Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wielkopolska

Oczyszczalnie nowej generacji

Inwestycje prowadzone w wielkopolskich miastach poprawiš jakoœć działajšcej infrastruktury, a w efekcie także wody
AdobeStock
Jarocińska oczyszczalnia œcieków będzie modernizowana. Powstanie też stacja uzdatniania wody oraz kilometry nowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Miasto realizuje wartš ćwierć miliarda złotych inwestycję, z czego połowa pochodzi z dotacji unijnej z programu operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko". Obejmuje ona nie tylko odbudowę gospodarki wodno-œciekowej, ale też szeroko rozumianš rewitalizację miasta.

– Projekt, który będziemy realizować w Jarocinie, to przedsięwzięcie na miarę XXI wieku, przedsięwzięcie, jakich w Europie jest niewiele – mówi Adam Pawlicki, burmistrz miasta.

Lepsza woda

Głównš inwestycjš w ramach projektu „Gospodarka wodno-œciekowa w gminie Jarocin" jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni œcieków w Cielczy wraz z renowacjš i przebudowš najstarszego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długoœci 2,5 km oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarzšdzania obiektami wodocišgowo-kanalizacyjnymi. Dzięki temu stanie się ona jednš z najnowoczeœniejszych w Polsce.

W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu to tutaj wytwarzany będzie nawóz – fosfor i azot – a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urzšdzeń oczyszczalni ograniczone zostanš ucišżliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych.

– Przygotowujemy się do realizacji kolejnych zadań w ramach kontraktu. Ogłosiliœmy dwa przetargi – na przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodocišgowej na os. Kopernika w Jarocinie oraz na przebudowę sieci przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie – opowiada Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK.

Innš częœciš projektu będzie budowa Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, a dzięki zastosowaniu w nowym obiekcie technologii zmiękczania wody, PWiK będzie dostarczało wodę lepszej jakoœci dzięki technologii opartej na procesie wymiany jonowej, który ma się odbywać w kolumnach filtracyjnych wypełnionych specjalnymi żywicami jonowymiennymi. Żywice zatrzymywać będš jony wapnia i magnezu, zastępujšc je jonami sodu. – Dla osišgnięcia zakładanego efektu tylko częœć wody będzie poddawana zmiękczaniu, a następnie mieszana z pozostałš wodš z układu filtracji – wyjaœnia Elżbieta Kostka z zarzšdu PWiK.

Klienci bardziej zadowoleni

Poza tym jednym z istotnych zadań projektowych będzie ekologiczna rewitalizacja Starego Miasta i os. Kopernika. Oznacza to, że wkopane w ziemię nowe rury, które rozdzielš starš, ogólnospławnš kanalizację na kanalizację sanitarnš i deszczowš, przykryte zostanš nowymi drogami i odbudowanš zieleniš miejskš. Ta inwestycja realizowana będzie w Jarocinie na obszarze aż 110 ha. Dzięki niej powstanie 20 km nowych sieci wodocišgowych, 17 km nowych, rozdzielonych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a w miejscach objętych pracami budowlanymi powstanš nowe nawierzchnie drogowe i odbudowane zostanš tereny zielone. W ramach projektu wdrożony zostanie także inteligentny system zarzšdzania obiektami wodno-kanalizacyjnymi, a dzięki temu majštek PWiK będzie centralnie zarzšdzany.

– Będziemy mogli monitorować sprawnoœć infrastruktury, a to pozwala na szybszy serwis, co zwiększy zadowolenie z usług naszych klientów – tłumaczy prezes Nowojewski.

Realizacja projektu „Gospodarka wodno-œciekowa w gminie Jarocin" obejmuje w sumie pięć zadań, których łšczny koszt opiewa na ponad 250 mln złotych. Ponad połowę, bo aż 128 mln zł, PWiK pozyskało z programu operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko 2014–2020". To drugie co do wielkoœci dofinansowanie, tuż po Katowicach.

WyraŸny sukces

– Bioršc pod uwagę wielkoœć aglomeracji katowickiej, sukces dużo mniejszego Jarocina jest jeszcze bardziej wyraŸny – podkreœla burmistrz Pawlicki. Pozostałe œrodki pochodzić będš z pożyczki z NFOŒiGW (50 mln zł), obligacji wyemitowanych przez PWiK jeszcze w 2015 r. (10 mln zł) oraz z budżetu miasta, które w wieloletnim planie inwestycyjnym zabezpieczyło na ten cel 22 mln zł.

Także Kalisz planuje inwestycje, które wpłynš korzystnie na œrodowisko. Spółka Wodno-Œciekowa Prosna rozbudowuje m.in. oczyszczalnię œcieków w Kucharach koło Kalisza. Inwestycja warta jest 17,6 mln zł. Prace rozpoczęły się we wrzeœniu 2016 roku, a termin ich ukończenia to listopad 2018.

Spółka œrodki na rozbudowę pozyskała z funduszy unijnych (63 proc.), a resztę pokryje z własnych funduszy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL