Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Rzeszowa i Podkarpacia

Województwo Podkarpackie chce rozwijać wysokie technologie

Port lotniczy Rzeszów–Jasionka to sztandarowy przykład projektu, który usprawnił komunikację z regionem.
FB Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”
Podkarpacie ma potencjał, aby rozwijać wysokie technologie. Pomóc ma w tym program Ministerstwa Rozwoju, Banku Œwiatowego i Unii Europejskiej.

Nikt nie ma wštpliwoœci, że podkarpacka Dolina Lotnicza jest jednym z najbardziej rozwiniętych technologicznie miejsc w Polsce. Jak to się więc dzieje, że nie pocišgnęła rozwoju całego regionu?

Pocišgnęła. Ale ten rozwój może być o wiele szybszy, jeœli zostanie przyspieszony poprzez bliższš współpracę wyższych uczelni i przedsiębiorstw. Ta współpraca także już istnieje, ale mogłaby mieć znacznie większy zakres.

Dlatego właœnie wybór województwa podkarpackiego do wspólnego programu Ministerstwa Rozwoju, Banku Œwiatowego i Unii Europejskiej nie był przypadkiem. Region ma wielki potencjał, a jego wykorzystanie, zwłaszcza w rozwoju technologii, może przyspieszyć rozwój nie tylko podkarpackiego, ale i Polski.

Infrastruktura to za mało

Nie wystarczy wybudować drogi i mosty, żeby jakiœ region mógł się naprawdę rozwijać. – Za unijne pienišdze w podkarpackim powstało wiele mostów i dróg. To bardzo ważne inwestycje poprawiajšce jakoœć życia w regionie. Ale same mosty i drogi nie wystarczš. To rozwój niezbędny, ale w starym stylu, widoczny, ale niewystarczajšcy. Tak samo, jak nie wystarczy budowanie szpitali, bo trzeba jeszcze mieć odpowiednie kadry do ich prowadzenia – mówi Carlos Pinerua, przedstawiciel Banku Œwiatowego na Polskę i kraje bałtyckie.

Województwo podkarpackie osišga relatywnie dobre wyniki w zakresie niektórych wskaŸników innowacji – czytamy w raporcie Banku Œwiatowego, który jest dokumentem o charakterze wdrożeniowym. W roku 2014 nakłady na działania badawczo-rozwojowe były porównywalne z poziomem krajowym i wynosiły œrednio 90 euro na głowę mieszkańca. Imponujšce jest w tym przypadku, że zaledwie siedem lat wczeœniej były one blisko pięciokrotnie niższe i wynosiły jedynie 20 euro. Dzięki temu wzrostowi w tej kategorii Podkarpacie zajmuje dzisiaj czwarte miejsce w kraju. Natomiast w kategorii prywatnych nakładów na badania i rozwój zajmuje nawet trzecie miejsce za Mazowieckiem i Małopolskiem.

To jest zachętš dla młodzieży. Inaczej niż w pozostałych regionach w podkarpackim roœnie liczba studentów, zwłaszcza tych uczšcych się na politechnice. W cišgu kilku ostatnich lat ich liczba zwiększyła się w takim tempie, że Rzeszów uplasował się na szczycie listy europejskich miast w kategorii liczby studentów na 1000 mieszkańców. Jest to blisko 50 tys. w mieœcie zamieszkanym przez 190 tys. mieszkańców.

Ekosystem już jest

Podkarpackie – zdaniem ekspertów Banku Œwiatowego – posiada już własny ekosystem, który wykazuje pięć konkretnych obszarów, w ramach których intensywnoœć procesu transferu technologii i współpracy w dziedzinie badań i rozwoju między uczelniami i firmami może ulec wzmocnieniu:

- wskaŸnik tworzenia technologicznych startupów,

- wzrost poziomu dochodów licencyjnych generowanych przez uczelnie, który sugeruje problemy z przekształcaniem własnoœci intelektualnej w sukces komercyjny,

- poprawa wykorzystania aparatury badań i rozwoju lokalnych uczelni do celów komercyjnych, a w konsekwencji wzrost przychodów osišganych z badań zleconych wykorzystujšcych tę aparaturę, zwiększenie zaangażowania lokalnych przedsiębiorstw, szczególnie tych poza Dolinš Lotniczš we współpracę na linii uczelnie–biznes,

- tworzenie systematycznych mechanizmów pozwalajšcych na przełożenie sukcesów studentów lokalnych uczelni w krajowych i międzynarodowych konkursach na sukces w dziedzinie przedsiębiorczoœci.

Eksperci Banku Œwiatowego uważajš również, że mimo bardzo wysokiego stopnia wykorzystania œrodków unijnych nadal występujš bariery finansowe, które ograniczajš szybki rozwój ekosystemu innowacji.

Efekty na uczelniach

Bank Œwiatowy zarekomendował utworzenie Podkarpackiego Centrum Innowacji (CPI), które pomoże połšczyć biznes z badaczami uczelnianymi. Miałoby ono za zadanie, między innymi, zwiększenie przychodów uczelni z licencjonowania rezultatów prac z dziedziny badań i rozwoju oraz okreœlonego podzbioru badań zleconych, a także podniesienia wskaŸnika stworzenia startupów bazujšcych na własnoœci intelektualnej. Zdaniem Banku Œwiatowego sš to kluczowe wskaŸniki, które będš definiować sukces CPI.

Zwiększenie przychodów z udzielonych licencji i badań zleconych może okazać się samonapędzajšcym biznesem: bo zwiększy potencjał badań i rozwoju oraz wzmocni etos przedsiębiorczoœci wœród badaczy.

Obecnie trzy lokalne uczelnie skupiajš się przede wszystkim na edukacji i badaniach podstawowych, a badania stosowane sš dopiero dalszym priorytetem. PCI pomoże także rozwijać innowacyjne projekty wysokiego ryzyka, które bazujš na pracach w dziedzinie badań i rozwoju prowadzonych na podkarpackich uczelniach.

Dlaczego innowacje

Dlaczego Bank Œwiatowy skupił się na rozwoju technologii i innowacjach? Bo jest to charakterystyczne dla tego regionu. Oczywiœcie jest także rozwinięta turystyka, jest rolnictwo. Wszystko się zgadza. Tyle że rozwinięte technologie mogš zapewnić prawdziwy skok rozwojowy. Pozostałe branże i tak będš się rozwijać, tym bardziej że i dla nich zwiększy się rynek.

Carlos Pinerua jest optymistš, wierzy, że podkarpacki program, w który Bank Œwiatowy się zaangażował, zakończy się sukcesem. – Jestem pod wrażeniem wielkiego zaangażowania wszystkich stron, a zwłaszcza lokalnej społecznoœci. Wysoki jest też poziom wykształcenia. W Polsce robi na mnie wrażenie przedsiębiorczoœć, jakš mało gdzie się spotyka. A to właœnie jest podstawa, jeœli jakiœ kraj bšdŸ region chcš się rozwijać. Trzeba tylko wskazać, jakie sš narzędzia, które ten rozwój przyspieszš – ocenia przedstawiciel Banku Œwiatowego.

Bo innowacje niosš ze sobš wyższš produktywnoœć, a to przekłada się na większš konkurencyjnoœć firm, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Uczelnie zyskajš nowych klientów, a więc będš bogatsze. Łatwiej będzie przycišgnšć do regionu inwestorów. Dla studentów pojawiš się atrakcyjne możliwoœci zatrudnienia, a œrodowisko młodych przedsiębiorców uzyska wsparcie. Dodatkowo jeszcze dyplomy lokalnych uczelni zyskajš na wartoœci. Firmy będš miały łatwiejszy dostęp do innowacji i uczelnianych działów badań i rozwoju. Bogatszy będzie region, bo zwiększš się wpływy podatkowe. Ile z tych szans rzeczywiœcie zostanie wykorzystanych, dowiemy się już za trzy lata.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: d.walewska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL