Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Samo zawiadomienie to za mało, by karać

Fotorzepa/Radek Pasterski
W strefach płatnego parkowania nie zawsze płaci się za postój auta.

Opłaty za parkowanie w płatnych strefach często sš powodem sporów i goszczš na wokandzie sšdowej.

Tym razem chodziło o karnš, dodatkowš opłatę. Żšdały jej władze Szczecina od właœcicielki samochodu, która rzekomo zaparkowała w strefie płatnego parkowania i nie zapłaciła za postój swojego auta. Przeciwko niej wytoczono postępowanie egzekucyjne. Prezydent Szczecina wystawił tytuł wykonawczy. Mieszkanka Szczecina broniła się, że opłata za parkowanie nie obowišzuje w każdym miejscu strefy płatnego parkowania, ale tylko w tych wyraŸnie wyznaczonych. Tymczasem ona parkowała tam, gdzie żadnych opłat nie było.

Wniosła więc odwołanie do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Jej zdaniem władze miasta błędnie przyjęły, że wyznaczone miejsce do parkowania obejmuje cały obszar strefy płatnego parkowania pomiędzy znakami D-44 i D-45. Nie uwzględniły też jej wniosku o zobowišzanie prezydenta do przedstawienia zdjęć pozwalajšcych jednoznacznie potwierdzić zasadnoœć dochodzonego roszczenia. Przypomniała też, że organ egzekucyjny może prowadzić postępowanie wyjaœniajšce w toku egzekucji na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ jest to jedyna możliwoœć obrony swoich praw przez dłużnika. SKO utrzymało w mocy tytuł wykonawczy. Wówczas właœcicielka samochodu wniosła skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Szczecinie, ale ten był podobnego zdania co SKO. Natomiast Naczelny Sšd Administracyjny uważał inaczej. Uchylił wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

NSA uznał, że organy egzekucyjne nie udowodniły w wystarczajšcy sposób istnienia obowišzku podlegajšcego egzekucji. Kontrolerzy nie wykonali zdjęć, nie dysponowali również zapisami z monitoringu, które potwierdziłyby, że mieszkanka Szczecina postawiła samochód strefie płatnego parkowania na wyznaczonym miejscu i nie zapłaciła.

Jedynym dowodem w sprawie jest zawiadomienie o nieopłaconym postoju, którego oryginał umieszczono za wycieraczkš samochodu.

W zawiadomieniu powinny być konkretne dane: ulicy postoju, godzina sporzšdzenia zawiadomienia, nr rejestracyjny i marka pojazdu, data (dzień, miesišc, rok) oraz numer służbowy inspektora i jego podpis. Tymczasem WSA nie dokonał właœciwej analizy zawiadomienia. W tym też konkretnie wypadku było ono lakoniczne i nie zawierało wszystkich niezbędnych elementów.

W ocenie NSA nie do zaakceptowania jest stanowisko, że cała strefa płatnego parkowania może być uznana za „miejsce wyznaczone" w rozumieniu przepisu art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

WSA, rozpoznajšc sprawę ponownie, zwišzany był wytycznymi NSA. Tym razem uznał, że zarzut naruszenia wspomnianego przepisu jest trafny. Utworzenie strefy płatnego parkowania wišże się z obowišzkiem wyznaczenia w tej strefie miejsc do parkowania pojazdów, a opłaty pobiera się wyłšcznie za postój w wyznaczonym w strefie miejscu.

sygn. I SA/Sz 1043/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL