Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Rewitalizacja to leczenie, a nie operacja plastyczna

Szczeciński projekt rewitalizacji Œródodrza to jeden z najciekawszych w Polsce planów przywracania życia na zdegradowanych terenach.
materiały
Rozwój miast to nie tylko nowe inwestycje, ale i przywracanie życia obszarom, które przez lata niszczały lub też utraciły swoje funkcje. Zarzšdzanie takš zmianš to ogromne wyzwanie dla samorzšdów.

Rewitalizacja obszarów miejskich nie polega jedynie na remontach budynków i infrastruktury w zaniedbanych częœciach miasta. To proces łšczšcy różne grupy – mieszkańców, przedsiębiorców, instytucje, organizacje pozarzšdowe – wokół inwestycji, które pomogš w rozwišzaniu problemów społecznych. Według podręcznikowych definicji ożywiany obszar nie powinien obejmować więcej niż 20 procent powierzchni miasta i mieœcić więcej niż 30 procent mieszkańców. To może być jedna dzielnica, ale też kilka odrębnych miejsc. Takich działań, na mniejszš lub większš skalę, jest podejmowanych coraz więcej. Tym bardziej że dobre pomysły samorzšdowców mogš liczyć na unijne dofinansowanie, a rewitalizacja nie jest operacjš taniš. Trzeba jednak uważać, bo nieprzemyœlane działania mogš prowadzić do zjawiska gentryfikacji – tworzenia enklaw na zaniedbanych obszarach, które jeszcze bardziej podkreœlajš, a nie niwelujš niekorzystne zjawiska społeczne.

Z Fabrycznej w œwiat

Kiedy mowa o rewitalizacji obszarowej, na myœl przychodzi Nowe Centrum Łodzi – inwestycja spektakularna nie tylko w krajowej, ale też w œrodkowoeuropejskiej skali. „Wykreowanie centrum, które stanowić będzie miejsce rozrywki i kultury, z bogatš ofertš spędzania wolnego czasu. Skoncentrowana będzie tu w dużej mierze funkcja kulturalna (...) umożliwiajšca organizowanie imprez na dużš skalę oraz wzmacniajšca znaczenie znajdujšcych się w niedalekim sšsiedztwie ważnych instytucji kultury, takich jak: Teatr Wielki czy Filharmonia Łódzka" – zapisano w uchwale Rady Miasta.

Pomysł 100-hektarowego NCŁ – wydzielonego ulicami Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowskš – wišzał się ze staraniami miasta o organizację wystawy Expo w 2022 r. Dlatego już w roku 2007 Rob Krier – ceniony luksemburski architekt, urbanista i planista – przedstawił projekt dobrze skomunikowanej dzielnicy łšczšcej kulturę, biznes i handel.

Ostatecznie Expo 2022 odbędzie się w Buenos Aires, jednak łódzkie wysiłki nie poszły na marne – od grudnia 2016 r. działa przebudowany dworzec ŁódŸ Fabryczna (w zamyœle węzeł łšczšcy komunikację kolejowš, miejskš, samochodowš i rowerowš), kończy się modernizacja budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej przy ul. Targowej – dziœ mieœci się tu instytucja EC1 ŁódŸ – Miasto Kultury. Od poczštku roku w murach XIX-wiecznej elektrowni działa Centrum Nauki i Techniki, wczeœniej zadomowiły się tu m.in. instytucje zwišzane z filmem. Jesieniš, u zbiegu Knychalskiego i Składowej, otwarto pierwszy biurowiec – Nowš Fabrycznš.

Plan sięgajšcy roku 2030 zakłada zmianę funkcji terenów poprzemysłowych i kolejowych (m.in. dzięki sprowadzeniu dworca Fabryczna pod ziemię), stworzenie cišgu przestrzeni publicznych od ul. Piotrkowskiej do pl. Dšbrowskiego oraz twórcze wykorzystanie zabytkowej tkanki urbanistycznej (teren na zachód od ul. Kilińskiego to obszar gęstej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku wymagajšcej intensywnych remontów i uzupełnień). W ujęciu społecznym NCŁ ma pomóc w aktywizacji gospodarczej (z wyłšczeniem produkcji przemysłowej), zapewnić przestrzenie pod inwestycje, stworzyć miejsca pracy, poprawić funkcjonalnoœć systemu komunikacyjnego, zwiększyć bezpieczeństwo.

Łšczny budżet ponad 50 inwestycji publicznych na tym terenie oszacowano na blisko 3 mld złotych. Jeœli wierzyć w powodzenie tego planu wsparte zapewnieniami prezydent Hanny Zdanowskiej, obserwujemy poczštek długotrwałej, ale obiecujšcej pod względem efektów operacji na sercu miasta.

Tramwajem na wyspę

Plany przez wielkie P ma także Szczecin. Miasto szuka pomysłu na zagospodarowanie 200 hektarów Œródodrza – terenu obejmujšcego Wyspę Grodzkš, Łasztownię wraz z obszarem Portu Wolnocłowego, Kępę Parnickš i Wyspę Zielonš.

Głównym celem zmian jest takie zintegrowanie wysp z resztš miasta, by przycišgnęły mieszkańców. Jak podkreœlił Jarosław Bondar, architekt miasta, działania zmierzajšce do realizacji tego celu zostały już zainicjowane i polegajš m.in. na przekształceniach układu drogowego oraz decyzjach o lokalizacji i kształcie mostu Kłodnego, który połšczy Łasztownię z ulicš Jana z Kolna. Wizualizacja nowego mostu ukazuje jasnš konstrukcję ze 100-metrowym, nieco pochylonym pylonem.

Na nowym Kłodnym, obok ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego, przewidziano także tramwaj, dzięki czemu pracownicy i mieszkańcy nowych budynków zyskajš dostęp do komunikacji publicznej. Dziœ na wyspie dominujš samochody, ale miasto uruchomiło tu już stację roweru miejskiego i zamierza stawiać na rozwišzania bardziej ekologiczne. – Chcielibyœmy, by ten most był pierwszym elementem, który zostanie zbudowany w ramach projektu – zapowiedział prezydent Piotr Krzystek podczas prezentacji koncepcji i wizualizacji mostu w 2015 r. – Wracamy do historycznego układu połšczeń. Trasa Zamkowa będzie służyć tylko tranzytowi, nowy most przywróci Łasztownię miastu.

Bo Łasztownia od zawsze ułatwiała przeprawę przez Odrę – tędy prowadził najstarszy szlak komunikacyjny łšczšcy oba brzegi. Drewniany most (w miejscu dzisiejszego mostu Długiego) zbudowano już pod koniec XIII wieku. Wtedy też miasto nabyło wyspę (znacznie wówczas mniejszš) i zaadaptowało do celów portowych. Z tym wišże się zresztš jej nazwa – œredniowieczne słowa łacińskie lastagium, lestagium (polski odpowiednik: łaszt) oznaczajš miarę objętoœci ładunku (np. sypkiego).

Wkrótce potem rozpoczęła się zabudowa terenu i eksploatacja na potrzeby przemysłu stoczniowego i drzewnego, powstała też rzeŸnia miejska, do której wiodła pierwsza, XVI-wieczna wersja mostu Kłodnego (pozostałe do dziœ zabudowania starej rzeŸni pochodzš z końca XIX wieku).

Obecny układ ulic Łasztowni pochodzi zaœ z pierwszej połowy XVIII stulecia. Secesyjna zabudowa z przełomu XIX i XX wieku – m.in. domy dla robotników, fabryki i obiekty usługowe – została zniszczona podczas alianckich nalotów z lat 1942–1944.

Do rozstrzygniętego jesieniš międzynarodowego konkursu „Łasztownia. Nowe serce miasta" zgłosiło się 251 biur architektonicznych – z Polski, Niemiec, Danii, Hiszpanii i Holandii. Pierwszš nagrodę i 150 tysięcy złotych otrzymała Maćków Pracownia Projektowa z Wrocławia.

– Każdy z autorów próbował objšć wszystkie aspekty przyszłego życia na Łasztowni i sšsiednich wyspach. Mam wrażenie, że ekipie z Wrocławia udało się zrobić to najpełniej – wyjaœnia „Rz" Artur Ratuszyński z Urzędu Miasta. – Zaproponowali szereg rozwišzań nie „na dziœ", ale odpowiadajšcych wyzwaniom przyszłoœci. To ma być nowe miasto, a nie tylko retusz obecnej przestrzeni. Ich propozycje sš także echem strategii marki Floating Garden (w myœl której Szczecin połšczy w sobie dynamikę i kreatywnoœć metropolii oraz przestrzeń i spokój miejsca przyjaznego ludziom i naturze – red.).

Wkrótce zwycięska wizja stanie się jednym z elementów nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. – Myœlę, że miasto będzie współpracować z architektami Maćków PP, ale forma tej współpracy nie jest jeszcze przesšdzona – dodaje Artur Ratuszyński.

Kolejny krok – poszukiwanie inwestorów – ma zostać postawiony we wrzeœniu. Prace nad nowym sercem Szczecina ruszš na dobre około 2020 r. – wtedy też planowana jest budowa mostu Kłodnego i przebudowa układu drogowego. A będzie to poczštek długiej drogi, bo przykłady innych miast rewitalizujšcych tereny poportowe (m.in. Londynu i Hamburga) pokazujš, że jest to proces wieloletni i wieloetapowy.

Z unijnym wsparciem

Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017–2023 nie jest tak spektakularny jak plany Szczecina i Łodzi, jednak szacunkowa wartoœć planowanych prac – 84 mln złotych – także daje nadzieję na zasadniczš zmianę. Projekt obejmie centralnš częœć miasta w okolicach ulic Waryńskiego, Sejneńskiej, Noniewicza i Emilii Plater. Łšcznie 151 ha, czyli 2,3 proc. powierzchni miasta, zamieszkiwane przez ponad 10,5 tys. osób (czyli 15 proc. ogółu). Jak ocenia Kamil Sznel z Biura Prezydenta Miasta, to obszar zdegradowany, na którym zidentyfikowano czynniki kryzysowe.

Plan – obok prac budowlano-remontowych – zakłada działania na rzecz seniorów, dzieci, niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych ubóstwem i bezrobociem. Wœród konkretnych projektów Urzšd Miasta wymienia Centrum informacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych „Z tej samej bajki" oraz promocję wolontariatu na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (pod hasłem „Suwalska droga do wolontariatu"). Suwalscy planiœci zakładajš też aktywniejszy udział wszystkich grup wiekowych i œrodowiskowych, zamieszkujšcych rewitalizowany obszar w działaniach Suwalskiego Oœrodka Kultury i wreszcie nadanie nowych funkcji obiektom i przestrzeniom publicznym – tu przykładem niech będzie modernizacja bulwarów nad Czarnš Hańczš.

Suwalskie działania – podobnie jak ma to miejsce w innych miastach – konsultowano z mieszkańcami. – Podczas pierwszego ze spotkań uczestnicy zapoznali się z ogólnymi założeniami procesu rewitalizacji, drugie poœwięcono przede wszystkim podsumowaniu dotychczasowych prac i zaprezentowaniu wizji obszaru w roku 2023 – wylicza Kamil Sznel. Łšcznie w obu spotkaniach udział wzięły 22 osoby. Cóż, od czegoœ trzeba zaczšć.

Zacznie się już niebawem, bo Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Suwałk został zatwierdzony przez zarzšd województwa, co pozwala na starania o unijne pienišdze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 (na takie przedsięwzięcia przeznaczono w nim blisko 23 mln euro). To ma być główne Ÿródło finansowania suwalskiego przedsięwzięcia. Obok – wylicza Kamil Sznel – także Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko 2014–2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, Rzšdowy Program na rzecz Aktywnoœci Społecznej Osób Starszych 2014–2020 oraz obligacje komunalne, dotacje i pożyczki.

Zbyt wiele naraz

Twardszy orzech do zgryzienia majš Katowice. Zgodnie z diagnozš przeprowadzonš w stolicy Górnego Œlšska obszar zdegradowany obejmuje dziesięć dzielnic i stanowi aż 25 proc. powierzchni miasta. Mieszka na nim blisko 45 proc. katowiczan. Zdaniem ekspertów zbyt dużo jak na jeden program rewitalizacyjny. Ostatecznie obszary Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice wyznaczono na niemal 1400-hektarowych terenach w oœmiu dzielnicach – to prawie 8,5 proc. powierzchni miasta zamieszkiwane przez blisko 25 proc. ludnoœci (70 tys. osób).

W planie ujęto m.in. Janów-Nikiszowiec, urokliwe osiedle robotnicze wybudowane w latach 1908–1918 dla górników kopalni Giesche. I chociaż od 2011 r. Nikiszowiec ma status pomnika historii, przycišga liczne wycieczki, a mieszkańcy starajš się, jak mogš, by ożywić historyczne mury, to diagnoza społeczna nie jest pomyœlna: depopulacja, niska aktywnoœć gospodarcza, zły stan techniczny budynków. Ogólny plan dla tej okolicy zakłada odnowienie tkanki urbanistycznej w połšczeniu z rewitalizacjš społecznš przy zachowaniu równowagi pomiędzy funkcjš mieszkaniowš a turystycznš.

Degradacji nie ustrzegło się także Œródmieœcie, można tu przebierać w problemach – obok wyludnienia i starzenia się lokalnej społecznoœci mamy bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne, przestępczoœć, zły stan œrodowiska, zły stan techniczny budynków. Plusem pozostaje wysoka aktywnoœć gospodarcza mierzona liczbš firm oraz miejsc pracy. Miasto chciałoby zapewnić tu przyjaznš przestrzeń publicznš, bezpieczeństwo oraz uaktywnić lokalsów zawodowo i społecznie.

Fragment Œródmieœcia, objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji, sšsiaduje z okolicami wyremontowanego Spodka, gdzie w ostatnich latach wyrosła imponujšca siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, czarne Międzynarodowe Centrum Kongresowe, a Muzeum Œlšskie zasiedliło odnowione budynki po Kopalni Węgla Kamiennego Katowice. W czerwcu, wraz z oddaniem komercyjnych biurowców .KTW, do kultury dołšczy biznes.

– Obszar poprzemysłowy obok Spodka stał się w ostatnich latach centrum kulturalnym, w którym goszczš duże wydarzenia o charakterze ponadlokalnym (festiwale muzyczne, targi, konferencje) – zauważa Dariusz Czapla z Wydziału Komunikacji Społecznej UM. – Jednoczeœnie, w ostatniej dekadzie miasto zainwestowało znaczne œrodki w rewitalizację Œródmieœcia z rynkiem jako centrum codziennego życia mieszkańców, ale także miejsca spotkań oraz imprez o nieco mniejszej skali – dodaje.

Wyglšda na to, że w Katowicach bijš dwa serca.

Opinia

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina

Chcemy tworzyć miasto przyjazne, dobre do życia i rozpoznawalne dzięki wysokiej klasy architekturze. Szczecin pokazał już, że jest przestrzeniš dobrej architektury. Œwiatowy rozgłos, jaki przyniosły nagrody dla nowej siedziby filharmonii i sšsiadujšcego z niš Centrum Dialogu Przełomy, przekonał większoœć niedowiarków.

Na Łasztowni chcemy powtórzyć ten sukces na większš skalę. Jestem przekonany, że właœnie tam powstanie nowe serce Szczecina. Bo to przestrzeń niezwykła, o ogromnym potencjale. Już teraz szczecinianie i nasi goœcie „głosujš nogami", chętnie spacerujšc po nowych bulwarach. Tytuł najlepszej przestrzeni publicznej w konkursie Property Design Awards dla niedawno wyremontowanego nabrzeża Starówka jest potwierdzeniem tego, że zbliżenie miasta do wody jest czymœ naturalnym. Myœlę, że za jakiœ czas wyspy będš tętnić życiem, powstanš tam obiekty użytecznoœci publicznej, mieszkania i biura. Tym projektem wcielamy w życie ideę, która wyznacza kierunek dalszego rozwoju.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL