Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Grzegorz Smoliński: Za pracš już nie trzeba wyjeżdżać

Reporter, Artur Szczepański
Mało kto wierzył, że możemy osišgnšć tak spektakularne wyniki – mówi Grzegorz Smoliński, prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rz: Jak wyglšda podsumowanie I półrocza w strefie w porównaniu z ubiegłym rokiem?

Grzegorz Smoliński: W I półroczu 2017 roku zarzšd strefy wydał 18 zezwoleń na prowadzenie działalnoœci gospodarczej. Firmy zadeklarowały nakłady inwestycyjne w wysokoœci minimum 1,4 mld zł oraz zatrudnienie co najmniej 1043 nowych pracowników. Ponieważ œrednia roczna wartoœć deklarowanych nakładów w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na przestrzeni lat 1997–2016 wynosi 270,5 mln zł, w cišgu I półrocza tego roku osišgnęliœmy wartoœć przekraczajšcš deklarowane nakłady z ponad pięciu wczeœniejszych lat funkcjonowania strefy. To spektakularny sukces. W możliwoœć osišgnięcia takich wyników wierzyło zapewne niewiele osób. Sšdzę, że równie prawdopodobne mogły się wydawać regularne wygrane na boisku piłkarskim Stomilu Olsztyn z Bayernem Monachium.

Skšd więc ten zaskakujšcy wynik? Czym strefa tak przycišga inwestorów?

To m.in. zasługa zmian w organizacji pracy wprowadzonych od lutego ubiegłego roku przez obecny zarzšd spółki. Mamy jasno postawione cele, również te dalekosiężne. Wierzymy i wiemy, że nasze działania zmieniajš region objęty strefš w taki sposób, by ludzie nie musieli go opuszczać w poszukiwaniu pracy. Pomagajš nam również działania Ministerstwa Rozwoju. Ostatnie rozporzšdzenie o zmianie granic strefy udało się wprowadzić w życie w szeœć miesięcy. Do niedawna tego typu działania trwały nawet dwa lata.

Nam czym najwięcej korzystajš inwestorzy w strefie?

Podstawowš korzyœciš wynikajšcš z inwestowania na terenie strefy jest możliwoœć skorzystania z ulgi podatkowej, polegajšcej na zwolnieniu przedsiębiorcy z płacenia podatku dochodowego. Jest to najwyższa w Polsce pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom – firmy mogš uzyskać ulgę w wysokoœci nawet do 70 proc. wartoœci inwestycji. Ponadto do dyspozycji firm sš jeszcze inne zachęty. To przygotowane tereny inwestycyjne oferowane w konkurencyjnych cenach czy możliwoœć skorzystania z innych Ÿródeł dofinansowania projektów inwestycyjnych, np. funduszy unijnych. To także oferowane na terenie niektórych gmin zwolnienie z podatku od nieruchomoœci, darmowa pomoc ze strony pracowników strefy przy różnego rodzaju formalnoœciach, pomoc po zrealizowaniu inwestycji oraz sšsiedztwo innych firm dajšce możliwoœć nawišzania kontaktów biznesowych.

Jakie firmy ubiegajš się po zezwolenia? Czy pojawiajš się jakieœ nowe branże? Albo firmy z krajów, które do tej pory były w strefie nieobecne?

W dalszym cišgu dominuje przetwórstwo drewna. W ostatnich dwóch latach siedem firm z tej branży otrzymało zezwolenia na prowadzenie działalnoœci gospodarczej, deklarujšc wartoœć inwestycji na poziomie minimum 946 mln zł i zatrudnienie co najmniej 668 nowych pracowników. Wokół tych firm już tworzy się sieć kooperantów i dostawców, którzy rozpoczęli działalnoœć gospodarczš na potrzeby konkretnych odbiorców. Spory udział majš firmy z branży spożywczej, którym wydaliœmy trzy zezwolenia, oraz kosmetycznej – dwa zezwolenia. Pozostała działalnoœć to materiały budowlane, konstrukcje metalowe, maszyny i urzšdzenia, przetwórstwo tworzyw sztucznych, opakowania. Państwa, które były do niedawna nieobecne w strefie, to Austria i Wielka Brytania. Przy tym na 18 wydanych zezwoleń w I półroczu 13 dotyczy firm z kapitałem polskim. Co istotne, w ubiegłym roku rozpoczęliœmy wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalnoœci gospodarczej w oparciu o kryterium innowacyjnoœci. Tymczasem w latach 1997–2015 nie było ani jednego takiego zezwolenia.

Warmia i Mazury to region, który nie ma mocno rozwiniętej infrastruktury. Jak to wpływa na napływ inwestycji? Czy ta sytuacja może się zmienić?

Bardzo dużo zmienia się na froncie walki z wykluczeniem infrastrukturalnym obszaru objętego granicami strefy. Przykładem może być modernizowana trasa ekspresowa S7 oraz droga numer 16. W trakcie budowy jest również długo oczekiwana obwodnica Olsztyna. Realizacja tych inwestycji sprawiła, że zainteresowaliœmy naszš ofertš kilkadziesišt firm. W Olsztynie uzbroiliœmy tereny będšce własnoœciš strefy zlokalizowane przy powstajšcej obwodnicy i od razu zaczęliœmy wydawać na tych terenach zezwolenia. Bardzo dużym problemem, który zastaliœmy w lutym 2016 r., był brak odpowiednio przygotowanych terenów pod inwestycje. Wiele z nich było wczeœniej wprowadzanych w granice specjalnej strefy ekonomicznej wyłšcznie na zasadzie sukcesu, by ktoœ mógł ogłosić, że teren został objęty statusem strefy. Proszę sobie wyobrazić, że były plany lokalnych samorzšdów, aby na terenach objętych granicami strefy powstał cmentarz czy dom spokojnej staroœci. Te kwestie zostały już uregulowane, a samorzšdy dostały jasny sygnał, że nie będzie włšczania terenów nieprzygotowanych, a teren zaplanowany pod cmentarz został ze strefy wyłšczony.

Jak na przycišganie inwestycji mogš wpłynšć planowane zmiany w przepisach dotyczšcych SSE? Co pana zdaniem należałoby zmienić? Czego oczekujš inwestorzy?

Czekamy na nowš ustawę dotyczšcš funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Na pewno zmiany sš konieczne, a inwestorzy liczš na skrócenie procesu rozpoczęcia możliwoœci działalnoœci w strefach.

Wróćmy do gruntów: czy strefa ma ich teraz dostatecznš iloœć i czy sš atrakcyjne? Czy występujecie o przyłšczenie nowych terenów, a jeœli tak, to dla kogo?

Ostatnia zmiana granic naszej strefy miała miejsce 1 lipca 2017 r. Powierzchnia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynosi 1364,7 ha. Mamy atrakcyjne grunty do zaoferowania w wielu miejscach, ale zainteresowanie jest ogromne i z tygodnia na tydzień jest ich coraz mniej. Dlatego złożyliœmy w czerwcu wniosek dotyczšcy poszerzenia granic. Bardzo wielu przedsiębiorców jest zainteresowanych inwestycjami na terenach objętych granicami strefy, jednak nie mogę podawać szczegółów. Firmy, branże i lokalizacje sš do pewnego momentu objęte tajemnicš.

Mówił pan o zmianach w organizacji pracy spółki majšcych wpływ na osišgnięte w tym roku wyniki. Na czym one polegały?

Obecny zarzšd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został powołany 9 lutego 2016 r. Sposób zarzšdzania spółkš zmienił się diametralnie. Były rotacje, z pięciu departamentów zostały dwa. Nie ma już departamentów z jednym pracownikiem, który był jednoczeœnie dyrektorem.

W 2016 r. zamknięte zostało przedstawicielstwo strefy w Kaliningradzie, które funkcjonowało od paŸdziernika 2013 r. Jego działalnoœć nie przyniosła wymiernych efektów, brak było zainteresowanych inwestorów, nie nawišzano kontaktów biznesowych. Teraz zarzšd oraz pracownicy strefy inicjujš, organizujš i uczestniczš w spotkaniach oraz szkoleniach z samorzšdami terytorialnymi oraz przedsiębiorcami.

Jak wyglšda sytuacja na rynku pracy regionu i jaki wpływ ma na niego strefa? Czy strefa współpracuje ze szkołami dla zapewnienia kadr z myœlš o przyszłych inwestycjach?

Staramy się przycišgać do strefy firmy tworzšce atrakcyjne miejsca pracy na miarę XXI wieku, ale w regionie zaczyna brakować wykwalifikowanych pracowników. Firmy coraz częœciej sygnalizujš nam problemy kadrowe. Wiele z nich z nadziejš patrzy na szkolnictwo branżowe. Współpracujemy z warmińsko-mazurskim kuratorem oœwiaty, samorzšdami terytorialnymi oraz firmami w zakresie realizacji działań zwišzanych z rozwojem szkolnictwa zawodowego. Tu najważniejsze sš systemowe rozwišzania w zakresie badania potrzeb pracodawców, promocji szkół zawodowych wœród uczniów i ich rodziców, nawišzywania współpracy między szkołš a pracodawcš, tworzenia nowych kierunków nauczania.

Jednym z naszych działań jest realizacja programu wspomagania uczniów w wyborze zawodu „Laboratorium", który trwał od listopada 2016 r. do maja 2017 r. wspólnie z kuratorium w Olsztynie. Jego celem jest umożliwienie młodzieży poznania naturalnego œrodowiska pracy dzięki wizytom w przedsiębiorstwach, a tym samym nabycie wiedzy o różnych zawodach oraz promocja szkolnictwa zawodowego.

Jakie przyniósł efekty?

Przystšpiło do niego 18 firm, 15 szkół z terenu powiatu olsztyńskiego oraz 12 samorzšdów.

Do tej pory odbyło się 48 wizyt w przedsiębiorstwach, w których wzięło udział około 960 uczniów. W planach jest rozszerzenie programu na kolejne powiaty.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL