Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Drogowe serce regionu

Ekspresówka S16 ma być kluczowš arteriš komunikacyjnš województwa
Fotolia
Ruszyły prace nad koncepcjš ekspresowej S16 na odcinku Mršgowo–Orzysz–Ełk.

Przygotowywana jest też dokumentacja techniczna dla odcinków Borki Wielkie–Mršgowo wraz z obwodnicš Mršgowa oraz Olsztyn–Biskupiec z dobudowš drugiej jezdni.

Droga ekspresowa nr 16 ma być kluczowš trasš na Warmii i Mazurach. Dzięki niej podróż z zachodu na wschód województwa ma być szybsza i bezpieczniejsza.

Powoli posuwajš się prace nad kolejnymi etapami trasy. W lipcu olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury dodatkowe 3 mln zł na wykonanie koncepcji ekspresowej „16" na odcinku Mršgowo–Orzysz–Ełk, który będzie miał długoœć ok. 74 km.

– Prace właœnie ruszyły, bo 4 wrzeœnia została podpisana umowa z wykonawcš, który ma 37 miesięcy, czyli do paŸdziernika 2020 r., na jej wykonanie – mówi Karol Głębocki, główny specjalista ds. komunikacji społecznej w olsztyńskim oddziale GDDKiA.

Umowa dotyczy wykonania studium techniczno-ekonomiczno-œrodowiskowego i koncepcji programowej dla budowy S16 na odcinku Mršgowo–Orzysz–Ełk. Wykonawca będzie też musiał uzyskać decyzje œrodowiskowe oraz opracować rozwišzania umożliwiajšce ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj".

– Wyłoniony w tym postępowaniu wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekty: budowlany i wykonawczy oraz na ich podstawie wybudować drogę – wyjaœnia Karol Głębocki.

GDDKiA przyznaje, że realizacja tego odcinka wykracza poza ramy obecnej perspektywy finansowej, stšd nie zostało jeszcze wskazane Ÿródło finansowania. – Nie jest przesšdzone, na jakie odcinki inwestycja zostanie podzielona i czy budowa będzie realizowana jednoczeœnie czy też etapami. Szacujemy, że prace budowlane mogłyby się rozpoczšć ok. 2023 r. i kosztować ok. 3 mld zł – mówi rzecznik oddziału GDDKiA.

To niejedyny odcinek S16, dla którego przygotowywana jest dokumentacja techniczna. Prace trwajš też nad koncepcjš dla fragmentu Borki Wielkie–Mršgowo wraz z obwodnicš Mršgowa w cišgu DK59 o długoœci blisko 20 km. Dokumentacja ma być gotowa w kwietniu 2018 r.

– Projektant koryguje i uszczegóławia rozwišzania w zakresie projektu zagospodarowania terenu – wylicza Karol Głębocki. I dodaje, że wprowadzane sš zmiany, które wynikajš z konsultacji społecznych z sierpnia oraz z inwentaryzacji przyrodniczej i analiz ruchu. Uzgadniana jest też dokumentacja z samorzšdami i zarzšdcami infrastruktury, a także przygotowywany II etap projektu robót geologicznych. Od paŸdziernika rozpocznš się badania geologiczne gruntu, a sama budowa przewidziana jest na lata 2019–2022.

Poza tym przygotowywana jest dokumentacja odcinka Olsztyn–Biskupiec. Ma on już decyzję œrodowiskowš, a opracowywana jest koncepcja programowa, projekt budowlany i wykonawczy. Ale ten fragment nie ma finansowania, nie jest ujęty w Programie Budowy Dróg Krajowych.

Dziœ w ramach S16 w budowie jest obwodnica Olsztyna. To odcinek Olsztyn-Zachód–Olsztyn-Południe o długoœci 10 km i wartoœci 378 mln zł. Ma być gotowy w czerwcu 2018 r. Oraz odcinek Olsztyn-Południe–Olsztyn-Wschód (wspólny przebieg z S51) o długoœci 14,7 km za 913 mln zł. Ten powinien być gotowy za nieco ponad rok.

– W skład tego odcinka od marca wchodzi też budowa węzła Pieczewo. W marcu podpisano aneks rozszerzajšcy zakres inwestycji o ten węzeł – tłumaczy Karol Głębocki. Dodaje, że koszt budowy węzła Pieczewo to 97 mln zł. Ma być on gotowy w czerwcu 2019 r.

S16 w sieci dróg krajowych pojawiła się dwa lata temu. – Jednak pierwsze kroki do budowy tej trasy zostały podjęte już wczeœniej. Powstały odcinki dróg o parametrach właœciwych dla drogi ekspresowej – wyjaœnia rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA.

I tak – w 2010 roku oddano do użytku 18 km drogi na odcinku Barczewo–Biskupiec za 342 mln zł, a w 2012 roku – 4,8 km obwodnicy Ełku w cišgu dróg nr 16 i 65 o wartoœci 130 mln zł.

Z kolei trzy lata temu zakończono prace na 8,2-kilometrowym odcinku drogi Biskupiec–Borki Wielkie kosztem 150 mln zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL