Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Zapowiadany rozwój szczególnie potrzebny

Anna Cieœlak-Wróblewska
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w końcu się przebudziła. Wyniki za I półrocze okazały się zaskakujšco dobre. W tym okresie 18 przedsiębiorstw otrzymało zezwolenie na działalnoœć w strefie, a ich inwestycje majš sięgnšć aż 1,4 mld zł. To tyle, ile zsumowane nakłady z ostatnich ponad pięciu lat.

Takich wyników można tylko pogratulować i mieć nadzieję, że to poczštek prężnego rozwoju strefy. Na tyle dynamicznego, że efekty jej działalnoœci w końcu zacznš się w znacznie większym stopniu przekładać na warmińsko-mazurski rynek pracy. Bo region jak kania dżdżu potrzebuje właœnie nowych, „porzšdnych" miejsc pracy.

Na razie, jak pokazujš różne statystyki, województwo warmińsko-mazurskie utrzymuje niechlubnš ostatniš pozycję w Polsce pod względem wielkoœci bezrobocia, a dystans do liderów jest ogromny. W lipcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 12 proc. aktywnych zawodowo mieszkańców regionu, czyli mniej więcej co ósmy. W tym czasie w najlepszym w tej kategorii województwie wielkopolskim stopa bezrobocia wynosiła tylko 4,2 proc., co oznacza, że jedynie co 24. osoba była bez pracy.

Nieco lepiej region wypada w badaniach aktywnoœci ekonomicznej ludnoœci, które obejmujš także pracę nieoficjalnš czy krótkoterminowš. W takim ujęciu stopa bezrobocia jest mniejsza o kilka punktów procentowych – w I kwartale wynosiła 8,4 proc. (a w II prawdopodobnie spadła poniżej 7 proc.). Ale nawet tu Warmińsko-Mazurskie dosyć blado wypada w porównaniu znowu z Wielkopolskš, gdzie bez pracy jest tylko 3,6 proc. mieszkańców.

Dlaczego w regionie tak trudno znaczšco ograniczyć bezrobocie, zwłaszcza w czasie, gdy polski rynek pracy generalnie znajduje się w rekordowo dobrej kondycji? Przyczyn jest całkiem sporo, ale ja podkreœliłabym dwie. Pierwsza to niska mobilnoœć mieszkańców w poszukiwaniu pracy. W innych częœciach Polski pracodawcy na gwałt potrzebujš ršk do pracy, ale jakoœ nie widać masowego przepływu pracowników z rejonów północno-wschodnich do południowych czy chociażby bliższych geograficznie – centralnych.

Druga przyczyna wynika poniekšd z pierwszej. Bo w regionie rzeczywiœcie brakuje dobrze prosperujšcej przedsiębiorczoœci, ciasnej sieci małych i œrednich firm, które tworzyłyby coraz więcej stabilnych miejsc pracy.

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim kontekœcie spodziewany i zapowiadany przez szefów szybki rozwój Warmińsko-Mazurskiej SSE jest szczególnie potrzebny.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL