Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wielkopolska

Dobre praktyki w zbiórce odpadów

Debata „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontekœcie spełnienia wymagań unijnych", która odbyła się w siedzibie „Rzeczpospolitej" we współpracy z gminš Jarocin.
Fotorzepa/Robert Gardziński
Współpraca między samorzšdami i edukacja mieszkańców sš niezbędne do skutecznego wdrożenia efektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Na poczštku sierpnia Komisja Europejska potwierdziła, że Polska wypełniła warunki wstępne w obszarze gospodarki odpadami i będzie mogła wykorzystać 1,3 mld euro na inwestycję w tej dziedzinie, m.in. z programu operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko" (POIŒ). Na wypełnienie warunków wstępnych (ex ante) złożyły się uchwalenie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami do 2022 r., aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami, a także wprowadzenie jednolitych w całym kraju zasad selektywnej zbiórki odpadów w podziale na papier, metal, szkło, plastik i odpady biodegradowalne.

 

Dobre praktyki - Debata

 

KE zarekomendowała zasady, jakie powinny być brane pod uwagę przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach POIŒ oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) ma się opierać na segregacji odpadów w podziale na cztery frakcje: papier (w pojemniku niebieskim), szkło (w zielonym), metale i tworzywa sztuczne (w żółtym) i odpady ulegajšce biodegradacji, np. resztki jedzenia (w pojemniku bršzowym).

O wyzwaniach, jakie stojš przed samorzšdami, rozmawiali uczestnicy debaty „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontekœcie spełnienia wymagań unijnych", która odbyła się w siedzibie „Rzeczpospolitej" we współpracy z gminš Jarocin.

Przykład z Jarocina

– W przededniu realizacji ambitnych planów KE, musimy robić to jak najlepiej, pamiętajšc jednak, na jakim etapie jest rozwój poszczególnych państw, by sprzyjało to rozwojowi tych krajów. Dla ministra œrodowiska istotne sš zobowišzania wobec UE, podjęte już w umowie partnerstwa, gdzie zobowišzaliœmy się do wielu działań także legislacyjnych – mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Sławomir Mazurek. Dodał, że gdy w 2013 r. obowišzek gospodarowania odpadami powierzono samorzšdom, zabrakło okreœlenia pewnych standardów w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, co spowodowało, że częœć samorzšdów wdrożyła metody najtańsze dla mieszkańców. To jednak się nie sprawdziło. Wiceminister Mazurek zapewniał, że jego resort od poczštku starał się wzmacniać samorzšdy w obszarze polityki gospodarki odpadami, a istotna jego zdaniem była wprowadzona z przy okazji ustawy o zamówieniach publicznych możliwoœć zlecania gospodarki odpadami podmiotom należšcym do samorzšdów. Wczeœniej bowiem spółki komunalne często upadały, nie mogšc sprostać konkurencji z prywatnymi.

Przykładem spółki komunalnej gospodarowania odpadami, która nie tylko wytrzymała konkurencję z firmami prywatnymi, ale zainwestowała w najnowoczeœniejsze technologie, jest Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie. W 2008 r. na mocy porozumienia międzygminnego między 17 gminami zadecydowano o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Zakład wybudowano kosztem 150 mln zł, z których 86 mln zł pochodzi ze œrodków unijnych. Dziœ porozumienie liczy 18 gmin, a Zakład Gospodarki Odpadami jest największš instalacjš mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce i jako jeden z nielicznych w kraju wykorzystuje technologię suchej fermentacji odpadów biodegradowalnych, dzięki czemu wytwarzana jest tam tzw. zielona energia elektryczna i cieplna.

– Mimo że nasza instalacja jest doœć skomplikowana, nowoczesna i droga, mamy jedne z najtańszych odpadów w kraju, a na pewno w całej Wielkopolsce. To pokazuje, że najważniejsza w gospodarowaniu odpadami jest to, by gminy współpracowały ze sobš – mówił burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

Nie tylko dotacje

Magda Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Œrodowiska, przyznała, że gospodarowanie odpadami w każdej z 2,5 tys. polskich gmin jest inne. – Marszałkowie raportujš nam informacje, jak kształtuje się poziom recyklingu czy ograniczenie składowania odpadów ulegajšcych biodegradacji, a my te dane weryfikujemy i analizujemy. Dla nas w kontekœcie raportowania do KE istotne jest to, jaki œredni wynik w kraju osišgamy. Nie jest idealnie. Na rok 2020 patrzymy z lekkim niepokojem. Mamy nadzieję, że wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów w lipcu tego roku przyczyni się do poprawy sytuacji i dane, które będš spływać w przyszłym roku, będš napawały większym optymizmem – mówiła dyrektor Gosk.

Zdaniem uczestników dyskusji łatwiejsze zadanie będš miały te gminy, które tradycje selektywnej zbiórki zaczęły wykształcać w swoich mieszkańcach już wiele lat temu. Tak było w gminie Jarocin, gdzie system workowy, kolorystycznie dostosowany do wymogów UE, wprowadzono już w 2005 r. Gmina od poczštku przywišzywała dużš wagę do edukowania mieszkańców, ale też skwapliwie przestrzegała zasad segregacji. – Odpady w workach, które nie powinny się w nich znajdować, nie były odbierane z posesji. To spowodowało, że przerabiana jeszcze starymi technologiami frakcja dochodziła do 95 proc. czystoœci surowca. Teraz przyjdzie nam się zmierzyć z przerobem bioodpadów zbieranych w sposób całkowicie selektywny. Już dziœ wiemy, że koniecznoœć segregowania odpadów kuchennych zwiększy częstotliwoœć odbierania pojemników raz w tygodniu, a nie jak to jest obecnie, w przypadku worków na odpady zielone, które odbierane sš raz na dwa tygodnie. Tymczasem stawiamy sobie za cel utrzymanie jednych z najniższych cen w Wielkopolsce – podkreœlał Witosław Gibasiewicz, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie i I zastępca burmistrza Jarocina.

Jarosław Roliński, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŒiGW) zwrócił uwagę, że system selektywnej zbiórki odpadów będzie można uznać za stabilny dopiero wtedy, kiedy zacznie się samofinansować. – Jest oczekiwanie, że ze œrodków unijnych i z różnych funduszy zaspokoi się całš górę potrzeb. Tak jednak nie będzie. Zamiast tego na poziomie samorzšdu należy tak sformułować metodykę selektywnego zbierania odpadów, ich przetwarzania i przygotowania recyklingu, a potem warunków recyklingu, by suma przychodów od mieszkańców i innych dostawców odpadów się bilansowała. Należy także uwzględnić dochody wynikajšce z rozszerzonej odpowiedzialnoœci producenta. Oczywiœcie, pienišdze publiczne nadal będš potrzebne, by dynamiczne zmiany w gospodarce odpadami nie niosły ze sobš równie dynamicznych zmian obcišżeń mieszkańców – tłumaczył dyrektor Roliński.

Inwestycje w edukację

Barbara Baka, zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju, zauważyła, że choć w miarę upływu czasu dostęp do dofinansowania gospodarki odpadami będzie coraz mniejszy, sektor ten boryka się z niskš absorpcjš funduszy. – Beneficjenci, inwestorzy, sięgajš po te œrodki finansowe nieproporcjonalnie do reżimu, który jest właœciwy dla funduszy unijnych. Wynika to po pierwsze z tego, że warunkowoœć ex ante bardzo długo była niespełniona. Kolejne transze muszš dotyczyć gmin, które majš już wprowadzonš selektywnš gospodarkę odpadów bšdŸ wdrożš jš w najbliższym czasie. Ubolewamy, że œrodki unijne nie sš wykorzystywane w gospodarowaniu odpadami tak, jakby mogły – mówiła dyrektor Baka.

Dodała, że Ministerstwo Rozwoju zachęca gminy do inwestycji w edukację mieszkańców. Uczestnicy debaty zgodzili się, że edukację należy dostosować do lokalnej specyfiki oraz oznaczeń obowišzujšcych w Unii Europejskiej tak, by nie powtórzyć błędu jednego z miast Polski, które zachęcało mieszkańców do wyrzucania odpadów do pojemników czerwonych, które w UE przeznaczane sš na odpady niebezpieczne. Eksperci uznali, że potrzebna jest tu synergia wszystkich zainteresowanych, zarówno po stronie NFOŒiGW, resortów rozwoju i œrodowiska, jak i przedsiębiorców. Każda innowacja, która będzie ogłaszana, promowana i realizowana musi być poprzedzona analizš co do zgodnoœci z definicjami okreœlonymi w dyrektywie UE.

Stanisław Derehajło z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podkreœlał, że odpady to jedna z gałęzi gospodarki przyszłoœci. – Musimy poszukiwać nowych technologii i sposobów wykorzystania odpadów, choćby w energetyce czy w rolnictwie. To wyzwanie dla państwa – podkreœlał.

Przedstawiciele Gminy Jarocin zauważyli, że wprowadzenie obowišzkowej zbiórki czterech frakcji odpadów będzie łatwiejsze we współpracy między samorzšdami. Gminy, które będš je wdrażać, mogš posłużyć się modelowym przykładem Jarocina, nie tylko w zakresie współpracy między samorzšdami, ale także edukacji i pracy ze społeczeństwem. Lata doœwiadczeń pozwoliły bowiem na wypracowanie wielu dobrych praktyk.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL