Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Klaster pod napięciem

Przyszłoœć produkcji energii to nie tylko Ÿródła odnawialne, ale również energetyka rozproszona
shutterstock
Jeszcze w tym miesišcu powołany zostanie do życia ostrowski klaster energetyczny, zrzeszajšcy lokalnych producentów, dystrybutorów i odbiorców energii.
Klaster, który jako jeden z trzech podmiotów z całej Polski weŸmie udział w pilotażu Polskiej Izby Magazynowania Energii, ma skierować miasto w stronę samowystarczalnoœci energetycznej oraz uruchomienia lokalnego handlu energiš elektrycznš z pominięciem wysokich opłat przesyłowych. – Obecnie mamy do czynienia z sytuacjš, w której odbiorcy płacš stosunkowo wysokš cenę za energię elektrycznš, a przedsiębiorcy, którzy jš produkujš, odsprzedajš pršd zakładom energetycznym za bardzo niskš cenę. Idea klastra energetycznego polega na tym, by móc pominšć poœrednika i zaopatrywać się w pršd „u siebie" – mówił Marek Kolasiński, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim, gdy w czerwcu podpisywano list intencyjny w sprawie pilotażu. Dokument – oprócz niego – podpisali prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek oraz Krzysztof Kochanowski, prezes Polskiej Izby Magazynowania Energii.

Różne Ÿródła

– Rozwišzania, które zostanš w naszym mieœcie wypracowane, będę póŸniej służyć innym samorzšdom. Pienišdze dziœ wydawane na energię elektrycznš trafiajš do firm zewnętrznych. Po uruchomieniu klastra energetycznego częœć z tych pieniędzy pozostanie w Ostrowie Wielkopolskim i będziemy mogli przeznaczać je na kolejne inwestycje i rozwój naszego miasta – przekonywała prezydent Beata Klimek.
– W programie pilotażowym będziemy realizować projekty z Ostrowa Wielkopolskiego, Oławy i Gliwic. Rozpoczniemy od opracowania studium wykonalnoœci i dopiero na podstawie jego wyników okreœlimy proces inwestycyjny, a co za tym idzie, okres realizacji – deklarował Krzysztof Kochanowski. Największym producentem energii elektrycznej w Ostrowie Wielkopolskim jest obecnie Ostrowski Zakład Ciepłowniczy (OZC). Wœród jego odbiorców niebawem ma się znaleŸć Miejski Zakład Komunikacji, który właœnie energiš wyprodukowanš przez OZC będzie ładował autobusy elektryczne. Od końca ubiegłego roku energię elektrycznš produkuje także Oczyszczalnia Œcieków w Ršbczynie. Nadwyżki energii odsprzedaje. – Zależy nam, aby maksymalnie zwiększyć produkcję energii na terenie miasta przez rozbudowę elementów wytwórczych oraz sieci dystrybucyjnej. Planujemy między innymi uruchomienie produkcji energii z biogazu przy sortowni œmieci, mamy też gotowš dużš koncepcję budowy farmy fotowoltaicznej, jesteœmy również otwarci na dostawców prywatnych – wyjaœniał prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego. Pod koniec lipca chęć udziału w ostrowskim klastrze deklarowało ok. 50 podmiotów.

Rozbudowa sieci

Program pilotażowy pozwoli na testowanie nowych technologii. Dla Ostrowa to szansa na dodatkowe pienišdze zwišzane z ich wdrażaniem. Jak informujš przedstawiciele miasta – pierwsza pula unijnych pieniędzy ma zostać rozdysponowana jeszcze w tym roku. – Zakładamy wykorzystanie œrodków przeznaczonych na wdrażanie nowych technologii oraz szeroko rozumianš optymalizację energetycznš. Œrodki te mogš zostać przeznaczone np. na projekty zwišzane z nowymi Ÿródłami wytwórczymi i rozbudowš sieci energetycznych, które zamierzamy realizować w ramach ostrowskiego klastra energetycznego. Już dziœ robimy wszystko, aby jak najlepiej przygotować się do aplikacji – informuje Karolina Krawczyk z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL