Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Sektor lotniczy, kosmonautyka, informatyka i telekomunikacja oraz motoryzacja to specjalizacje Podkarpacia

Rozwišzania IT stanowić majš silne wsparcie dla priorytetowych branż gospodarczych Podkarpacia.
Rzeczpospolita/Krzysztof Łokaj
Sektor lotniczy, kosmonautyka, informatyka i telekomunikacja oraz motoryzacja to specjalizacje, na które postawiło Podkarpacie.

Historia gospodarcza zna regionalne specjalizacje od czasów starożytnych. Już Saloniki słynęły z wieloœci podmiotów handlowych, Jerozolima z wymiany walut. Strefa paryska na poczštku XX w. cieszyła się zakładami Renaulta i Citroëna. Regionalna kooperacja i specjalizacja sš w gospodarce naturalne. Nowy jest zakres wsparcia ze strony państwa i jego współpraca z sektorem prywatnym, tudzież fakt dużych przepływów kapitałowych z podmiotów publicznych do prywatnych.

Uchwała sejmiku

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku Sejmik Województwa Podkarpackiego podjšł uchwałę zatwierdzajšcš aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Wtedy do regionalnych specjalizacji dodano motoryzację, zauważono bowiem współpracę przedsiębiorstw z sektora z przemysłem lotniczym i ich szczególne zagęszczenie. – Inteligentne specjalizacje zostały dobrane troszeczkę dlatego, że już taki biznes istniał w województwie, motoryzacja nie była od poczštku inteligentnš specjalizacjš. Natomiast gdy zauważono, że rozwijajš się takie zakłady, wpisano ten sektor. W jakoœci życia można z kolei zamknšć wiele dziedzin, a ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) jako wspomagajšca specjalizacja jest również naturalna, bo lotnictwo i motoryzacja na tej dziedzinie wiedzy i gospodarki się opierajš. Co istotne, to fakt, że podmioty prywatne z branż inteligentnych specjalizacji sš bardziej wspierane przez fundusze pomocowe. Niemniej, inne gałęzie gospodarki również muszš się rozwijać w województwie – uważa Bogusław Kogut, wiceprezes Podkarpackiej Izby Gospodarczej. Samorzšdy województwa podkarpackiego chcš przycišgnšć kolejnych inwestorów z listy inteligentnych specjalizacji. Nawet Polska Agencja Inwestycji i Handlu czy Agencja Rozwoju Przemysłu, prowadzšc negocjacje z Rzeszowskš Agencjš Rozwoju Regionalnego, ukierunkowujš inwestorów pod względem tego kryterium.

Znana dolina

Według pobieżnych szacunków 90 proc. produkcji sektora lotniczego w Polsce ma miejsce w Dolinie Lotniczej, której gros zakładów znajduje się na Podkarpaciu. Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis oraz jego preinkubator i inkubator technologiczny tylko w drugiej połowie 2017 r. przyjęły kilkunastu przedsiębiorców reprezentujšcych branże wspierane na Podkarpaciu. – Firmy selekcjonujemy między innymi wedle kryterium inteligentnych specjalizacji. Najwięcej jest przedsiębiorstw z branży informatycznej, lotniczej czy motoryzacyjnej. Coraz więcej podmiotów inwestuje ze względu na fakt współpracy z potentatami takimi jak MTU czy Pratt & Whitney. Ostatnio pojawiajš się firmy zajmujšce się szeroko pojętš jakoœciš życia, np. z sektora medycznego – wyjaœnia nam Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która administruje Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym Aeropolis w Jasionce, preinkubatorem przy Politechnice Rzeszowskiej, inkubatorem w Jasionce i podstrefš ekonomicznš Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Na nieruchomoœciach udostępnionych przez park działalnoœć prowadzš także przedsiębiorstwa nieobjęte preferencjami w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Zarzšd agencji stara się wypełniać rekomendacje zawarte w dokumentach strategicznych województwa dotyczšcych rozwoju gospodarczego i innowacji. – Mamy oczywiœcie pewne uwarunkowania historyczne. Zakłady WSK Rzeszów czy fabryka lotnicza w Mielcu istniały już w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. I wydaje mi się, że nie przypadkiem Politechnika Rzeszowska ma wydział lotniczy i kształci pilotów, co jest ewenementem w kraju jak na uczelnie cywilne. Kooperacja klastrowa wydawała się zatem zupełnie naturalna – dodaje Bednarz.

Nowe przedsięwzięcia

Agencja współpracuje z gminami, tworzšc zasób uzbrojonych nieruchomoœci pod kolejne inwestycje. Mariusz Bednarz deklaruje, że niedługo na Podkarpaciu pojawi się kolejny potentat z branży lotniczej o œwiatowej renomie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego gminy starajš się tworzyć bank gruntów pod kolejne przedsięwzięcia. – Jeżeli chodzi o nasz obszar aglomeracyjny, to chcemy stworzyć trzy podstrefy gospodarcze, nawet niekoniecznie objęte przywilejami strefy specjalnej, zatem przygotowujemy tereny w Łańcucie, Boguchwale i Œwirczy. Staramy się też wzbudzać popyt dla przedsiębiorstw spod znaku inteligentnych specjalizacji, np. przez zamówienia informatyczne czy zwišzane z jakoœciš życia, œciœlej usługi czy projekty smart city. Jako aglomeracja tworzymy wspólnš ofertę dla przedsiębiorstw. Nasz pomysł na uzbrojenie gruntów został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju – mówi „Rzeczpospolitej" Wiesław Dronka, burmistrz gminy Boguchwała, a zarazem prezes Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Według raportu „Polskie startupy 2017" przygotowanego przez Fundację Startup Poland lista młodych i technologicznie ambitnych projektów w dużej mierze pokrywa się z inteligentnymi specjalizacjami. Raport wymienia chociażby lotnictwo, kosmonautykę, IT, a także motoryzację. – Z naszych obserwacji wynika, że tam, gdzie sš duże spółki, istnieje współpraca między nimi a małymi projektami w dziedzinie wdrożeń. Jednak ten trend to coœ nowego w polskiej gospodarce.

Czy w regionie będš się pojawiać nowe startupy w zwišzku z inteligentnymi specjalizacjami? – Myœlę, że to poczštek. Nowe jest też wsparcie z funduszy venture capital zakładanych przez zdominowane przez państwo spółki giełdowe oraz pomoc Polskiego Funduszu Rozwoju. Takich funduszy korporacyjnych do niedawna nie było. A przykłady z Doliny Krzemowej czy Izraela pokazujš, że współpraca między dużymi a małymi firmami, powstawanie nowych projektów przez popyt wzbudzony zamówieniami korporacji, w ramach inteligentnych specjalizacji, owocuje. Największym przykładem takiej dyfuzji jest Dolina Krzemowa. Google czy Facebook stymulujš powstawanie rynku na startupy. Podobnie jest w Izraelu w sektorze bezpieczeństwa sieciowego czy informatycznego za sprawš zamówień wojskowych – mówi nam Julia Krysztofiak Szopa, prezes Fundacji Startup Poland. Widać poczštki takiego trendu na Podkarpaciu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL