Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Rzeszowa i Podkarpacia

Połšczenia autokarowe po Bieszczadach

Aby obsługiwać połšczenia w Bieszczadach PKS Jarosław planuje zakup 30 autobusów.
Rzeczpospolita, Dariusz Majgier
ZnaleŸli się przewoŸnicy, którzy zajęli miejsce spółki Arriva. Teraz ich autobusy wożš mieszkańców i turystów w Bieszczadach.

Przez kilka lat to Arriva odpowiadała za transport autobusowy w czterech bieszczadzkich powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim i brzozowskim. Z końcem czerwca firma zakończyła tam działalnoœć, tłumaczšc decyzję długotrwałš nierentownoœciš oddziałów. Wczeœniej poinformowała o tym samorzšdy, a te zaczęły szukać następców dotychczasowego przewoŸnika. I większoœci to się udało.

PKS Jarosław obsługuje połšczenia autobusowe w powiecie bieszczadzkim oraz częœciowo w leskim. W pozostałych przewozami zajmujš się inne PKS i prywatne firmy.

– Inicjatywa obsługi powiatu bieszczadzkiego przez naszš spółkę wyszła ze strony samorzšdów lokalnych, którym zależało na dużym przewoŸniku z ugruntowanš pozycjš na rynku transportu zbiorowego – mówi Ireneusz Kochanowicz, prezes zarzšdu PKS Jarosław.

I tak PKS Jarosław od poczštku lipca realizuje przewozy w powiecie bieszczadzkim według rozkładu jazdy firmy Arriva. – Sukcesywnie go modyfikujemy, dostosowujšc do potrzeb pasażerów – zapewnia Kochanowicz.

Prezes PKS Jarosław dodaje, że firma na razie realizuje obsługę powiatu bieszczadzkiego, ale zależy jej na rozszerzeniu działalnoœci. – To pozostaje w obrębie naszego zainteresowania.

W zwišzku z rozszerzeniem działalnoœci na powiat bieszczadzki PKS Jarosław zamierza kupić co najmniej 30 autobusów różnej wielkoœci, które będš dostosowane do liczby pasażerów przewożonych na poszczególnych liniach. Przetarg jest w toku. Zwiększy się też zatrudnienie pracowników o kilkadziesišt osób.

Jak informuje „Rzeczpospolitš" Janusz Draguła, wicestarosta powiatu brzozowskiego, regularne przewozy na tym terenie po firmie Arriva przejęło siedmiu przewoŸników: w tym PKS w Kroœnie oraz szeœć firm prywatnych.

– Rynek przewozów pasażerskich jest na bieżšco monitorowany, a rozkłady jazdy sš dostosowywane do potrzeb pasażerów – zapewnia starosta Draguła. Przyznaje, że aktualnie dostępu do komunikacji nie ma jedna miejscowoœć na trasie Krzemienna–Nozdrzec. Rozszerzone usługi transportowe na terenie powiatu leskiego od kilku tygodni œwiadczy prywatna firma z Baligrodu.

- Zwiększyła się liczba linii regularnych przebiegajšcych poœrednio przez teren powiatu i obecnie przebiega tam łšcznie 15 linii komunikacyjnych – mówi Mariusz Hebda, kierownik wydziału komunikacji i drogownictwa w starostwie powiatowym w Lesku. Dodaje też, że większoœć kursów cieszy się zainteresowaniem klientów, ponieważ godzinowo zbliżone sš lub pokrywajš się z tymi, które były, a z których regularnie korzystali klienci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL