Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Termomodernizacja zabytków tylko z pozwoleniem na budowš oraz zgodš konserwatora

Ocieplanie zabytkowego budynków styropianem może być uznane za samowolę budowlanš.
AdobeStock
Termomodernizacja zabytkowych budynków będzie wymagać pozwolenia na budowę i uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Częœciš programu „Polska bez smogu" będzie termomodernizacja, która będzie wyzwaniem dla władz samorzšdowych i dla właœcicieli domów. Według szacunków blisko 4 mln budynków wymaga ocieplenia œcian i wymiany okien. Czekajš na to nie tylko budynki komunalne, ale również prywatne domy. Wiele z nich ma już swoje lata, a niektóre to obiekty zabytkowe. Wtedy obowišzujš szczególne procedury, na które inwestorzy muszš zwrócić szczególnš uwagę. Wskazuje na to niedawny wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego, zamykajšcy ostatecznie sprawę docieplenia wielorodzinnej kamienicy w Chełmży w woj. kujawsko-pomorskim.

Latem 2009 r. jej współwłaœciciele ocieplili 8-cm warstwš styropianu i wyprawš elewacyjnš bocznš œcianę domu o powierzchni 35,4 mkw. Na wykonanie takich robót do wysokoœci 12 m nie potrzeba pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie. Okazało się jednak, że budynek z 1906 r., który był dawniej siedzibš okręgowego inspektora szkolnego, w miejscowym planie zagospodarowania znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i został wymieniony w wykazie obiektów o wartoœciach historyczno-kulturowych. Dla robót budowlanych w takich budynkach przepisy wymagajš pozwolenia na budowę, uzgodnionego z konserwatorem zabytków.

Wojewódzki konserwator zabytków stwierdził, że w wyniku termomodernizacji pod warstwš styropianu znalazł się ceglany wystrój i charakterystyczne zdobienia elewacji, obramowania okien, drzwi, cokołu i narożników, typowe dla tej częœci miasta. Zdaniem konserwatora budynku nie można ocieplać od zewnštrz, lecz tylko stosujšc wewnętrzne systemy. Miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza wprawdzie restaurację i modernizację technicznš obiektów o walorach historyczno-kulturowych, ale pod warunkiem zachowania struktury budynków, detali architektonicznych, historycznego wystroju wnętrz i uzgodnienia planowanych robót z konserwatorem zabytków. Takiego uzgodnienia nie było, wobec czego termomodernizacja, wykonana bez pozwolenia na budowę, a nawet bez zgłoszenia, jest samowolš budowlanš. Konserwator stwierdził, że należy usunšć samowolnie nałożonš warstwę styropianu i oczyœcić oraz uporzšdkować elewację. Zgodnie z jego opiniš powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Toruniu wydał nakaz doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Bydgoszczy uwzględnił jednak skargę właœcicieli nieruchomoœci. Stwierdził, że aby wydać nakaz doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego, należy najpierw ustalić, jaki był ten stan – co całkowicie tu pominięto. Wojewódzki konserwator zabytków odmówił uzgodnienia wykonanych robót, a minister kultury i dziedzictwa narodowego utrzymał tę decyzję w mocy. Stwierdził, że współwłaœciciele nieruchomoœci przeprowadzili prace dociepleniowe bez uzyskania pozytywnej opinii konserwatora zabytków. Takš ocenę podtrzymał również Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie, oddalajšc skargę inwestorów. Ostatnim akordem stał się wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 16 stycznia tego roku, oddalajšcy skargę kasacyjnš współwłaœcicieli nieruchomoœci. Takie zakończenie sprawy oznacza, że niezależnie od czasu, w którym ma być zapoczštkowana termomodernizacja na dużš skalę, współwłaœciciele nieruchomoœci w Chełmży będš zdejmować styropian ze œcian.

sygn. II OSK 1180/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL