Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Wielkie pienišdze na lepsze leczenie

Pienišdze trafiš nie tylko do największych szpitali i przychodni, ale też do prywatnych gabinetów i spółdzielni lekarskich majšcych umowy z NFZ
Fotorzepa, Jakub Dobrzyński
Blisko 72 mln zł unijnego wsparcia dostanš placówki medyczne regionu na zakup nowoczesnego sprzętu, przebudowę i poprawę warunków pobytu pacjentów.

Na poczštku wrzeœnia marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał kolejne umowy na dofinansowanie placówek ochrony zdrowia w regionie. Pienišdze trafiš nie tylko do największych szpitali i przychodni, ale też do prywatnych gabinetów i spółdzielni lekarskich majšcych umowy z NFZ. Najwięcej, bo aż 33 mln zł dofinansowania, władze regionu skierujš do Elblšga, do tamtejszego szpitala miejskiego. Cała inwestycja warta jest 39,5 mln zł. Za te pienišdze stary szpital zmieni się nie do poznania. Zostanie rozbudowany blok operacyjny. Będzie pięć sal operacyjnych. Trzy dostanš nowy sprzęt.

Nastšpi też modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziałów chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym, położniczo-ginekologicznego z pododdziałem neonatologicznym, otolaryngologicznego, pediatrycznego (dzieci starsze i młodsze), urazowo-ortopedycznego z pododdziałem chirurgii ręki, okulistycznego, rehabilitacji ogólnej i neurologicznej oraz rehabilitacji kardiologicznej.

W Olsztynie największe pienišdze trafiš do jedynego w regionie szpitala dziecięcego. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego dostanie 14,8 mln zł dofinansowania do projektu wartego 18,6 mln zł. Zakłada on rozbudowę częœci placówki oraz zakup wyposażenia.

Autorzy projektu podkreœlajš, że „inwestycja wpłynie na poprawę jakoœci opieki w szpitalu. Zapewni jej kompleksowoœć poczšwszy od diagnostyki chorób, poprzez leczenie i rehabilitację oraz kontynuację leczenia w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych".

Rodzice lub opiekunowie będš mogli w „godnych warunkach" przebywać z dziećmi w czasie leczenia. Inwestycja poprawi też warunki pracy personelu – pomieszczenia służbowe będš większe, dobrze wyposażone i oœwietlone.

W miejskim szpitalu w Olsztynie zaplanowano natomiast rozbudowę na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego. Całkowita wartoœć projektu to 5,2 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 4,4 mln zł.

Projekt Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie polega na adaptacji i modernizacji pomieszczeń budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z salš wybudzeń oraz oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. Inwestycja pozwoli zwiększyć liczbę wykonywanych procedur medycznych, w tym endoprotezoplastyki. Całkowita wartoœć projektu przekracza 6,5 mln zł, natomiast wartoœć dofinansowania wynosi 4,2 mln zł.

Także ponad 4 mln zł dostanie z urzędu marszałkowskiego powiatowy szpital w Nidzicy. To trzecia częœć projektu zaplanowanego na 12,4 mln zł. Pienišdze przeznaczone sš na powstanie nowego oddziału geriatrycznego pracowni rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rozbudowę i wyposażenie nowych oddziałów.

Ponad 3,75 mln zł dostanie szpital powiatowy w Bartoszycach na wart 5,6 mln zł projekt „Rozwój diagnostyki obrazowej" zakładajšcy zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. Szpital w Nowym Mieœcie Lubawskim zyskał 3,4 mln zł wsparcia na zaplanowanš modernizację. Cały projekt wart jest 5,1 mln zł.

Blisko 1,7 mln zł trafi do Pasłęka. Zostanie tam zbudowany kosztem 2 mln zł budynek na cele rehabilitacji dziennej i fizykoterapii. Ponad 1 mln zł dostanie szpital w Moršgu na zakup najnowoczeœniejszego tomografu komputerowego wartego 1,3 mln zł.

Szpital w Kętrzynie dostanie 1,16 mln zł na wyposażenie pracowni tomografii komputerowej i endoskopowej; tak by nadawały się do wykonania kompleksowej diagnostyki i leczenia nieinwazyjnego chorób układu pokarmowego i oddechowego.

Pienišdze unijne dostało też kilka dużo mniejszych placówek i gabinetów. Blisko 260 tys. zł na podniesienie jakoœci i nowe usługi trafi do „Zyœk Centrum Stomatologii" w Olsztynie. PZOZ w Grodzicznie zakupi nowe wyposażenie gabinetów za 267 tys. zł, z czego 227 tys. zł to dotacja unijna.

Gminny ZOZ w Rybnie 220 tys. zł dofinansowania przeznaczy na sprzęt i remonty.

Niestety, kilka projektów, choć spełniły wymogi konkursu, na wsparcie musi poczekać. To m.in. olsztyński szpital przeciwgruŸliczy, który aplikował o utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Oœrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego (projekt wart 5,01 mln zł). A także szpital wojewódzki w Olsztynie z projektem przebudowy i modernizacji oddziału kardiologii wartym 10,8 mln zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL