Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Ograniczenia przy sprzedaży alkoholu w nocy uderzš w sklepy całodobowe

Fotorzepa/Robert Gardziński
Miasta będš mogły wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Niektóre chcš skorzystać z tej możliwoœci.

W wielu miejscowoœciach mogš zniknšć całodobowe sklepy nocne. Na wiosnę wejdzie w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Lada moment zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy przewidujš, że rada gminy (miasta) będzie mogła w formie uchwały ustalić maksymalnš liczbę zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic czy osiedli. Dzięki temu w miejscowoœciach turystycznych oraz dużych aglomeracjach powinien zmniejszyć się problem zbyt dużej liczby punktów sprzedaży alkoholu w jednym miejscu np. w centrach lub przy deptakach.

Samorzšdy otrzymajš również prawo ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach między godz. 22 a 6. W Krakowie zakaz raczej zostanie wprowadzony. Natomiast w Warszawie i w Gdańsku urzędnicy się zastanawiajš. Czasu jest bowiem wiele. Wprawdzie nowela wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia. Gminy będš miały jednak szeœć miesięcy od tej daty na podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

– Jednym z najczęœciej zgłaszanych przez mieszkańców problemów dotyczšcym handlu alkoholem jest zakłócanie porzšdku publicznego przez całodobowe sklepy monopolowe. Należy więc spodziewać się uchwalenia przez radę miasta zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych – wyjaœnia Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta w Krakowie.

Według szacunków dyrektora Tomasza Popiołka sklepów całodobowych w Krakowie jest od 100 do 200 punktów. Do tego dochodzš stacje benzynowe.

– Na terenie Warszawy funkcjonuje ok. 415 sklepów prowadzšcych całodobowš sprzedaż napojów alkoholowych. Sš to dane przybliżone, gdyż przepisy prawa nie pozwalajš, aby zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych okreœlało godziny sprzedaży. – mówi Marta Plasota, Inspektor w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. – Możliwoœci wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, jakie daje nowa ustawa, będziemy analizować. – dodaje Marta Plasota.

– Miasto ma szeœć miesięcy na podjęcie uchwał w zakresie prawa lokalnego i w tym okresie Rada Miasta Gdańska podejmie stosowne uchwały – tłumaczy Alicja Bittner z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Nowela wprowadza generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjštkiem miejsc do tego przeznaczonych. Dziœ nie wolno pić alkoholu w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach, w parkach.

Nowe przepisy przewidujš jednak furtkę. Mianowicie dajš samorzšdom możliwoœć wyznaczania miejsc przeznaczonych do jego spożywania.

W Warszawie szykuje się wyjštek w wypadku bulwarów nadwiœlanych.

– Rozważamy możliwoœć wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych – aktualnie typowane sš bulwary nadwiœlańskie – mówi Marta Plasota.

Natomiast Urzšd Miasta Krakowa nie planuje na razie wprowadzać żadnych wyjštków.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL