Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Paweł Helnarski, współwłaściciel startupu ControlCold:

Paweł Helnarski, współwłaœciciel startupu ControlCold.
materiały prasowe
Potencjalnych klientów trzeba przekonywać, by chcieli wydać pienišdze na innowację. To jest bardzo trudne – mówi Paweł Helnarski, współwłaœciciel startupu ControlCold.

Rz: Według Fundacji Startup Poland jesteœcie jednym z wyróżniajšcych się startupów na Podkarpaciu. Na czym polega rozwišzanie ControlCold i jak powstał pomysł?

Paweł Helnarski: Projekt ControlCold jest skierowany do wszystkich osób, podmiotów gospodarczych, które w swojej działalnoœci wykorzystujš przemysłowe urzšdzenia chłodnicze, chłodziarki, klimatyzatory i majš obowišzek corocznego rozliczania się z iloœci zużytego czynnika chłodniczego. Prace rozpoczęliœmy w 2015 roku. W dużym stopniu skłoniła nas do tego nowa ustawa o substancjach zubażajšcych warstwę ozonowš, która nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obowišzki. Jednym z kluczowych zapisów tej ustawy sš kary, tzw. opłaty emisyjne za każdy kilogram substancji szkodliwej, na których pracujš urzšdzenia chłodnicze, uwolniony do atmosfery. Drugim, naszym zdaniem, istotnym zapisem jest wprowadzenie obowišzku rejestracji i ewidencjonowania przemysłowych urzšdzeń chłodniczych. ControlCold jest naszš odpowiedziš na tš ustawę. W ramach tego systemu tworzymy funkcjonalnoœć umożliwiajšcš stały monitoring urzšdzeń połšczony z systemem alertów. Ma to być także platforma umożliwiajšca zbieranie informacji o urzšdzeniach z możliwoœciš ich dalszego przetwarzania i analizy. Projektowany przez nas system ma ograniczać koszty obsługi urzšdzeń HAVC œrednio o 32 proc. Na powstanie pomysłu miały też wpływ sygnały od klientów, głównie małych zakładów przetwórczych, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na system zdalnego monitoringu urzšdzeń chłodniczych, który zapobiegałby stratom w towarach i byłby osišgalny dla nich finansowo.

Z czego składa się wasz układ?

Po stronie klienta na urzšdzeniu chłodniczym montowany jest nasz moduł elektroniczny, który zbiera odczyty z czujników i przesyła je do bazy danych, gdzie te odczyty sš magazynowane i przetwarzane. Gdy system zarejestruje jakšœ anomalię, pod wczeœniej podany numer telefonu, przypisany do urzšdzenia, generowany jest alert w postaci wiadomoœci SMS. Chodzi o to, aby właœciciel takiego urzšdzenia mógł natychmiast zareagować na awarię i ograniczyć emisję substancji szkodliwych do œrodowiska, a tym samym znacznie zredukować kwotę płaconych z tego tytułu kar. Oprócz tego system ControlCold magazynuje wszystkie dane o urzšdzeniach, generuje raporty, a także analizuje efektywnoœć energetycznš zastosowanych rozwišzań chłodniczych. Dzięki temu przedsiębiorca może ocenić, czy sprężarka, której używa, nie jest przecišżona i czy nie trzeba wymienić jš na mocniejszš. Poza tym implementowaliœmy różnego rodzaju narzędzia do rozliczeń z firmami serwisujšcymi urzšdzenia HVAC, przydatne głównie dla dużych przedsiębiorstw posiadajšcych kilkanaœcie lub kilkaset oddziałów, które bardzo często outsourcujš tego typu procesy. Nasze rozwišzanie jest w dużym stopniu uniwersalne, współpracuje z większoœciš najpopularniejszych systemów chłodniczych i jest znacznie tańsze od rozwišzań dedykowanych.

Jakie znaczenie ma dla ekologii?

Poprzez stały monitoring urzšdzeń pozwala w znaczšcy sposób skrócić czas reakcji na awarie. Oczywiœcie dzięki temu do œrodowiska przedostanie się mniej f-gazów i innych substancji szkodliwych, na których pracujš urzšdzenia chłodnicze. Ponadto mówi się teraz wiele o oszczędzaniu energii w gospodarstwach domowych, sš akcje medialne zachęcajšce do wyłšczania ładowarek lub innych urzšdzeń, z których w danej chwili nie korzystamy, ale moim zdaniem o wiele bardziej istotne jest propagowanie tego trendu wœród firm czy instytucji publicznych, ponieważ mamy tutaj do czynienia z nieporównywalnie większš skalš energochłonnoœci. Sšdzę, że optymalizacja energetyczna stanie się w przyszłoœci ważnym elementem prowadzenia biznesu i dlatego w naszym projekcie zaimplementowaliœmy funkcjonalnoœć analizujšcš pobór energii, co w połšczeniu z odczytami innych parametrów pozwoli, po pierwsze, dopasować moc urzšdzenia do potrzeb danego biznesu, a po drugie, wychwycić anomalie majšce wpływ na podwyższony pobór mocy, może to być na przykład niedomknięcie drzwi chłodni przez pracownika lub nagłe rozszczelnienie częœci układu.

Control Cold ma zróżnicowany zespół, jeżeli chodzi o wykształcenie i œcieżkę kariery zawodowej, także pan łšczy wykształcenie informatyczne ze społecznym, pracował pan dla Carrefoura i w sektorze IT. Czy dzięki temu powstaje efekt synergii w startupie?

Jeżeli o mnie chodzi, to oprócz doœwiadczenia w projektowaniu aplikacji biznesowych podczas pracy przy ContolCold przydatne jest moje wykształcenie ekonomiczne, ponieważ aby wprowadzić nowy produkt na rynek, nie wystarczy go wytworzyć. Trzeba wyjaœnić naszym potencjalnym klientom, co to jest i w jaki sposób może ułatwić ich pracę, ograniczyć ich koszty. Należy ich przekonać, by chcieli wydać na takš innowację pienišdze. To jest bardzo trudne. Staram się to robić, mówišc uczciwie o tym, co mamy do zaoferowania i na których polach działalnoœci gospodarczej jesteœmy w stanie pomóc. Mój wspólnik Marcin Szczur ma wieloletnie doœwiadczenie w branży chłodniczej, jego wiedza na temat zawiłoœci zwišzanych z samymi urzšdzeniami, ale także z cišgle ewoluujšcym stanem prawnym w tej dziedzinie jest nieoceniona. Ważnš osobš jest nasz elektronik Mateusz Guzik, który ma do nas wiele cierpliwoœci i lutuje kolejne wersje modułu elektronicznego uwzględniajšce korekty i poprawki. Myœlę, że dobrze się uzupełniamy i właœnie to, że mamy tak różne kompetencje, stanowi o sile naszego zespołu.

W jaki sposób inicjatywa samorzšdowa StartInPodkarpackie oraz Samsung Inkubator przyczyniły się do rozwoju projektu?

Dzięki StartInPodkarpackie weszliœmy w startupowy ekosystem, mogliœmy przedstawić nasz pomysł szerszemu audytorium, skonfrontować naszš koncepcję z opiniami ekspertów, poznać nowych ludzi, następnie dostrzegł nas Samsung. Cieszymy się, że firma o takiej renomie, jeden ze œwiatowych liderów nowych technologii zwróciła uwagę na nas, zapaleńców z Podkarpacia. Od Samsunga uzyskaliœmy pomoc w wytworzeniu niektórych częœci software'owych naszego systemu. Owocem współpracy jest także to, że w naszym module elektronicznym montowany będzie komponent Samsunga odpowiedzialny za komunikację z bazš danych.

Jakš rolę może pełnić wasz system w zwišzku z rozwojem tzw. internetu rzeczy i przemysłowego internetu rzeczy?

Mam wrażenie, że teraz mamy do czynienia z małš rewolucjš technologicznš w biznesie, zwišzanš z informatyzacjš pewnych procesów, które do tej pory były offline. Podobnie dzieje się z produktami dla klientów indywidualnych, do sieci podłšczane sš lodówki, zegarki czy sterowniki rolet okiennych. Ja cieszę się z tego, że możemy dołożyć tutaj naszš małš cegiełkę.

Gdzie widzi pan rynki zbytu dla rozwišzania?

Wœród podmiotów, które w swojej działalnoœci wykorzystujš przemysłowe urzšdzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, a także systemy przeciwpożarowe. Tego typu urzšdzenia montowane sš w większoœci obiektów użytecznoœci publicznej. Mam tutaj na myœli œrednie i duże markety, galerie handlowe, placówki ochrony zdrowia i wiele, wiele innych. Mamy już pierwszych chętnych na wdrożenia, jest sporo firm, które wpisujš nasz projekt do wniosków unijnych.

Czy Podkarpacie to dobre miejsce do prowadzenia biznesu?

Mieszkamy w Kroœnie. To piękne miasto w sercu Beskidu Niskiego. Jest tutaj wszystko co potrzebne do życia, zabytki, urzekajšca przyroda, a droga do biura trwa œrednio 15 minut. Biznesowo pewnie lepsza jest Warszawa, ale nasz region, zwłaszcza Rzeszów, gospodarczo prężnie się rozwija i ma wiele do zaoferowania inwestorom.

Jest pan prezesem Stowarzyszenia Demokracja Obywatelska Równe Szanse. Jakie inicjatywy podejmujecie na Podkarpaciu i czy majš zwišzek z biznesem?

Stworzyliœmy to stowarzyszenie jako platformę dla naszej działalnoœci społecznej. Staramy się w kooperacji z innymi NGO pomagać w aktywizacji osób bezrobotnych, a także podnosić kompetencje zawodowe pracowników. Wiem, że ze względu na brak czasu robimy to w stopniu niewystarczajšcym. Ubolewam nad tym, bo bardzo mi zależy na tym, aby ta trochę zapomniana południowa czeœć województwa podkarpackiego obejmujšca Krosno, Jasło i Sanok rozwijała się równie dynamicznie jak częœć północna na czele z Rzeszowem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL