Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Już czas wlecieć w trzeci wymiar

W Polsce samorzšdy wykorzystujš już bezzałogowce do walki ze smogiem.
AdobeStock
Walka ze smogiem to impuls do otwarcia przestrzeni powietrznej w miastach dla dronów. Przyszłoœciš jest jednak budowa autonomicznej sieci maszyn wykonujšcych zadania samorzšdów.

Dubaj, Louisville

Nadzór wideo nad bezpieczeństwem na drogach i w głównych lokalizacjach miasta, transport krwi i organów do przeszczepu, monitorowanie i dokumentacja przebiegu inwestycji budowlanych, akcje ratownicze, profesjonalna fotografia i filmowanie czy dostawy paczek, a nawet przewóz osób – paleta możliwoœci, jakie oferuje technologia bezzałogowych statków powietrznych (BSP lub z ang. UAV), jest szeroka i wcišż się powiększa. Œwiat po drony, bo o nich mowa, sięga dziœ wyjštkowo chętnie, a perspektywy tego sektora sš imponujšce. Nie jest to już technologia zastrzeżona wyłšcznie dla wojska czy policji, lecz stanowi atrakcyjnš i skutecznš metodę sprawnego zarzšdzania wieloma procesami w coraz bardziej inteligentnych miastach. Nic dziwnego więc, że po tzw. bezzałogowce sięgajš rodzime samorzšdy. Daleko nam, co prawda, jeszcze do takich metropolii, jak Guangzhou i Dubaj, gdzie testowane sš bezzałogowe taksówki powietrzne, czy amerykańskie miasto Louisville w stanie Kentucky, gdzie ma być wdrożona flota autonomicznych dronów przeczesujšcych miejsca, w których ktoœ strzelał z broni palnej. Ale już teraz, choćby pod względem przepisów, które ułatwiajš wdrażanie różnego rodzaju projektów UAV czy liczby operatorów takich maszyn, należymy nie tylko do europejskiej, ale wręcz œwiatowej czołówki. Mamy więc fundamenty, by w pełni z tego potencjału skorzystać.

Eksperci nie majš wštpliwoœci, że rozwój technologii dronowych wpłynie na kształt przyszłych miast. „Tak jak budynki przystosowano kiedyœ do dostaw towaru ciężarówkami, budujšc np. rampy, tak już wkrótce projektujšc obiekty użytecznoœci publicznej będzie trzeba zaplanować platformy i lšdowiska dla latajšcych robotów" – pisał w listopadzie „Financial Times".

Od tego nie ma ucieczki, bo ruch w mieœcie będzie w kolejnych latach w coraz większym stopniu przenosił się w przestrzeń powietrznš, która dotychczas nie była wykorzystywana. – Dotšd dyskutowano o miejskich gruntach, ewentualnie o tym co pod ziemiš. Już czas, by pomyœleć o zagospodarowaniu trzeciego wymiaru. Samorzšd powinien aktywnie włšczyć się do publicznej debaty, by wkomponować drony w krajobraz aglomeracji – twierdzi Sławomir Kosieliński, prezes Instytutu Mikromakro, ekspert branży BSP.

Podobnie uważa Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy. – Musimy zaczšć planować nasze miasta patrzšc w niebo i otwarcie definiować problemy, jak np. walka ze smogiem, w których rozwišzaniu mogš pomóc właœnie takie nowe technologie – zaznacza Wojdat.

Toruń, Katowice

Smog to dziœ kluczowe zadanie dla wcišż nielicznej floty dronów, które jednak zaczynajš się pojawiać w miejskiej przestrzeni powietrznej.

– Takie latajšce roboty, wyposażone w specjalne czujniki mierzšce stężenie pyłów, zakupił już Toruń, a testujš Katowice – wskazuje Tomasz Fijołek, zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich.

W aglomeracjach tych nikogo nie dziwi już obraz, w którym bezzałogowce podlatujš do kominów w domach mieszkalnych i badajš jakoœć wydobywajšcego się dymu. Urzędnicy w ten sposób sš w stanie wyłowić tych, którzy palš w piecach œmieciami zatruwajšc okolicę i ukarać ich mandatem. Toruń był pionierem, ale wkrótce można spodziewać się lawiny kolejnych miast zainteresowanych wykorzystaniem UAV do walki ze smogiem. Zresztš ich włodarze bacznie przyglšdali się efektom prac specjalnej maszyny.

Taki dron władze Torunia kosztował 250 tys. zł. Sporo, ale tamtejsza straż miejska nie ukrywa, że to był strzał w dziesištkę. Dzięki niemu w ub.r. udało się skontrolować 1120 domów pod kštem jakoœci spalin. Efekt? Ponad 140 mandatów i trzy wnioski o ukaranie przez sšd. Lista samorzšdów chętnych do wprowadzenia w swojš przestrzeń powietrznš bezzałogowców wyposażonych w analizatory powietrza szybko się zapełnia. Sš na niej np. Zielona Góra, Skawina, Tarnowskie Góry i Bochnia (tam radni komisji gospodarki komunalnej przegłosowali już wniosek o zakup drona) i wspomniane Katowice, które finalizujš właœnie testy BSP.

Warszawa, bytom

Wcišż jednak wielu urzędników do tematu wprowadzenia dronów w miejskš przestrzeń powietrznš podchodzi bardzo sceptycznie, wskazujšc m.in. na kwestie bezpieczeństwa mieszkańców czy uwarunkowania techniczne i prawne zwišzane z obsługš takich statków powietrznych. Te bariery chce przełamywać jednak Polski Fundusz Rozwoju, który pracuje nad specjalnym programem „Żwirko i Wigura". Ma on wesprzeć rozwój branży, pobudzić podaż i popyt na bezzałogowce, a w szczególnoœci zintegrowane systemy zarzšdzania, które majš pozyskiwać i przetwarzać dane z BSP. Małgorzata Darowska, odpowiedzialna za ten program w PFR, informuje, że zaoferowane zostanš m.in. samorzšdom instrumenty wsparcia. Ale, jak przekonuje, to nie wystarczy, by zdigitalizować przestrzeń powietrznš, bo krytyczny dla technologii UAV obszar to centra kompetencji. – Dlatego przed szerokimi wdrożeniami dronów w miastach trzeba wyodrębnić tereny testowe, laboratoria i wprowadzić tzw. piaskownicę regulacyjnš dla tych technologii – tłumaczy.

PFR chce szybko uruchomić jeden–dwa pilotaże w miastach, by zdefiniować wymagania techniczne i prawne. Fundusz liczy, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, choć pewnie nie dopuœci do zbyt dużej liczby bezzałogowców w mieœcie, zostawi samorzšdom jakšœ przestrzeń w kwestii stanowienia regulacji dla UAV. – Dzięki dronom samorzšdy będš mogły wykonywać wiele zadań, od gospodarki odpadami, przez nadzór nad inwestycjami infrastrukturalnymi, po ratownictwo medyczne – podkreœla Darowska.

Po bezzałogowce do celów kartograficznych sięgnęła już Warszawa. – Wykorzystano je do modelowania 3D fragmentów Zamku Królewskiego czy fotogrametrycznej inwentaryzacji wypadków drogowych – wylicza Krzysztof Bakuła z Wydział Geodezji Politechniki Warszawskiej.

Z kolei Bytom zabezpieczył w budżecie 0,5 mln zł na zakup dronów, m.in. przystosowanych do robienia zdjęć i filmów. Miałyby one walczyć z nielegalnymi składowiskami œmieci. Monitorowałyby również zbiorniki wodne. Włodarze liczš, że dzięki nim wyeliminowany zostanie proceder zatruwania akwenów œciekami.

Eksperci nie ukrywajš, że to jednak dopiero poczštek zagospodarowywania „trzeciego wymiaru" miast. – Teraz drony pilotowane sš przez operatorów z ziemi. Kluczem jest wyeliminowanie najsłabszego ogniwa – człowieka – i doprowadzenie do stworzenia sieci całkowicie autonomicznych robotów, które nad ulicami miast będš dostarczać przesyłki czy transportować krew – zaznacza Paweł Szymański z Departamentu BSP w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL