu, widać w całej pełni, że powstanie wielkopolskie było wzorem skutecznego patriotyzmu. Jego efekty ogromnie wzmocniły odradzajšcš się Rzeczpospolitš.

– Dlatego głównš ideš organizowanych przez nas obchodów kolejnych rocznic powstańczych jest nadanie im ogólnopolskiego charakteru. Bardzo nam zależy, żeby nasze zwycięstwo nie było tylko wielkopolskie, ale by w całej Polsce stało się znane i było docenione, aby zrozumiano jego znaczšcš rolę w odrodzeniu niepodległej ojczyzny. Pragniemy dotrzeć do jak najszerszej grupy ludzi, szczególnie młodych Polaków, bo to z nimi właœnie wišżę największe nadzieje w tej szczególnej pokoleniowej sztafecie pamięci. Mam nadzieję, że gdy przyjdzie ich kolej, zechcš podjšć trud kontynuacji naszych działań, ocalić dzieło zwycięskich powstańców od zapomnienia i szeroko je propagować – podkreœla Marek WoŸniak.

Po zakończeniu powstania weterani utworzyli w 1920 roku w Poznaniu Zwišzek Powstańców Wielkopolskich. Pod niemieckš okupacjš zginęło wielu powstańców. Ich nazwiska umieszczane były na liœcie proskrypcyjnej wrogów III Rzeszy – Sonderfahndungsbuch Polen. Po wybuchu II wojny œwiatowej niemieckie oddziały Einsatzgruppen w ramach akcji eksterminacyjnej Intelligenzaktion wyszukiwały uczestników powstania i przeprowadzały ich publiczne egzekucje. W 2005 roku, w wieku 106 lat, zmarł ostatni powstaniec wielkopolski, porucznik Jan Rzepa.

Promocja powstania

W Poznaniu i Wielkopolsce pamiętajš o tych ludziach. Działajš muzea opowiadajšce powstańczš historię, popularne stały się żywe inscenizacje walk powstańczych, przygotowywane przez grupy rekonstrukcyjne. Niestandardowš formš promocji powstania było współfinansowanie filmu „Hiszpanka" inspirowanego jego historiš – na festiwalu filmowym w Gdyni wyróżniono go za wykreowanie pięknego œwiata sprzed stu lat, przywołanie ducha czasów i oddanie emocji tych, którzy odważyli się sięgnšć w Wielkopolsce po niepodległoœć. Wydawana jest encyklopedia powstańcza, będšca kompendium wiedzy historyków na temat tamtych wydarzeń. Prowadzona jest zbiórka pieniędzy na zbudowanie replik samolotów zdobytych przez powstańców podczas bitwy o Ławicę w styczniu 1919 roku. Samoloty te, odtworzone według oryginalnej dokumentacji, będš uœwietniały jubileuszowe obchody.

Otóż to: obchody, uroczystoœci. Dziękujšc w Poznaniu wszystkim uczestnikom obchodów 98. rocznicy wybuchu powstania, marszałek Marek WoŸniak powiedział: – Ważniejszy od rozmachu i bogactwa celebry jest duch! Cóż po celebrze, jeœli duch złamany! Jak czcić zwycięzców, samemu czujšc się zniewolonym? Niezależnie od tego, ilu nas tutaj będzie, jeœli będziemy w pełni wolnymi ludŸmi, nasi przodkowie tam, w niebiosach, uznajš, żeœmy godni ich wspominać!

Obchody rocznicowe 2017

27 grudnia, Poznań

- Cmentarz Zasłużonych, złożenie wišzanek na mogile generała Stanisława Taczaka, jednego z przywódców powstańczych;

- uroczystoœci przy pomniku Powstańców Wielkopolskich;

- przemarsz przez miasto do Fary Poznańskiej;

- w tej œwištyni msza œwięta w intencji powstańców wielkopolskich;

- inscenizacja obozu powstańczego na placu Wolnoœci;

- koncert rocznicowy Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

28 grudnia, Warszawa

- msza œwięta „powstańcza" w koœciele oo. Dominikanów;

- złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza;

- uroczystoœci na powšzkowskim Cmentarzu Wojskowym.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL