Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Przekop mierzei na szybkiej ścieżce

?Warta 800 mln zł, budzšca kontrowersje inwestycja skróci drogę z Elblšga do portów Trójmiasta o ponad 90 km
materiały prasowe
Największa inwestycja na polskim wybrzeżu nabiera realnych kształtów. Jest już specjalna ustawa i koordynator projektu, a dwie firmy pracujš nad dokumentacjš technicznš.

Rozpoczęcie przekopu Mierzei Wiœlanej coraz bliżej. Najnowsza decyzja resortu gospodarki morskiej dotyczy koordynatora, który z ramienia rzšdu będzie nadzorował projekt. Został nim 64-letni elblšżanin, kapitan Wojciech Żurawski, były wieloletni szef kapitanatu Portu Elblšg i wicedyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Koordynator ma duże doœwiadczenie w pracy na morzu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej z tytułem inżynier nawigator, kapitanem żeglugi wielkiej, pilotem morskim. Pracował m.in jako oficer w żegludze międzynarodowej.

Cztery lata i gotowe

– Bardzo się cieszę, że to właœnie elblšżanin będzie nadzorował tę ważnš inwestycję. Koordynator będzie miał siedzibę w Elblšgu – mówił na ostatniej sesji rady miasta Jerzy Wilk, były prezydent, a obecnie poseł PiS.

Przed kapitanem Żurawskim ogromna odpowiedzialnoœć. Będzie nadzorował inwestycję wartš 880 mln zł. Do rozpoczęcia prac budowlanych pozostało jedynie pół roku. Zgodnie z harmonogramem roboty ruszajš na poczštku 2018 r. A po czterech latach przekop stanie się faktem.

Szybkš œcieżkę dla tej inwestycji umożliwia podpisana na poczštku kwietnia przez prezydenta ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łšczšcej Zalew Wiœlany z Zatokš Gdańskš. Okreœla ona zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji. Wprowadza ułatwienia i rozwišzania prawne, których celem jest skrócenie czasu postępowań administracyjnych przed przystšpieniem do budowy nowej drogi wodnej.

Jak podkreœla resort gospodarki morskiej, „inwestycja umożliwi swobodnš i całorocznš żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblšgu i pozostałych portów Zalewu Wiœlanego. Budowa kanału będzie realizowana przede wszystkim ze względu na interes publiczny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa".

Od czterech miesięcy nad dokumentacjš przekopu pracuje wybrane w przetargu konsorcjum. W lutym w siedzibie inwestora, Urzędu Morskiego w Gdyni, podpisano umowę z konsorcjum firm Mosty Gdańsk i Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Projmors.

Rosjanie stracš monopol

Konsorcjum ma 18 miesięcy na wykonanie dokumentacji, będzie też pełnić nadzór autorski w trakcie budowy. Umowa opiewa na 4,27 mln zł netto.

Co w szczegółach musi zaprojektować konsorcjum?

Chodzi o projekty œluzy z konstrukcjš zamknięć, kanału głównego i odcinków połšczeniowych z awanportem portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej oraz portem postojowym – stanowiskami postojowymi od strony Zalewu Wiœlanego. Ponadto w zakres prac dokumentacyjnych wchodzš: połšczenia drogowe, mostowe wraz z infrastrukturš towarzyszšcš: to modernizacja wejœcia do portu Elblšg, tor wodny od Zatoki Elblšskiej do wybranej lokalizacji kanału żeglugowego, sztuczna wyspa/wyspy na Zalewie Wiœlanym.

Przekop zostanie wykonany w miejscu zwanym Nowy Œwiat, między Skowronkami a Przebrnem. Sš to tereny niezamieszkałe, należšce do Lasów Państwowych, co znacznie ułatwi sprawy zwišzane z przejęciem gruntów. Kanał będzie miał 1,3 km długoœci, do 80 m szerokoœci i 5 m głębokoœci.

Przerzucone nad nim dwa mosty zwodzone umożliwiš płynny ruch przez mierzeję. W ten sposób projektanci oddalajš argumenty przeciwników przekopu – przede wszystkim władz Krynicy Morskiej, które alarmowały, że kanał odetnie gminę od reszty kraju.

Inwestycja umożliwi wpływanie do portu w Elblšgu jednostek o parametrach morskich, tj. zanurzeniu do 4 m, długoœci 100 m, szerokoœci 20 m. Dzięki temu, jak szacujš władze, w elblšskim porcie zatrudnienie ma znaleŸć dodatkowe 3 tys. pracowników.

Przekop Mierzei Wiœlanej „ma znaczenie przede wszystkim ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa tej częœci Polski i wschodniej granicy Unii" – podkreœla resort gospodarki morskiej. Bardzo istotne sš też aspekty rozwoju gospodarczego i turystycznego gmin regionu Warmii i Mazur oraz Pomorza.

Nowa droga wodna umożliwi swobodnš żeglugę statków morskich do portu w Elblšgu i pozostałych portów Zalewu Wiœlanego – Suchacza, Tolkmicka, Fromborka, będšcych portami Unii Europejskiej.

Droga do portów Trójmiasta z Elblšga skróci się o ponad 90 km. Szacunki wskazujš, że przeładunki w elblšskim porcie powinny wzrosnšć z obecnych 0,5 mln ton rocznie do 3,5 mln ton po wybudowaniu kanału.

Pierwszy pomysł przekopania mierzi powstał w XVI w. za czasów króla Stefana Batorego. Bardzo poważnie myœlał o tym inżynier Eugeniusz Kwiatkowski, twórca m.in. Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego.

W czasach Polski socjalistycznej inwestycję blokowali Sowieci. Po 1989 r. Rosja wiele razy utrudniała ruch statków bander Polski i krajów trzecich przez swojš Cieœninę Pilawskš. Przez kilka lat w ogóle nic nie mogło wpływać do polskiej częœci zalewu.

Do dziœ jest to jedyne wejœcie na Zalew Wiœlany z Bałtyku. Jednostka płynšca z lub do portu Elblšg nie ma gwarancji, że w momencie dotarcia do wód terytorialnych Rosji droga będzie dla niej otwarta.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: i.trusewicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL