Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Ludwik Węgrzyn, prezes Zwišzku Powiatów Polskich: Dajmy samorzšdom więcej swobody

Ludwik Węgrzyn od trzech lat jest prezesem Zwišzku Powiatów Polskich. Ekspert Komisji Wspólnej Rzšdu i Samorzšdu Terytorialnego oraz członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej, starosta bocheński. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Rzeczpospolita/Krzysztof Wellman
Ten rzšd jest najbardziej antysamorzšdowy. Chce wszystko upaństwowić, nie bioršc za to jednak odpowiedzialnoœci – mówi Ludwik Węgrzyn, prezes Zwišzku Powiatów Polskich.

Rz: Powiedział pan niedawno, że jeszcze nigdy nie było tak antysamorzšdowej władzy jak obecnie. Mówił pan też o pogardzie, z jakš obecny rzšd podchodzi do samorzšdów. Skšd takie ostre oceny?

Ludwik Węgrzyn: Jeżeli kierownictwo obecnej władzy zaczyna rozmowę o ludziach samorzšdu, że to jest patologia, to jak można rozumieć te słowa?

Może chodzić o konkretne przypadki.

Takie się sporadycznie zdarzajš. Do ich policzenia wystarczy jednak palców u dwóch ršk, a mamy 2478 gmin, 314 powiatów ziemskich i 66 powiatów grodzkich, plus 16 województw. Nawet wœród 12 apostołów był jeden Judasz. Nie ma tak, że wszyscy sš idealni, natomiast nie można pod wspólny mianownik podcišgać wszystkich.

Pracuję i działam w samorzšdzie od poczštku, w różnych miejscach. Byłem wójtem, starostš, prezesem regionalnej izby obrachunkowej. Posiadam więc jakšœ wiedzę. Od momentu powstania samorzšdu, może najmniej za rzšdu Tadeusza Mazowieckiego, narastał opór władz centralnych. To jest bronienie własnego imperium.

Po drodze była jednak reforma samorzšdowa, podobno najbardziej udana ze wszystkich dużych reform.

Ale to było właœnie za czasów Mazowieckiego. Udało się to wielkim ojcom samorzšdu – Walerianowi Pańce, Jerzemu Regulskiemu, Michałowi Kuleszy. To byli ludzie, którzy mieli wizję samorzšdu i potrafili przekuć jš na przepisy prawa oraz wdrożyć w życie. Samorzšd nie jest bytem samoistnym. To jest konstrukcja prawna, która powstała z mocy suwerena i która działa w granicach zakreœlonych przez suwerena.

Konstrukcja gminy była jednym z najlepszych rozwišzań. Zadaniem gminy jest wszystko, z wyjštkiem tych zadań, które przepisem rangi ustawowej zostanš przekazane innej jednostce. Gdy dziesięć lat po wprowadzeniu w życie gmin tworzono powiaty, ustawodawca odwrócił sytuację. Powiat ma tylko takie zadania, które sš okreœlone w ustawie. Nie ma dowolnoœci w powiecie. Robię tylko to, co mi kazali.

Może dlatego powiaty stajš się coraz częœciej obiektem ataków. Andrzej Sadowski z Centrum im. Adam Smitha powiedział, że „powiaty nam się nie udały". Takich głosów jest dużo. Może nie warto umierać za powiat?

Warto. 5 czerwca minie 20 lat od czasu, gdy Sejm uchwalił ustawę o samorzšdzie powiatowym. To nie starosta czy rada powiatu, tylko ustawodawca powiedział, że powiaty majš wykonywać zadania z zakresu budownictwa i architektury, komunikacji, wydawania praw jazdy, rejestracji pojazdów, majš prowadzić państwowy zasób geodezyjny itd.

Kilka lat temu organ państwowy uchwalił wysokoœć odpłat za tzw. karty pojazdów, wprowadzajšc obowišzek uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokoœci 500 zł. Ktoœ zaskarżył to do Trybunału Konstytucyjnego i w wyroku stwierdzono, że rozporzšdzenie ministra jest niezgodne z prawem. I po dwóch latach powiaty majš obywatelom zwracać te 500 zł z odsetkami; pienišdze, które stanowiły dochody własne powiatu. To absurd, tak nie da się pracować.

Jest też strona wydatkowa. Co to sš zadania powiatu? To dom starców, dom dziecka, specjalny oœrodek szkolno-wychowawczy, szkoła specjalna, szpital, centrum pomocy rodzinie. Kilka lat temu jeden z ministrów sugerował racjonalizację wydatków. Zapytałem, czy mam nie dawać dzieciom w domu dziecka œniadania, a seniorom kolacji.

Zawsze można zwolnić częœć urzędników.

Jeżeli zwolnię urzędników np. w dziale komunikacji, to kolejki będš jeszcze dłuższe. Można więc zmniejszyć liczbę urzędników, ale z pełnš œwiadomoœciš, że coœ nie będzie realizowane. Błędem systemowym funkcjonowania całego samorzšdu, nie tylko powiatu, jest brak standardów usług publicznych. Na przeciętny 80-tysięczny powiat ziemski potrzeba przykładowo dziesięć osób. Ustalmy więc, że na wydanie tysišca pozwoleń na budowę potrzeba tylu urzędników. To sš jednakowe czynnoœci. Formularz pozwolenia na budowę jest taki sam w Białymstoku i we Wrocławiu. To da się skwantyfikować. Tylko wtedy byœmy zobaczyli, ilu urzędników powinno być naprawdę.

Proszę też popatrzeć na finanse publiczne samorzšdu terytorialnego. To jest specyficzna forma liczenia. W samorzšdzie nie ma kosztów. W budżecie sš dochody i wydatki, przychody i rozchody. Nikt nie liczy kosztów. To dzisiaj zaczyna wychodzić.

Czyli jest gdzieœ błšd systemowy.

Tak, przede wszystkim w braku standardów. Nawet gdybyœmy mieli nie umierać za powiaty, ktoœ musi ich zadania wykonywać. Niestety, nie ma pieniędzy na drogi, szkoły, szpitale. Same zadania deficytowe. Gdy przejmowaliœmy w 1999 i 2000 r. obiekty po byłych szpitalach, to wszystko było na głębokim minusie. Obecnie 80 proc. szpitali powiatowych wyszło z problemów finansowych, równoczeœnie poprawiajšc bazę. Miliardy złotych włożono w obiekty placówek służby zdrowia, bo to najważniejsze zadanie powiatu. I nagle powstaje sieć szpitali – ktoœ tworzy system, a kto inny ponosi odpowiedzialnoœć. Nikt nie pytał powiatów, czyli właœcicieli, co myœlš, tylko resort zadecydował, czy szpital wchodzi do sieci, czy wypada. Jak wypada, to znaczy, że jesteœ złym starostš. Od 1 kwietnia wchodzš podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5,35 proc. Z subwencji oœwiatowej dostanę na ten cel 185 tys. zł. A żeby dać wszystkim, co im się będzie należeć, potrzebuję 750 tys. zł.

Skšd pan weŸmie resztę?

Nie wiem. Około 14–15 proc. budżetu powiatu to sš dochody własne z innych Ÿródeł. Ale na te pienišdze jest wielu chętnych.

Być może powiatów jest za dużo i powinno się tworzyć większe jednostki, które byłyby wydolniejsze od strony finansowej?

Nigdy nie broniliœmy samej liczby powiatów. Zwišzek Powiatów nigdy nie przyjšł takiego stanowiska, że za wszelkš cenę musi być 314 powiatów ziemskich. Jesteœmy za tym, by racjonalizować ich liczbę. Kilka lat temu premier Waldemar Pawlak zadał mi podobne pytanie: czy można zlikwidować połowę powiatów, ograniczyć ich liczbę do 150. Odpowiedziałem, że można zlikwidować wszystkie, natomiast trudno będzie zlikwidować połowę.

A jeœli dzisiaj pojawiłby się pomysł znaczšcego zmniejszenia liczby powiatów, jak można by to najlepiej zrobić?

Dajmy ludziom szansę, żeby się dogadali samodzielnie na dole. Przy tworzeniu powiatów w 1998 r. powstało wiele takich, których wczeœniej nie było. Nigdy nie było powiatu tatrzańskiego, powiatu w Wieliczce itd. Najlepiej zapytać ludzi. Odgórne decyzje administracyjne sš skuteczniejsze i szybsze do przeprowadzenia. Ale czy lepsze? Nie wiem. Zapytajmy więc ludzi, czy możliwe jest np. w Małopolsce połšczenie kilku powiatów.

Może powiat, pełnišcy przecież bardzo konkretne funkcje, powinien istnieć w większym stopniu w ramach e-administracji?

Robimy to. Tylko że np. w powiecie nowotarskim jest 700 tys. działek geodezyjnych. Zrobienie ich cyfrowej mapy zajmie lata. Potrzebne sš też pienišdze, tego nie da się zrobić bez œrodków.

Była minister cyfryzacji Anna Streżyńska uzdrawiała niedawno system CEPiK. Od 12 listopada to właœciwie nie funkcjonuje. Przez 20 lat nie miałem w powiecie problemu z wydziałem komunikacji, oczekiwanie trwało tam od 30 minut do dwóch godzin. W tej chwili zapisuje się za trzy tygodnie, bo system CEPiK 2 nie zadziałał.

Sš u mnie przedsiębiorcy, którzy pobrali w leasing samochody, ale stojš one na placach nieużywane przez miesišc. W końcu pozwš mnie do sšdu i przegram, bo przecież nie z własnej winy oni ponoszš straty.

Trzeba też dać samorzšdom więcej swobody. Ten rzšd jest najbardziej antysamorzšdowy, bo chce wszystko upaństwowić, nie bioršc za to jednak odpowiedzialnoœci.

Profesor Jerzy Buzek stwierdził, że samorzšdom powiatowym najpierw zabiera się pienišdze, potem kompetencje, a wreszcie mówi, że sš niepotrzebne.

Dokładnie. Dlatego zostawmy to, nie psujmy. Co do liczby powiatów – możemy rozmawiać. Zgłoszę nawet ten temat na najbliższym posiedzeniu Zwišzku Powiatów Polskich: czy nie należałoby się zastanowić nad redukcjš iloœci powiatów, tak żeby jak najmniej szkód narobić.

Jak pan ocenia nowš ordynację wyborczš?

Nie podobało mi się, że prezydent podpisał nowš ordynację, ale to już pozamiatane.

Przy powiatach niewiele się zmienia. Pozostał ustrój, gdzie wybory starosty sš poœrednie. Zmieniło się, niekoniecznie racjonalnie, ograniczenie możliwoœci startowania równoczeœnie np. na wójta i do powiatu. To eliminuje sporš grupę osób aktywnych społecznie, z okreœlonš wiedzš i doœwiadczeniem.

Najbardziej efektywny wiek, żeby zostać burmistrzem, wójtem, to 30–35, może 40 lat. 35-latek startuje, wygrywa, urzęduje dwie kadencje. Ma 45 lat i co dalej? Otwieram ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalnoœci gospodarczej przez osoby pełnišce funkcje publiczne i okazuje się, że u siebie w gminie, nawet w mieœcie powiatowym, taki człowiek nie ma prawa żyć. 45-letni, wykształcony, doœwiadczony i zaangażowany człowiek. Ustawa zabrania mu właœciwie gdziekolwiek podjšć pracę.

Już u nas, w Małopolsce, odwołano hurtem wszystkich komendantów powiatowej i państwowej straży pożarnej bez względu na wiek. Większoœć z nich załapała się na emeryturę. Polskę stać, żeby tacy ludzie szli w odstawkę?

Dużo ludzi mogłoby zasiadać w radzie powiatu, ale nie chcš, żeby im ktoœ grzebał w portfelu. Dziękujš, bo wymagane sš oœwiadczenia majštkowe. Na prowincji wszystkie pisemka czy portale internetowe co najmniej dwa–trzy razy w roku publikujš, ile to ma wójt, burmistrz czy radny.

Teraz dojdzie jeszcze bibliotekarka.

Dojdzie też dramat z komisjami orzekajšcymi o niepełnosprawnoœci. Ktoœ sobie wymyœlił, że wszyscy: lekarz, psycholog, socjolog, pracownik społeczny, którzy sš w komisji orzekajšcej, muszš składać oœwiadczenia majštkowe. Nie ma piękniejszego uczucia niż bezinteresowna zawiœć. Zobaczycie panowie, co się będzie działo z zamówieniami publicznymi, jeżeli te przepisy przejdš. Każdy, kto dotyka zamówień publicznych, np. opracowujšc na zlecenie specyfikację istotnych warunków zamówienia, będzie musiał składać oœwiadczenia majštkowe.

Rozumiem, że starosta powinien je składać, wójt i burmistrz też. Wyżsi urzędnicy wydajšcy decyzje sš również poza dyskusjš. Ale radny?

Zostańmy przy finansach, ale w większej skali: jak wyglšdajš finanse powiatów?

Wszyscy się podniecamy ustawš o finansach publicznych. To jest dopiero połowa finansów publicznych, częœć wydatkowa. Ta ustawa opisuje, w jaki sposób wydawać pienišdze. Całkiem z boku została ustawa z 2003 r. o dochodach jednostek samorzšdu terytorialnego, czyli skšd te pienišdze się biorš.

Dochody powiatu to: udział w podatkach i daninach publicznoprawnych, subwencje, dotacje (generalnie celowe) i dochody własne. Dominujšcš częœć tych dochodów stanowiš subwencje. Szczególnie subwencja w częœci oœwiatowej, która wynosi zazwyczaj 38–45 proc. całoœci budżetu.

Jakš częœciš tego wszystkiego rozporzšdza powiat?

Subwencja jest z zasady ogólna. Na dobrš sprawę rada powiatu może z niš zrobić, co się jej żywnie podoba, przynajmniej teoretycznie. Faktycznie 25–27 proc. œrodków, którymi dysponuje powiat, jest dyspozycyjna.

Poza tym ustawa o finansach publicznych mówi o œrodkach na rozwój. Na wydatki majštkowe pienišdze powinny pochodzić z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich albo ze œrodków zwrotnych.

Zadłużenie powiatów jest relatywnie niewielkie. Ustawodawca dopuszcza zadłużenie do 60 proc. wielkoœci budżetu, a większoœć powiatów oscyluje między 30 a 40 proc. U mnie w Bochni to zadłużenie wynosi 37 proc. Do 60 proc. mam spory margines, ale byłbym nieodpowiedzialny, gdybym się nadmiernie do niego zbliżył.

Skšd ta dobra sytuacja finansowa? Dostajecie więcej pieniędzy od państwa?

Zaczšłem od krytyki rzšdu, ale muszę przyznać, że relacje finansowe w ostatnich trzech latach poprawiły się. Mówię o pienišdzach, które trafiajš do samorzšdów.

Nie znaczy to, że jest tak słodko. Zawarliœmy np. na poczštku kadencji rzšdu porozumienie z ministrem Adamczykiem, że będzie 1 mld zł na program napraw i remontów dróg powiatowych i gminnych. Ale zamiast 1 mld zł co roku jest to 800 mln zł. Jest jeszcze jeden wymysł – konkursy na realizację zadań w ramach tego programu. To jest chore.

Dlaczego?

Dostaje pienišdze ten, kto ma największš liczbę punktów, a daje się je za abstrakcyjne rzeczy. Chcšc np. zrobić drogę przez jednš z wsi w ramach cišgu drogowego, trzeba spełnić warunek, że przy szkole na przejœciu ma być oœwietlenie elektryczne. Ale to jest mała wiejska szkółka, która kończy lekcje o godzinie 13 czy 14. Muszę jednak za 200 tys. zł zrobić nikomu niepotrzebne oœwietlenie uliczne. Inny przykład: ktoœ wymyœlił, że chodnik musi mieć 2,18 m szerokoœci. Tylko po co na wsi 2-metrowy chodnik?!

Kolejny kwiatek: muszę zrobić kosztowny raport o oddziaływaniu tego chodnika na œrodowisko. Trzeba mieć dużš dozę wyobraŸni, żeby coœ takiego wprowadzić. Jak się takie techniczne absurdy zsumuje, to mi nagle w budżecie brakuje 2 mln zł.

A jest jeszcze jeden problem. Boom inwestycyjny w roku bieżšcym we wszystkich rodzajach samorzšdów, w tym w powiatach, będzie duży. Uruchomiono œrodki unijne i tych pieniędzy spłynęło dosyć dużo. To wywołało okreœlone problemy. Barierš jest np. wzrost kosztów realizacji inwestycji. Miałem zamiar zbudować 3,5 km drogi. Po otwarciu ofert – wpłynęła jedna – okazało się, że w stosunku do kosztorysu z paŸdziernika 2017 r. jest o 120 proc. droższa.

Z takimi problemami zmaga się dziœ wiele samorzšdów.

Zgadza się. Ja będę musiał unieważnić przetarg, ale jak rozpiszę drugi, to pewnie różnica będzie sięgała 150 proc. Wzrost kosztów, w tym cen materiałów, jest lawinowy. Nie potrafię tego zrozumieć. Jeżeli chcę zlecić opracowanie projektu na przyszłoœć i koszt tego opracowania jest wyższy niż przewidywany koszt realizacji inwestycji, to jest chore.

Mamy rok wyborczy. Co może być największym wyzwaniem?

Utworzenie i zabezpieczenie instytucji zwišzanych z wyborami. Jeżeli ktoœ wymyœlił nabór i zatrudnienie korpusu urzędników wyborczych, wysoko opłacanych, to ktoœ musi te koszty ponieœć.

PKW przestrzega, że nie stać nas na wybory.

Gmina organizuje lokale wyborcze i ludzi. Muszš być też do tego urzędnicy, którzy technicznie to obsłużš. Ktoœ wymyœlił system nagrywania i transmitowania wyborów. Jeżeli w powiecie mam 105 wsi plus dwa miasta, to będzie co najmniej 110 komisji wyborczych. Muszę znaleŸć pienišdze na 110 urzšdzeń nagrywajšcych i transmitujšcych. Nie mam pojęcia, ile to będzie kosztować. Ale jeœli pomnoży się to przez ponad 300 powiatów w Polsce, to niezły biznes wychodzi.

Wybory będš drogie, więc do wybranych wyborca będzie mógł mówić „najdroższy".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL