Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Wielkie malowanie świštyni

Obecny, blisko dziesięcioletni remont katedry œw. Mikołaja, jest pierwszym tak dużym od II wojny œwiatowej.
Wikipedia, Paweł Sutkowski Sutkowski Paweł
Na jubileusz 25-lecia diecezji elblšskiej miejscowa katedra będzie jak nowa. W listopadzie ma się zakończyć malowanie wnętrza oraz mycie witraży.

Tym samym zakończy się blisko dziesięcioletni remont œwištyni – pierwszy duży od czasów II wojny œwiatowej.

Położona przy ul. Mostowej 25 w Elblšgu katedra pod wezwaniem œw. Mikołaja – patrona żeglarzy i kupców – pochodzi z XIII wieku. Po pożarze, spowodowanym uderzeniem pioruna w 1777 roku, została gruntownie przebudowana. W 1907 r. wzniesiono wieżę w stylu neorenesansowym o konstrukcji ceglano-stalowej.

W styczniu 1945 roku Stare Miasto Elblšg zostało ogłoszone twierdzš i w zwišzku z tym, w wyniku ostrzeliwania uległo całkowitemu zniszczeniu. W dniu Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego 1945 roku œwištynia spłonęła ponownie.

– Jako przedziwny symbol trwałoœci wœród zniszczeń pozostało miedziane pokrycie ostatniej kondygnacji wieży, umieszczone na konstrukcji stalowej, a wraz z nim imponujšcy krzyż. Szczęœliwie uratowano wiele z gotyckiego wyposażenia koœcioła, które przed nadejœciem frontu było umieszczone w różnych œwištyniach podelblšskich. Natomiast póŸniejsze elementy wyposażenia barokowego uległy całkowitemu zniszczeniu – wspominał ks. Mieczysław Józefczyk, wieloletni proboszcz katedry.

Jej odbudowa zaczęła się w 1949 roku, a dziesięć lat póŸniej œwištynia została wpisana do rejestru zabytków. W roku 1993 wieża katedralna została pokryta blachš miedzianš, a w roku 1999 nastšpił kapitalny remont konstrukcji dachowej i całkowita wymiana poszycia dachowego katedry.

Większe remonty samej œwištyni rozpoczęto w 2007 roku. Przez ten czas przeprowadzono wiele prac. M.in. wzmocniono i konserwowano mury elewacji œcian poczšwszy od strony wschodniej. PóŸniej prace objęły kolejne œciany.

– Były to inwestycje dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Największym przedsięwzięciem był remont wieży w ramach dużego projektu unijnego – mówi ks. Wojciech Skibicki, rzecznik elblšskiej kurii.

W ramach prac m.in. dokładnie oczyszczono mury wewnštrz i z zewnštrz, uzupełniono ubytki, naprawiono schody, zabytek odmalowano, a na wysokoœci prawie 70 metrów zbudowano taras widokowy, z którego już od roku można podziwiać panoramę Elblšga i okolic. W słoneczne dni widać ponoć nawet zarysy oddalonego o 30 kilometrów Malborka. Inwestycja kosztowała blisko 4 mln zł, a częœć pieniędzy pochodziła z dotacji unijnych.

Wieża katedry œw. Mikołaja ma 97 metrów i jest uważana za najwyższy obiekt sakralny po prawej stronie Wisły – a najwyższa w Polsce jest bazylika w Licheniu, której wieża ma ponad 141 m. Jak informuje ks. Mieczysław Józefczyk, przez dziesištki lat prace były wykonywane tylko dzięki ofiarnoœci wiernych. Ostatnio pomoc materialnš okazały Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja Biskupa Maximiliana Kallera.

– Trwa malowanie wnętrza œwištyni. Inwestycja jest w pełni finansowana przez parafian, czyli œrodkami własnymi parafii bez żadnych dotacji – mówi ks. Skibicki.

A jak opowiada ks. Stanisław Błaszkowski, proboszcz katedry, już we wrzeœniu rozstawiono rusztowania w œwištyni, a na poczštku paŸdziernika ruszyło malowanie. Œciany, ok. 4 tys. mkw., będš pokrywane dwoma odcieniami bieli, a przy okazji umyte też zostanš zabytkowe witraże.

Wszystkie prace w obiekcie wykonywane sš pod okiem konserwatora zabytków. Majš się zakończyć do końca listopada.

– Może uda się wczeœniej – mówi ks. Stanisław Błaszkowski. Te prace majš przygotować katedrę do jubileuszu 25-lecia diecezji elblšskiej, który przypada w marcu przyszłego roku.

– W długiej swojej historii koœciół œw. Mikołaja kilkakrotnie znajdował się w posiadaniu ewangelików, którzy przyczynili się również wydatnie do jego upiększenia. Dzisiaj również napawa on dumš i radoœciš przedstawicieli obu wyznań chrzeœcijańskich – zauważa ks. Mieczysław Józefczyk.

A ks. Stanisław Błaszkowski dodaje, że do odnowienia w przyszłoœci zostanš filary w œwištyni. A w sumie do tej pory remont pochłonšł ok. 7 mln zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL