Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wielkopolska

Ambitne wielkopolskie budżety

Większoœć planowanych wydatków inwestycyjnych pochłonš w Poznaniu projekty transportowe. Władze Konina zamierzajš zaœ zwiększyć nakłady na inwestycje aż o niemal 60 proc.
shutterstock
Jeœli jednym słowem trzeba byłoby okreœlić budżety samorzšdów na 2018 rok, należałoby powiedzieć – rekordowe.

Dzięki dobrej koniunkturze zaplanowano w nich rekordowe przychody, a dostępnoœć funduszy europejskich sprawia, że można mówić również o rekordowych inwestycjach.

Wpływy do budżetu województwa wielkopolskiego majš w tym roku sięgnšć ok. 1,6 mld zł. Wydatki będš o ponad 295 mln zł wyższe. Deficyt oraz wykup obligacji o wartoœci 30 mln zł zostanie pokryty emisjš nowych obligacji w łšcznej kwocie 325,1 mln zł.

Wojewódzkie wydatki

Realizacja projektów infrastrukturalnych – zarówno kolejowych, jak i drogowych – pochłonie ok. 950,5 mln zł z wojewódzkiego budżetu. Kontynuowane będš zakupy nowego i modernizacja posiadanego taboru. Ponad 380 mln zł województwo wyda na budowę oraz bieżšce utrzymanie dróg. Zmodernizowane majš zostać m.in. drogi wojewódzkie nr 305 i 123, budowana będzie obwodnica Wronek.

Spore wydatki przeznaczone zostanš na sferę społecznš. Ponad 293 mln zł wesprš ochronę zdrowia i politykę społecznš. Tylko na inwestycje w szpitalach podległych samorzšdowi województwa wydatki wyniosš 186,7 mln zł.

– Jesteœmy przykładem, że można szybko i efektywnie wydawać œrodki w ramach europejskiej polityki spójnoœci. Mamy ambicje, żeby zrealizować 100 procent tego, co zamierzamy – podkreœla Marek WoŸniak, marszałek województwa.

Dochody Poznania z kolei majš w tym roku przekroczyć 3,5 mld zł. Wydatki miasta przekroczš zaœ 3,98 mld zł. Inwestycje miejskie zaplanowane na ten rok w budżecie, na które zapisano ok. 850 mln zł, majš służyć poprawie komfortu życia mieszkańców Poznania oraz być impulsem dla inwestycji prywatnych. Przykładem takich działań jest realizowany już Projekt Centrum, który pocišgnšł za sobš finansowany przez prywatnych przedsiębiorców remont dwóch biurowców oraz powstanie hotelu Hilton.

Według wieloletniej prognozy finansowej w cišgu najbliższych pięciu lat inwestycje pochłonš w Poznaniu 3,2 mld zł. Najwięcej, bo ok. 60 proc. z tej kwoty, miasto planuje przeznaczyć na zadania transportowe. – Chcemy w jak największym stopniu skorzystać z pomocy unijnej, przewidzianej na lata 2014–2020. Nie wiemy, w jaki sposób i w jakiej skali Unia Europejska będzie chciała nam pomagać w kolejnej perspektywie – wyjaœnia Piotr Husejko, dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu Urzędu Miasta Poznania.

W tym roku bardzo mocno wzrosnš wydatki majštkowe na drogi i komunikację zbiorowš. Do największych przedsięwzięć – oprócz kontynuacji przebudowy tras tramwajowych i uspokojenia ruchu w ramach Projektu Centrum – należš: I etap budowy trasy tramwajowej na Naramowice, przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956, a także przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze oraz rozpoczynajšcy się II etap budowy systemu parkingów park & ride i korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu. Budowana ma być ul. Folwarczna, a przebudowywany most Lecha.

W porównaniu z rokiem 2017 ponaddwukrotnie zwiększš się wydatki majštkowe na oœwiatę oraz infrastrukturę służšcš do prowadzenia polityki społecznej i zdrowotnej. O ponad 2/3 wzrosnš wydatki na mieszkalnictwo.

Na wysokich pułapach

Wysokimi kwotami zaplanowanymi w tym roku na inwestycje mogš pochwalić się inne wielkopolskie miasta. Leszno przeznaczy na nie 94 mln zł. 66 mln zł trafi na finansowanie zaplanowanych i dofinansowanych z funduszy europejskich inwestycji wieloletnich – m.in. zakupu autobusów elektrycznych czy przebudowy dróg.

– Budżet na rok 2018 jest nastawiony na inwestycje, które będš realizowane z dofinansowaniem państwa i UE. Będzie to także budżet proobywatelski, bo do dyspozycji mieszkańców będzie rekordowa jak do tej pory kwota – podkreœla prezydent miasta Łukasz Borowiak.

Prawie 98 mln zł na inwestycje chce przeznaczyć Kalisz, który spodziewa się pozyskać 38 mln zł dotacji unijnych. Zadłużenie miasta na inwestycje będzie miało swoje odzwierciedlenie w deficycie w wysokoœci 30 mln zł.

W budżecie Piły nie ma deficytu. Jest wynoszšca 11 mln zł nadwyżka, którš miasto przeznaczy na spłatę zacišgniętych kredytów i wykup wczeœniej wyemitowanych obligacji komunalnych. Na inwestycje przeznaczono tu ponad 52,5 mln zł, czyli ponad 15 proc. wszystkich wydatków.

W Koninie wydatki inwestycyjne miasta majš być większe od ubiegłorocznych o 57 proc. i sięgnšć 78,5 mln zł. Dodatkowe 72 mln zł zamierzajš ze œrodków własnych i zewnętrznych zainwestować miejskie spółki.

Rekordowymi zapisami w tegorocznych budżetach chwalš się również mniejsze miasta. Łšczne wydatki zapisane w budżecie liczšcego ok. 25 tys. mieszkańców Wšgrowca majš sięgnšć 110 mln zł. Zaplanowane inwestycje miejskie pochłonš ok. 20 mln zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL